Да. Написаното е за т.12.2 и 12.3 от Д1, но ми беше изтекло времето за корекция.
Вижте пояснението в отговор #7 , Днес в 12:53
https://www.nap.bg/document?id=19966

В становището са пояснени с примери  сроковете за деклариране на данъци и осигуровки на лицата, които през 2019 се извършвали дейност като ЕТ и имат и  други доходи като ФЛ.
Лицето трябва да подаде ГДД заради предоставения заем ,въпросът е като попълва ГДД в кое приложение да попълни доходите си получени през годината които  са работата му по ДУК
Приложение 1
Само разсъждавам - не е невъзможно, а дори е много вероятно някоя от неосновните дейности да имат по-високи прагове от основната. Като ги въведем като КИД , различен от основната дейност дали такова Д1 ще мине с по-нисък праг ? Иначе за спомагателните работници с нулите е ясно - така е.
Не, няма да мине с по-нисък праг. Прагът зависи от т. 12.3, а не от 12.2. Прагът се определя по един ред от ЗБДОО за цялата фирма.
Всъщност ако имаш трима миньори и 10 фризьорки, то миньорите ще са с по-нисък МОД отколкото колегите си в миньорска фирма ;)

В отговор #5 Днес в 12:45
да се чете:
то в т.12.2 на Д1 за строителите би трябвало да се попълни 4120, за търговците -.....
А т.12.3 ще се попълни според тази ик.дейност, в която има най много заети

Извинявам се за грешката
Една грешка не може да се прикрие с друга.
Вариантите са два:
- въобще не посочвате дохода от тези ГД в таблиците 1 и 2. Възможността да потърсят лицето за проверка не е малка.
- посочвате ги, СОЛът довнася осигуровки, ако трябва и следващия път мисли какво прави.

Третият /правилен/ вариант е посочен от Пъпешчето.
Според мен не е точно така.
Ако фирмата има две, три и ли повече дейности - строителство на сгради, търговия на дребно с битова електроника, издаване на книги..., то в т.12.1 на Д1 за строителите би трябвало да се попълни 4120, за търговците - 4743, а за издателите -  5811. Код 0000 де се попълни в Д1 на счетоводителя, снабдителя, управителя..., които обслужват всичките дейности.
А т.12.1 ще се попълни според тази ик.дейност, в която има най много заети. Или която е с най-високи прагове. За последното никой няма да Ви се разсърди :)
Имам лице в неплатен отпуск от началото на годината 01.01.2020, което е освободено по взаимно съгласие от 01.04.2020 /31.03.2020-последен ден в осигуряване с код 28. Въпроса ми е как трябва да подам декл.1 за Код за прекратяване кл.15.1 с код 2, като при вид осигурен 28 полето не е активно?
И аз се чудих по въпроса и накрая подадох без т.15.1. Само с последен ден в осигуряване.
До сега никой не ме е търсил.
Беше преди около година. Лицето не е ходило на борсата.
Прил._№1_към_чл._9,_ал._1 към ЗБДОО 2020
Забележки:
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите - приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.


За определяне на МОД за всички работещи се използва "основна икономическа дейност", определена по горната забележка. Според тази основна ик.дейност се избира номера на реда от Приложението към ЗБДОО, който се посочва в клетка 12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя и е еднаъв за цялата фирма. За всеки работник индивидуално се попълва клетка 12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".

С уговорката, че не ме е интересувало това 60/40, не съм наясно къде точно гледат при проверка за определяне КИД на заетите. Според мен трябва да е в т.12.2 от Д1 и в т.15 от уведомлението по чл.62 "Икономическа дейност, в която е заето лицето". Двете би трябвало да съвпадат, а т.12.3 от Д1 може да е различна
Да, ако фирмата не работи, лицето не е СОЛ и ДУ е прекратен.
Е, ако са спазени и останалите изисквания на КСО.
В Д6 няма КИД.
В Д1 има възможност на всяко лице да се подаде отделен КИД според дейността, с която се занимава.
При определяне МОД се спазва правилото за най-много заети /това е по спомен. Мисля че го пише в ЗБДОО/
Да добавя: този осигурител трява да е зададен в програмата на НАП и избран преди попълването на Д1
(1/8)*100
Нали работното време е 8 часа?
Обедната почивка не влиза в работното време. Ако този 1 час е обедна почивка, разбира се.
Нали осигуряването продължава. Не попълвате т. 15 и 15.1. От м. 03 сменяте номера на квалификационната група и в т.16 отразявате, че е на 8 часа.
Нямам възможност да погледна ГДД. Ако пише че 301 са доходи на регистриран ЗП от не преработена селскостопанска продукция, да, това са кодовете.
Приложение 3. Кодовете са описани. Сега не мога да проверя, но мисля че са 303 и 3031.
И таблица 2 за осиг.доход.
Това, че сте осигурена за доходите си по трудов договор не Ви освобождава от задължителното осигуряване върху доходите от други дейности (в случая от търговска дейност без регистрация като ЕТ).
Единствено изключение: ако по трудовия договор сте осигурена върху 3000 лв. месечно в периодите на упражняване на търтовската дейност.
За каква Д6 става въпрос? Ако е Д6 с код 5, не би трябвало да е приета и  Д1. Ако е за Д6 с код 8 - "помислете си" добре кога е платено..
Да не става въпрос за СОЛ?
Как сте подали Д1 без Д6?
Опитайте да подадете с КЕП. Вероятността за глоба е по-малка.
Вашият доход подлежи на облагане по чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ. Декларира се с годишната данъчна декларация. Данъчната ставка е 15%.
Освен това дължите и осигуровки на основание чл. 4, ал.3, т.2 от КСО. Осигуряването е за пенсия/вкл. ДЗПО/ и здравно минимум върху 610 лв., като в края на годината се изравнява според реалния доход.
Проверете и изискванията за регистриране на онлайн магазините в НАП.