В същото време дава проблем - Осигуровки без отработени дни.

Какво от това, че няма отработени дни. Нали има дни в осигуряване. При това три дни с "пълни" осигуровки. Пък и за неплатения има ЗО за сметка на лицето
Ако изпълнителят по този ГД не е осигурен на друго основание /изключение - пенсионер и получаващ обезщетение от борсата/ - въобще не подавате Д1 и Д6.
Ако е осигурен на друго основание - подавате Д1 и Д6 за всеки месец поотделно в срокове, в зависимост от датата на плащане. Без значение дали се плаща наведнъж или на три пъти
Въобще няма да се стигне до изчисляване. Щом сте получавали обезщетение за безработица преди по-малко от три години, сега, ако имате право на обезщетение, то може да бъде само минималното.
При определянето на трите "лоши" години се гледа датата на отпускане на предходното обезщетение.
По рървия въпрос:
Кодекс на труда
Чл. 167а. След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 164б, ал. 1, 2, 3 и 5 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.

По втория:
При така посочените данни - ще имате право.
Друг въпрос е, че с разрешение от Инспекцията по труда могат да Ви уволнят и преди тригодишната възраст на детето.
1. Пропорционално на работните дни в осигуряване спрямо работните дни в месеца.
2. Д1 и Д6 с осигуровките се подават независимо дали възнаграждението е платено или не, дали е начислено или не. Осигуровките също се дължат независимо от пращането. Д6 с данъка се подава според датата на плащане.
3. Декларация 6 пак с код по 5 НЕ Е със срок последният ден от месеца следващ месеца на изработване.
4 . Сключете си договор за сченоводно обслужване или поне прочетете Наредба Н 13.
Благодаря за отговорите!Ако съм назначена на  4 часа,след време мога ли да изляза на борсата с 60% обезщетение от брутната заплата - през последните 2 години имам 6 месеца майчинство,10 месеца работа на 4 часа, 6 месеца работа на пълен работен ден. Сега отново ми предлагат да ме оставят на 4 часа.Плащат се осигуровки на пълната заплата, запазва се оригиналният член на назначиние 119 .
Чл.119 не е член за назначение, а член за промяна на трудовия договор
Дори да работите на 4 часа имате право на обезщетение за безработица . Дали ще е 60% от средния осигурителен доход или минимума зависи от основанието за прекратяване на трудовия договор.
С оглед на доходите, които посочвате през последните 24 месеца, може би ще Ви прозвучи успокоително, че дневно обезщетение за безработица не може да е под 9 лв за работен ден.
Мисля само за фирмите в областните градове
След като ограниченията са /бяха/ за всички населени места, значи и помощта е за всички. Естествено ако имат пари да плащат на неработещите си работници и ако кандидатсват
Мисля само за фирмите в областните градове
След като ограниченията са /бяха/ за всички населени места, значи и помощта е за всички. Естествено ако имат пари да плащат на неработещите си работници и ако кандидатсват
Предполагам 4000, а не 40000 :)
Да
Нямам спомен в училище или в университета да са ни преподавали, че заплатите и осигуровките се начисляват със счетоводна справка, затова ми прави впечатление, иначе в моята практика не ползвам в случая този документ и реших да не би да пропускам нещо.
Всеки съставител на ГФО организира счетоводството на предприятието по свой начин, стига да отговаря на закона и стандартите. Дали ще го наречеш справка или МО, мисля че няма разлика. Има принцип за предимство на съдържанието пред формата.
Лично аз правя ведомост за заплати с достатъчно широки редове, та да може при подписване от един работник да се скрият данните за останалите. На гърба на последната страница на ведомостта отпечатвам справка за вноските по пера и параграфи, табличка с процентите осигуровки от работник и работодател по осигурителни рискове  и МО с контировките.
Много благодаря на Делфинчето и Николай че ни запознават с ежедневните промени в изискванията на ТР за оповестяването на ГФО.
Аз платих таксата преди месец. Подготвих протокол от ОС, но нещо се замотах и не подадох ГФО. Преди Гергьовден попълних декларацията по чл.62, сканирах всичко и се канех тези дни да подавам. Сега трябва всичко отново.....
Е, поне не си изгърмях патроните благодарение на вас.
Аданъка за април кога трябва да се плати?
Возиси какво разбирате под "данък за април". Аз го разбирам като данък, удържан по всички плащания през м април и деклариран в Д6 с код 8 за м 04. За този данък срокът е до 25.05.
Ако имате предвид "данък върху възнаграждението за м.04, платено през м.05", то това е данък, който ще се декларира с Д6-8 за м.05 и срокът за плащането му е до 25.06.
За сега още нищо не е прието по този въпрос
Да. В този случай за дните в отпуск възнаграждението е според заплатата от предходния месец и е логично да е по-ниско от възнаграждението за отработените дни
Д6 с код 8 за м.май включва данъка върху всичко, което е платено през м.май. Ако през м.май сте платили възнагражденията за м.04 и за м.05, то включвате  данъка и върху двете възнаграждения
Следователно заплатата би била по-ниска заради платения отпуск и ако го нямаше лицето щеше да получи по - голяма сума.
Да
Д1 за възнаграждението за м. 04 - до 25.05. Независимо дали е платено на 30.04, 04.05 или 20.06.
Д6 с код 8 - от 01.06 до 25.06.
Съюзът И в дадения преди Вас отговор означава точно това
Да.Така е. Само наблегнах на това. И допълних със случая "има Д1, няма ЗО"
И по двата члена обезщетението ще е едно и също и над минималното