остава положението да се внасят от къде си избере. Това винаги си е било в сила.
Не се надявайте, че има възможност внесените през дружество Б осигуровки за минали периоди да се приспаднат от месечното възнаграждение за личен труд преди данъка
И проверете задълженията на ФЛ. Вижте какво е погасено и какво останало

Цитираното от Вас показва само възможността преди данъка да приспаднете дължимите месечни осигурителни вноски когато са платено през дружеството платец на дохода. Когато осигуровките са платени по друг начин (през друго дружество, от сметката на СОЛ, от друго ФЛ и т.н.) , осиг.вноски не се приспадат месечно от дохода за личния труд, а само в ГДД
На практика ще е спазено изискването да се внесат през ЮЛ, - никъде няма такова изискване.
Задълженията на СОЛ са по ЕГН, така че от където и да се внесат, щом са по ЕГН, би трябвало да стане.
Учудвам се, че три години сте внасяли осигуровки на този човек, независимо че през дружеството Б, и не са покрити старите задължения
Много въпроси :)
Като ФЛ или ЕТ - осигуровки върху печалбата, но не по-малко от минималния осигурителен доход за СОЛ (към момента 710 лв)
При ЕООД осигуровките са минимум върху минималния осигурителен доход за СОЛ.
За разликата между ЕТ /или ФЛ без регистрация/ и ЕООД може да се пише много. Нямам нито време, нито интерес да обяснявам.
Разходи, които се признават - стойността на стоките които продавате, стига да имате надлежни документи за тях. При ЕТ и ЕООД може да се признаят и някои други разходи, свързани с дейността
Новавест, нещо бъркате. Капитала си е капитал, земята си е актив. Това, че при регистрацията капиталът е непарична вноска, по никакъв начин не прави земята капитал.
Вие купувате или дяловете /целия капитал на фирма У или част от него/ или земята като актив. В първия случай придобивате  фирма У или част от нея като търговско дружество, заедно със всичките и активи, пасиви и задължения. Във втория случай придобивате само един актив по цена на придобиване, а във фирма У остава капитал 10000, парични средства 10000 или 5000 /колкото е платено + печалба или загуба от сделката
вижте следващите алинеи на  чл.68 и кога има възможност да се сключи втори срочен ТД след първия.
Данъчните облекчения са описани в ЗДДФЛ, членове 22 с буквите. Потърсете, колега.
Договорът определя и периода - начало на осигуряването е началото на договора, а последен ден в осигуряване - края на договора. За колко дни е свършена работата е все едно - при ГД имаме резултат, а не работно време.
Съгласна съм. Само да подчертая, че "край на договора" е датата, на която е приета работата или е завършена услугата. Установява се с протокол /приемо-предавателен протокол/. Датата на плащане е отделно.
В първоначалния въпрос не е уточнено до кога е продължило действието на договора.

всеки месец ще се изплаща този доход - това ми е малко притеснително, но Вие си знаете
 По добре да се спести това заяждане от НОИ и да си е на ТД.
Да е управител на ТД в неговата си фирма? Да е на ТД другаде?
Не, че е от значение, но дори и с ТД на друго място, прекратен по "изгоден член", пак няма да му отпуснат обезщетение за безработица  докато фирмата, в която е вписан като управител има дейност. Няма как да докаже, че не упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по КСО. Фактът, че няма подадена ОКД5 не е достатъчен - няма как да докаже, че не е бил задължен да подаде. Презумпцията на НОИ е че нямаш право, а ти трябва да доказваш, че имаш.
Единствения изход е да се отпише като управител в ТР. Съдружник може да остане. Е, и ако фирмата няма дейност, разбира се, но и това трябва да се доказва
От практиката : ако фирмата е действаща и съдружникът е вписан като управител, няма да му отпуснат обезщетение за безработица.  Няма как да докаже, че не упражнява дейност.
Дължите осигуровки за продажбите. Здравни задължително, за пенсия по избор.
Ако регистрирате ЕТ от чисто финансова точка (данъци и осигуровки) нищо няма да се промени. Само че ще бъдете ЕТ, а не лице, извършващо търговска дейност, без да е регистрирано като ЕТ.
С ЕООД може и да е по-добре, може и да е същото. Едва ли ще е по-зле. Зависи от съотношението приходи-разходи, дали ще си вземате печалбата като дивидент или не...
имаме ли представа дали предложението за облагане на свръхпечалбите наистина е отхвърлено?
Не е отхвърлено. Или поне не е окончателно.

кога ще имаме окончателен отговор?
Вероятно покрай приемането на закона за бюджета за 2023. Когато и да е това. Надявам се да е преди 01.07.

кога данъчната система за текущата година ще бъде решена на 100%, без да е възможна промяна?
До 31.12. на текущата година. А защо не и до 01.03. на следващата (преди подаването на ГДД)

ПП  Извинявам се за черногледството, но някои неща вече са се случвали
И кой ще Ви се скара, че сте пуснали работника 1 ден повече? Освен работодателя, ако е много дребнав :)
 до 25.06.2023 г. трябва да подам Д1 и Д6 за осигуровките за крайната сума, която е по договор?
Не.
До 25.06. подавате две Д1 и две Д6 - по една за всеки месец поотделно. Сумата по договора разпределяте на двата месеца (обикновено според работните дни), приспадате НПР и получавате осиг.доход, който ще попълните в Д1 за м.04 и в Д1 за м.05.
Какво значение има? Нали в края на годината ще изравнява осиг.доход . И целия му годишен доход като СОЛ (и определеното възнаграждение за ЛТ, и ГД)  ще се разпредели нърху всичките месеци, през които е бил СОЛ.
Може да коригирате Д1 с размера на облагаемия доход и дължим данък (според месеца на полагане на труда) + Д6 с код 8 с данъка (според месеца на плащане)
Може да погледнете и варианта за Д1 с код 90

Спрете. Изключете. Започнете отново.
Съдружникът е получил допълнително възнаграждение за някак в негов личен труд. Трябва да бъде деклариран размера на възнаграждението в Д1 според месеца на полагане на труда (корекция или нова Д1). Трябва да се декларира дължимия данък според месеца на плащане (Д6 с код 8). Напомням, че системата на НАП не обвързва Д6 с код 8 т Д1
Вероятно , за да се ползват 25 % НПР.
Ей това няма как да стане

Това според мене си е класически пример на полагане на личен труд от съдружник
Точно
Възможно е, но защо да го прави? По-добре за този месец или месеци да му вдигнат възнаграждението за личния труд във връзка с допълнителните дейности.
Защо толкова държите да е ГД?
 това би се третирало като доход от полагане на личен труд?
Да.
По-точно възнаграждението, което ще получи се третира по същия начин както възнаграждението от личен труд. Вижте § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ
Или с ТЕЛК 50% или над 50%?

Но и в този случай не е МРЗ :)
Бих искал да попитам защо при годишна счетоводна печалба под размера на минималната работна заплата (за всеки месец умножена по 12) не се плаща данък печалба?
И аз бих попитала същото, защото не видях някъде да го пише като изключим, че отдавна няма данък печалба, а има корпоративен данък. Пък ЕТ плащат ДДФЛ...