Да но нямам др. такъв месец освен септември
От септември до сега няма месец, през който да е ходил 10 или повече дни на работа? В такъв случай не си ли е изчерпал отпуските?

ПП. Работа 20 р.д. * 2 часа на ден са... 20 отработени дни.
Не - всеки работен ден през месеца по 2 ч ... 5рд
Чл.177 изисква работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни от базовия месец, а не да има трудов стаж 10 р.д.
Защо чак септемврийската заплата? От тогава насам няма ли месец с отработени над 10 р.д? Включително и тези с по 2 часа на ден.
Да допълня - горенаписаните облекчения са когато облекчението се ползва месечно.
При годишното облекчение явно е в сила §2 от ПЗР на ЗДБ 2022  /ДВ бр.52/2022/

§ 2. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от
годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;
2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;
3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.
(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв

А какво ще бъде облекчението след приемане на "истинския" държавен бюджет за 2023, не зная
1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;
2. за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1000 лв.;
3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1500 лв.;
4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1000 лв.

Макар че във всички коментари са записани цифрите 600 / 1200 / 1800 /1200, това, което съм цитирала е от ДВ. Може после да има и изменения...

Закон за за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г  /ДВ 104 от 30.12.2022/

Скрит текст :
Тогава въобще нужно ли да го подавам в нап , не може ли само на лицето да се даде?
За можене - сигурно може.
Нали е правилно - не е. Превръщането на ТД на едно основание в ТД на друго основание, ако не е с междинно прекратяване, трябва да е поне с ДС. А за такова ДС се подава уведомление
Първо опитайте на телефона на НАП - може и да Ви посъветват нещо.
След това на място. Доколкото си спомням - молба в деловодството с обяснение на проблема.

ПП Пробвахте ли да подадете ОКД5 по БУЛСТАТ?
Към датата на връчване на предизвестието не е имал ТЕЛК - няма защита по чл.333. Прекратявате договора с изтичане на предизвестието
Не съм казала, че няма смисъл :)

Цитат
 ако е върху 1000лв. дали ще е доста в повече? - е, чак доста, но сигурно ще има нещо отгоре. Само че и осигуряването (месечно или при годишното изравняване) трябва да е на 1000 или повече.

ако ми се начислява всеки месец личен труд върху мин.осиг.вноска ще ми се отрази ли в по-голям процент за изчисляването на пенсията - все същото е. Нали осигуряването е на една и съща сума.

ако е върху 1000лв. дали ще е доста в повече? - е, чак доста, но сигурно ще има нещо отгоре. Само че и осигуряването (месечно или при годишното изравняване) трябва да е на 1000 или повече.

всяка година трудов стаж се взима с някакъв коефициент, така ли е?
Не. За всяка година осигурителен стаж е.

За пенсиониране Ви трябва осиг.стаж

Подавате сега с ел.подпис. Най-вероятно ще бъде прието.
А за глобата .... ако се сетят и когато се сетят. Евентуално :)
Попълват се три декларации обр. 1 с начало и край
Три Д1, трите с код 14,  за едно и също лице-изпълнител от един и същи възложител? Не че не е възможно, но защо да го правите?
В една Д1 с начало и край осигуряване (няколко пъти), не става ли?
КСО, чл. 9
(8) (отменена от 01.01.2016)  Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:
1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. (доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.


Тук не виждам при работа по ТД+ДУ да има 4 за 5.
Освен това членът "Шулева" е бил в сила от 01.01.2002 до 31.12.2015. Може да се прилага за стажа през този период, ако това е по-изгодно за лицето, независимо от датата на пенсиониране
За целите на ЗДДФЛ дохода от личния труд е доход от трудово правоотношение (чл.10, ал.1) и не се изисква издаване на СИС или документ по чл.6 на ЗСч. Съгласно чл. 9 от ЗДДФЛ такива се изискват за доходи по чл.10, ал.3 и 4.
това, което ние наричаме ГД
Добре де кое е това, което Вие наричате ГД?
Аз бих казала, че ДУ всъщност е "ГД" за управление. Поне доколкото е извънтрудово правоотношение и не е по КТ.
Освен това твърдя, че съдружник може да сключи ГД с дружеството си /не коментирам, че по този ГД няма да има НПР и като обект на данъчно облагане попада в т.26и/. И не само съдружник в ООД, но и ЕСК в ЕООД. Дали има смисъл от такъв ГД или не също не коментирам. Казвам само че е възможен.

Повече няма да споря с Вас.
Всеки сам решава какво да прави или да не прави и как да аргументира действията си.
  И да иска, няма как съдружник да има ГД с дружеството.
Колега, бихте ли ми разяснили разликата между "Договор за управление на ООД" и "ГД за управление на ООД"?
Ясно ми е, че ДУ се сключва на основание ТЗ /примерно чл. 141, ал.7/ и на основание ЗЗД и съдружник може да сключи ДУ със собственото си дружество.
Кажете ми на какво основание се сключва ГД  /в частност ГД за управление/? Дайте едно "легално" определение за ГД, за да преценим дали може съдружник да сключи такъв договор с дружеството си.
От сайта на НОИ:
Паричните обезщетения, които обхващат период повече от един календарен месец, се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето на удостоверенията, приложение № 9 в ТП на НОИ и постъпването на данните от издадените болнични листове за първия месец от периода, а за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, и за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.
Нормално е сега да сте получили обезщетението за 5-те работни дни от май. Обезщетението за м.юни ще получите през първите 5 работни дни на м.юли /до 07.07./
От Вас се иска да сте предали двата болнични в счетоводството.
Не зная какъв е този текст "не подлежат на плащане".
В решението, с което ще определите възнаграждението за личния труд, пишете "за труда, положен в дружеството" без повече конкретизиране.  И си решавате въпроса :) Няма нужда от ГД и други формалности.
Възнаграждението за ЛТ на собственика обикновено се включва във ведомостта за заплати. Не е нужно лицето да издава някакъв документ. Подпис на ведомостта или фиша е достатъчен (както процедирате с работниците по ТД)

ПП.   Доколкото при ЕООД няма ОС на съдружниците, решението е на едноличния собственик на капитала.
И никой не му пречи всеки месец да си решава да се възнагради с различна сума