На този въпрос може да Ви отговори само този, дего иска бележката. :)
Обикновено не е като при детските, а заплатата се посочва в месеца, за който се отнася
А основния ми работодател бива ли уведомяван автоматично за сключения ГД? - Не.
кога се внася ДОД - удържа се при плащането (освен ако не е през четвъртото тримесечие) и се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което е платено
от кой се внася ДОД - за първите три тримесечия от възложителят по ГД. За четвъртото - може от възложителя, може от Вас след подаване на ГДД.
Пенсионерите не са ли осигурени здравно,? - осигурени са
трябва ли да се внасят здравни осигуровки на пенсионер?  - при ГД над МРЗ(след приспадането на НПР), за какъвто питате, трябва да се внасят ЗО. По желание - може и осигуровки за пенсия.
Ако Вие сключите ГД, въпреки че сте в неплатен, сте "осигурен по смисъла на КСО" и би трябвало да Ви начислят осигуровки за пенкия и здравно.
Ако ТД е с пенсионер,  то той може да избира дали да има осигуровки за пенсия или само здравни.
В двата случая се дължи данък върху дохода.
ГД с пенсионер е по-"икономичен", но в крайна сметка ГД се сключва с този,   сето ще свърши работата или изпълни услугата.
А как се наричат сметки 4521 и 601 във Вашиа сметкоплан?


Бихте ли повтори ли записите в схемите:
Дт Сметка КТ Сметка
Дт Сметка, Дт Сметка КТ Сметка
Дт Сметка КТ Сметка, КТ Сметка
защото при това разминаване на редове не мога да схвана кое с кое се свързва.
Личен труд във фирмата, чрез която се самоосигурява или в друга негова фирма?
В първия случай справката е по 73/6
От указанията към прил.1 на ГДД по чл.50
На ред 1 в Част ІІ се посочва размерът на авансово удържания и/или внесения през годината данък за доходи от трудови правоотношения по реда на чл. 42 или чл. 49 от ЗДДФЛ – сумата вписана на последния ред от служебната бележка за доходи от трудови правоотношения, ако такава е поискана.

Последен ред от сл.бележка по чл.45, ал.1:
20   Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения
(авансовият данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, посочен в колона 9 + ред 18 – ред 19)


А това са колона  9 и редове 18 и  19:
Скрит текст :
За дивидентите и наема не трябва ли справката да е по ал.1?
Осигуровките да еднакви. Поне авансовите. ЕТ изравнява осиг.доход на база печалбата, а собственика на ЕООД - върху доходите си като СОЛ (каквито може и да няма)
Данъка също е по-изгоден при ЕООД.

Колкото до "фирма на пенсионер": ако пенсионерът сте Вие и Вие си работите е добре. Ако фирмата е на пенсионер, но Вие, като непенсионер осъществявате дейност в тази фирма, тогава освен Вашите осигуровки ще трябва да плащате и за пенсионера.
изплатени 15,01,2020 включват ли се ? Според мен не.
Не се включват в справката за 2019г., а в тази за 2020 г.
Щом не му плащате за личния труд, не подавате 73/6. Някой друг ще подаде 73/1, а лицето само ще си попърни ГДД и таблиците. Ако имате желание, може да му помогнете при попълването
Защо само 19,8%, а здравните? И те се дължат съгл. чл.40, ал.1 т.2 от ЗЗО
Та процентите са 27,8.
 песмятането е така:
При доход 1000 лв се смятат осигуровките /278 лв/, те се приспадат /1000-278=722/ и върху остатъка се дължи данък /15% от 722=108,30/ или общо за държавата: 386,30
А този ЗП ФЛ ли е или е регистриран като ЗП-ЮЛ?
Платежните - според това, което се дължи. Преди за попълните платежните, проверявате в сайта на НАП какво точно дължите на конкретната дата и това превеждате.
 А ако притежава 1% от дяловете може ли да е СОЛ с личен труд във фирмата.
Защо да не може? Може, разбира се.  Само че отчитането ще е по друг начин, напр. като ГД /с НПР/.
И какъв докумемнт искате да Ви подпише СОЛа? Нали се самоосигурява през фирмата и Вие няма как да не знаете това.
За възнаграждението е нужно основание - например решение на Общото събрание или на ЕСК.
За плащането е достатъчен РКО или подпис във ведомостта.
При възнаграждение за личен труд не се подава Д55.

Направете си разграничението между СОЛ, полагащ труд по извънтрудово правоотношение и възнаграждение за труда на собственик, независимо от основанието.
Ще трябва да Ви вадя думите с ченгел :(
За кое възнаграждение става въпрос, кой го плаща и от чия страна питате?
1. СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което се самоосигурява?
2.  СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което  не се самоосигурява?
3. СОЛ получава възнаграждение по ГД или друго основание в дружество, в което не е собственик?

А СИС не се издава на СОЛ, освен в случаите, когато този СОЛ като ФЛ отдава под наем на ЮЛ свое лично имущество.


Същото обаче не е деклалирало това обстоятелството писмено.
Къде е трябвало да декларира?
 В такъв случай какъв документ трябва да му издам? 
А по какъв повод ще му издавате документ?

Може ли да обясните нещата така, че да се разбере за какво става въпрос