Текстът на  ал. 2, чл.42 от ЗДДФЛ е:
Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Доколкото виждам, говори се за начислен, а не за платен доход, така че от "личния труд" за всеки месец приспадате месечните осигуровки и накрая на годината няма да има надвнесен данък.
Не съм убедена доколко правилно тълкувам закона
а относно това, което сте писали, да видя как ще се изчислява данъка при няколко заплати наведнъж, имате предвид, че ако се платят 3 заплати наведнъж, от брутото за 3 заплати ще се приспаднат само осигуровки за 1 месец, в който е плащането и така данъка ще е по голям или се бъркам?
Да, имам съмнения за нещо такова, но не съм проверявала в ЗДДФЛ
Все още може да пуснете корекция на Д1.
Д6 - според месеца на плащане. Ако е платено наведнъж - една Д1.
Може да се начислява помесечно и да се плаща наведнъж. Вижте как ще се изчислява данъка при плащане ва няколко "заплати" наведнъж.
Това, че е работил, не означава че трябва задължително да се начислява "личен труд". Може да не е искал да си плаща.
Е, там да се оправя според условията на застраховката :)
След като денят преди настъпване на нетрудоспособността не е бил осигурен за ОЗМ, няма право на болничен. Не е трябвало въобще да взема болничен, но след като вече е факт - подайте го в НОИ без право на обезщетение. Д1 си попълвате както всеки друг месец. Осиг.вноски също са като всеки друг месец.
Имам идея доставчика да ми издаде фактура за цялата стойност, а аз да му изплащам всеки месец по 5 000 в продължение на една година.
това какво Ви спасява от ДДС-то?
Имате възможност да ползвате данъчния кредит в следващите 12 данъчни периода. Възползвайте се. Ако се разберете с продавача, нека Ви издаде не една, а няколко фактури. Така ще можете да ползвате ДК на части когато Ви е удобно
Аз бих му издала на два реда - от 07 до 14 и от 15 до 21 и да не си блъскам главата с подробности :)

Погледнете последните /актуални/ указания към УП3 от страницата на НОИ. Там беше записано как се посочва осиг.стаж. Доколкото помня - в работни дни, но не съм съвсем сигурна.
Здравейте,
Лице започва работа на 07.01.2019 г. и напуска на 21.01.2019 г. при 8- часово работно време. На 14.01.2019 и 15.01.2019 г. не се явява на работа. В УП 3 се вписват 12 дни (=14 календарни дни - 2 дни самоотлъчка) или 8 дни (=10 работни дни - 2 дни самоотлъчка)?
Благодаря Ви предварително за отговора!

А защо искате да издавате УП3? В трудовата книжка пишете трудов стаж 12 дни, забележка "осигурителния стаж е равен на трудовия" и на последните страници посочвате дните незачетени за стаж (от...до..., без общ брой дни)
Може еднократно Д1.
По принцип се внасят всеки месец,  но никой няма да Ви откаже да внесете сумата накуп
Ако сключване ТД, лицето почва работата, свършва я и прекратявате този ТД, след няколко дни - нов ТД, нова определена работа, ново прекратяване...  Всичко си е ОК.
КСО
Чл. 54а.  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако не попадате в подчертания текст на т.3, няма проблем
Не, няма да направят проблем, ако имате отработени общо 12 месеца от последните 18.
Командировките във връзка с изпълнението на задълженията му по ДУ ли са /дейности, свързани с управлението/? Или с друга дейност, която върши в това ООД /лекарска дейност/?

Няма да питам защо му хакнахте този ДУ, нито дали получава възнаграждение за дейността по лекуването на пациенти...
Зависи.
Ако имота е на ЕООДто и се отдава от ЕООДто, това си е... дейност на фирмата и осигуряването на собственика е като СОЛ, по ДУ или и двете.
Ако имота е на физическото лице и се отдава от ФЛ, пак зависи. Ако ФЛ се осигурява на друго основание /трудов договор, СОЛ, ДУ..... / не се осигурява допълнително върху дохода от наем и не включва този доход в годишното изравняване на осигуровките, ако прави такова. Ако ФЛ е без работно и само си внася ЗОВ, то при подаване на ГДД прави изравняване на здравните осигуровки като включва дохода от наем в осигурителния доход.
Здравейте!  Дали ще е на 580 или 560 лева, след приспадане на личните осигуровки лицето ще попадне в чл.446(1) т.2 от ГПК, а именно-от 300 до 600 лв.месечно-една трета част, ако е без деца.
Четете стара версия на ГПК.
И при 560, че и при 580, след приспадане на личните осигуровки нетната заплата ще е под МРЗ и ще е несеквестирема.

Към питащата: запорът е върху доходите по трудов договор, е които Ве плащате на лицето. Дали има пенсия, дали има друг ТД в друга фирма, дали има някакви други доходи, че не е Ваша работа. ЧСИто ако иска да си налага запори на другите доходи.
Ако наистина работи по толкова, защо не.
Това, че е пенсионер, няма значение в случая.
За първите три дни, които са за сметка на работодателя, всички осигуровки. За дните от НОИ - 4,8% от 560 лв, пропорционално на дните
Здравейте, ще напускам разбота по взаимно съгласие, понеже не желаят да ме съкратят, възможно ли е след това да ме назначи адвокат на срочен договор, да ме съкрати след известен период по чл. 71, ал.1 и така да получа пълното обещетение?

Адвокат не е фирма/юридическо лице и не знам дали има такава опция?

Адвокатът би трябвало да знае :)

Иначе: трудовият договор с адвокат /физическо лице, самоосигуряващо се лице/ не се различава от ТД, сключен с юридическо лице /фирма/.

И предупредете адвоката и счетоводителя му, /ако вече не знаят, разбира се/ че има голяма вероятност да им направят проверка преди да Ви отпуснат обезщетението за безработица.