Тази 1 ст бих я отчела като други разходи /609/ и въобще не бих си играла да коригирам финансовия резултат.
В интерес на истината бих записала 401/422 10.99 и 422/501 10.99. Нали не е плащано от фирмената сметка, а е отчетен ползван аванс от подотчетно лице. То колко е платило и как - негов проблем. Отчита се с фактурата
Ако сега е на 45, значи ще може да се пенсионира най-рано на 65 години при 37 години осигурителен стаж за пенсия. Или евентуално с по-ниска пенсия при 15 години действителен трудов/осигурителен стаж.
Здравните осигуровки нямат нищо общо с пенсионирането.
Вижте Наредба Н13, чл.4, ал.3, т.2
За стар период само на място в НАП. Придружено с молба, обяснения ...
Ами да :)
Дължите 118 лв по ГДД за 2020. Приспаднати са онези 110,80 надвнесени от миналата година и сега са удържани още 7,20. 110,80+7,20=118
Тези 120,80 можете да си ги поискате от НАП или  при подаване  ГДД 2021 да внесете по-малко пари.
Издадоха ми служебна бележка от фирмата наемодател за тази сума. Миналата година беше същата сума и сега виждам, че стои надвнесен и за 2019г.
За коя сума? Съдейки по ГДД, прил.4, част II, т.1, фирмата наемател е внесла данък  277.20 при данъчна основа 3960.
Сега разгледах една декларация и видях кой шифър какво означава. Значи по ГДД дължите 118 лв.  Прегледайте историята на плащанията и вижте дали тази сума не е прихваната след подаването на ГДД от вече направените вноски.
Да сте подавали друга декларация за дължим данък в периода до 07.04?
Най-вероятно данъкът от 7.20 не е бил деклариран като задължение с Д55 и независимо, че сумата е внесена, едва сега се обвързва с декларация.
Сумата от 118 сигурно вече декларирана и внесена от наемателя. Сега Вие не е трябвало да я внасяте.
Един въпрос - лице, което през 2020 г. е престанало да бъде самоосигуряващо се подава ли годишна Д6?
Ако има поне един ден в самоосигуряване през 2020 - подава
1. Внасяте върху избран доход между 650 и 3000. Ако през някой месец минете максимума /сумарно от ТД, ГД и СОЛ/ и научите това в по-късен етап, правите корекция на Д1.
2. Декларирате, каква част от сумата по този ГД попада в диапазона от 0 до (3000 - осиг.доход по ТД). Нали през времето, когато е положен труда по ГД сте прекъснали дейност като СОЛ. За ГД, които са през период, в който упражнявате дейност като СОЛ, декларирате това обстоятелство и не Ви удържат нито осигуровки,  нито данък.
3. Прекъсванено/възобновяването на дейност като СОЛ зависи от това, дали имате или не такава дейност. ГД е възможен и в периодите с  спряна дейност, и в периодите с дейност. Ако сте СОЛ в качеството на упражняващ свободна професия и ГД е с предмет, сходен на свободната Ви професия,  добре е по времето на изпълнение на ГД да сте с "действащо" самоосигуряване.
Не е нужно да имат регистрация по БУЛСТАТ. Трябва за подадат декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП. Подава де в 7-дневен срок от започване на дейността, а не пре годишното изравняване
Така си е.
Върху пенсията нали вече са внесени ЗО от бюджета. Ще се отрази само ако достигнете максимума
Здравейте! Регистриран ЗП с Булстат/ЕГН - подава ли Справка  за предприятието в НСИ. Какъв е срока - 30.04 ли?
Ако е избрал данъчно облагане по чл... (както ЕТ) - подава ГОД. Срокът е сато за ЕТ.
Ако се облага с НПР - не подава нищо в НСИ
 в хипотезата на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ
Това не бяха ли тези, които упражняват търговска дейност без да са ЕТ? (Извинете, но нета ми е много слаб ) Ако е така, защо ще е по чл.40, ал.5 на ЗЗО?
Н-13 чл.9 (5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Това се отнася за Д1. За Д6 е друго:
чл. 9 (8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
Опитайте, но не мисля че ще стане.
За Д6 ще трябва да ходите на място в НАП.
Може и да бъркам
ОКД5 се подава при започване на дейност на ФЛ в качествато на СОЛ .
Щом във втората  фирма ФЛ ще упражнява дейност, подава ОКД5, по начина, по който го е направила Соня123.
За втората фирма подава Д1, ако
- се осигурява за ОЗМ /вижте наредбата, но мисля, че няма промяна/
- получава възнаграждение за личния труд
В к.5 попълвам от м.07/2020 до 12/2020 по 610, общо 3660/. - не. Трябва да попълните от 02. до 12. по 1/11 от 3660

Защо ми се получава надвнесен данък 76,39лв не мога да разбера?! - нормално. През годината сте приспаднали 6 месечни осигуровки,  а сега приспадате 11.