"Понеже няма личен булстат, трябва да си извади и да действа като свободна професия"

Да питам и аз :-) Когато съм СОЛ-съдружник, като каква свободна професия трябва да се регистрирам?
В зависимост от това, какви услуги вършиш :)

ПП Това "Понеже няма личен булстат, трябва да си извади и да действа като свободна професия" не е вярно. Или поне никъде няма такова изискване или задължение. ФЛ-СОЛ издава документ с изискуемите реквизити според ЗСч. Никъде не е казано, че този документ трябва да се нарича фактура - може за е протокол, разписка, сметка ... или просто "документ". Никъде не казано, че фактура може да се издава само по ЕИК или БУЛСТАТ - може и по ЕГН

Единственият проблем  може би е с чл.96, ал.10 от ЗДДС, ако дружеството е регистрирано по ЗДДС.
За облекчението - приложения 10 и 22в или 22г.
Сумата се възстановява по банков път.
Или се приспада от други данъчни и осигурителни задължения.
Избрания начин /връщане или приспадане/ се посочва в ГДД.
в Д6 за м.1 посочвам само осигуровките за м.1 , данък за м.12 не се посочва т.е не се подава колона, 
в Д6 за м.2 посочвам само осигуровките за м.2 , данък за м.1 не се посочва т.е не се подава колона, 
в Д6 за м.3 ще се посочат осигуровките за м.3 , а данък за м.2 ще е доплатената разлика628,17
Подайте още сега по електронен път. Системата ще го приеме. Вероятността за санкция е малка.
Не рискувайте да ходите на място.
Не виждам причина ФЛ-собственик да не може да върши услуга като ФЛ по ГД, вместо чрез ЕООДто си. Освен ако няма изрична забрана в учредителния акт.
Друг въпрос е, че при получаване на парите по ГД това ФЛ-СОЛ би трябвало да издаде документ с реквизитите на фактура /чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ/.
2. Институциите би трябвало да са "информирани" по служебен път.

Е, банките едва ли ще са информирани служебно :)
А защо без Д1, ако не се осигурява за ОЗМ, а с Д1, ако е избрал да се осигурява за ОЗМ?
Наредба Н-13, чл.4, ал.8 и ал.9
Е, щом е без ОЗМ, тогава и без Д1 :)
А за какви осигурителни лрискове е избрал да се осигурява като СОЛ- с ОЗМ или без?
Какво значи "предизвестие, считано от 28.02.2022 г."?
Гледате на коя дата е прието предизвестието от страната, към която е предявено. Тази дата трябва да е неоспоримо документирана. Следващия ден броите за "едно" и т.н.по календаря броите до 30 (или колкото дена е срока на предизвестието) и датата,  която е "тридедет и едно" е датата, която трябва да впишете в заповедта като "считано от". Датата на съставяне на заповедта може да е всяка една от датите от дата "едно" до дата "тридесет" (при 30-дневно предизвестие), а датата на връчване може да е от датата на съставяне до... второ пришествие.
Възможни комбинации:
- връчване на предизвестието на 28.02., съставяне на заповедта на 01.03, връчване на заповедта на 01.03., дата "считано от 31.03"
- връчване на предизвестието на 28.02., съставяне на заповедта на 25.03, връчване на заповедта на 04.04, дата "считано от 31.03"
- всякаква друга комбинация
Не трябва. През периода 01-09 не е бил СОЛ
Когато  не се осигурява с право на болничен  / високият процент / и има издаден болничен . Болничният се представя в НОИ , / няма да има плащане по него / . Осигуровките  за месеца в пълен размер ли се плащат ?
В пълен размер.
А болничния се връща за анулиране като неправомерно издаден
А дали ще има право на майчинство, ако началото на болничния попадне извън тези 1-2-3 работни дни в месеца?
И какво, че е лицето е подало ГДД само с доходи по ТД? Не е било задължено да подава ГДД, но не му е забранено.
Защо искате да анулирате? Нали от подаването не са възникнали допълнителни задължения?
Вие сте написали: В случай, че молбата ми не бъде приета, моля същата да се счита за едномесечно писмено предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ. и тъй като молбата Ви за прекратяване на договора по взаимно съгласие явно не е приета, то вече сте отправили  предизвестие и то започва да тече от следващия ден, след като е прието. За целта датата, на която работодателят е получил Вашето предизвестие, трябва да е добре документирана - с входящ номер или дата и подпис на работодателя върху Вашия екземпляр.
Реално можете да напуснете от 01.04., но ще дължите обезщетение за неспазеното предизвестие в размер на частта от заплатата, съответстваща на неотработените дни.

ПП И не служителите от ЧР определят дали ТД ще е прекратен по взаимно съгласие или не, а шефа/управителя на фирмата. Той пък може да е съгласен да Ви пусне по чл.325, ал.1, т.1.

Както и да е прекратен ТД, трябва да Ви издадат Заповед, да Ви оформят трудовата книжка и да Ви платят обезщетение за неползван отпуск, ако имате такъв
Не съм сигурна, че е задължително да се подават. Аз подавам. Само с колони 4 и 6.
За отчета за 2022 нямам идея как ще е, но този за 2021 се подава без такса. Като се попълни формуляра и се чекне "подаване" излиза надпис "таксата е платена". Без да се плаща.
табл. 1 и 2 да се впишат като облагаем доход по 1150 лв. - да. За всеки месец от годината
върху тези 6000 да се довнесат само осигуровките? - да, ще трябва да се довнесат осигуровки. Тези осигуровки ще намалят данъчната основа и  ще се намали размера на данъка.  Можете да поискате данъка за възстановяване да се приспадне от дължимите осигуровки. Приспадането става автоматично с приемането на ГДД
Така или иначе, се дължат върху разликата осигуровки, и данък :)

Избирате начина, който Ви допада. По-точно - който допада на собственика - дали сега да внасяте по повечко или много накуп догодина по това време.

И как се оформя този личен труд - с какъв документ.
Няма универсален документ. При ЕООД обикновено е Решение на ЕСК за изплащане възнаграждение за личния труд. За самото плащане - към ведомостта за заплати
Според мен би трябвало да изравнява ЗО за периодите, през които се е осигурявало по чл.40, ал.5.
Ако следвате точно указанието би трябвало всички доходи, посочени на ред... от приложение... да се разделят на месеците, през които е бил СОЛ по смисъла на ЗЗО. Т.е. целия годишен доход, намален с НПР, да делите на 5 или 6. За мен това е безумие, защото в месеците, когато с бил СОЛ по смисъла на КСО, не е дължал осигуровки върху доходите от авторски права.