И кой е излъгал шефчето, че като забави плащането на заплатите може да забави плащането на осигуровките? ;)
Не. При болничните за бременност и раждане няма 3 дни от работодател

ПП  Дори и "обикновен" болничен да беше пак нямаше да има 3 дни от работодател,  защото няма прекъсване между болничните
Втората справка с какъв ЕИК я подавате? От новия ЕИК на новото ЕТ или с ЕИК на стария ЕТ?
Зависи какво пише във ВПСОРЗ на предприятието
По 20 работни дни за всеки от договорите. Но само за работното време по конкретния договор.
Възможност 1: от 03.01.2022 до 28.01.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия договор и си работите по втория, а от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория ТД и работите по първия
Възможност 2: от 03.01.2022 до 28.01.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия договор и ползвате неплатен отпуск по втория, а от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория ТД и неплатен по първия
Възможност 3:  от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия ТД и в същия период ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория и така 20 р.д. не ходите на работа.
Възможност 4: комбинации от горните.
Най-често, но не задължително, се прилага едновременното ползване на отпуска по двата ТД (вариант 3).
Ако заплатите са платени месец за месец в т. 9 пиша примерно месец 01 а в т. 18 
коя дата за осигуровките?   за данък също т.9 м. 01 коя дата в т. 18.?
Имам чуството , че тук греша. Днес писах и запитване по  емейл на НАП  София.
При заплати за януари, платени в януари в т.18 би трябвало да е 31.01. както за осигуровките, така и за данъка. Вижте указанията към Д1.
Даните, които виждате за осиг.доход с ПИК се вземат от Д1. Данните от Д6 нямат отношение към личните справки за осиг.доход. Плащането или неплащането на осигуровките също не оказва влияние. Още повече, че при осигуровките и данъка за м.01 срокът за внасяне е 25.02.
Може би проблемът е в подаването на хартия. Явно служителят, който е преписвал данните в системата си е спестил труда да пренесе всичко попълнено. На Ваше място бих отишла в НАП с приемо-предавателния протокол и бих потърсила обяснение. Лошото е, че няма заверено копие на хартиената Д1.
Тези Д1 и Д6 за лица по ТД ли са или за СОЛ? В Д1 попълнена ли е точката "облагаем доход"?
За новия сигурно имате нотариален акт. Това е достатъчно основание да го "заведете" като актив.
За стария е трябвало да издадете фактура. Дано имате документирано плащане (касов бон или банков превод) за да си отчетете прихода и ДДСто (евентуално)
Правото на отпуск на бащата, няма абсолютно нищо общо с осигурителните му права.
Правото на обезщетение - да, но не и правото на отпуск.
Съгласих се. :)
Написаното от мен се отнася за правото на обезщетение.
Доходите от свободна професия се облагат по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО.
В това, че водите счетоводство на такова лице "като фирма", не е лошо или забранено. Дори можете да си ползвате сметка 123. Ваш си избор. Само че резултатът в 123 в случая няма общо с данъчното облагане или с годишния осигурителен доход. Надявам се, че поне сте се сетили понякога да подавате декларация по чл.55
Нещо не разбрахте. Независимо че ще се самоосигурява като ЗП, щом упражнява дейност и като съдружник в ООД /подлежаща на самоосигуряване/ трябва да внася осигуровки върху по-големия праг - в случая 650 лв.
Вноските се наричат "авансови" не защото избира да се осигурява на 420 или 650, а защото се правят ежемесечно върху избрана база между минимума и максимума. За разлика от окончателните осиг.вноски, които се пресмятат върху реалния годишен осигурителен доход, деклариран в ГДД. Във вашия случай може да внасяте месечни осигуровки върху осиг.доход от 650 до 3000. Поне до м.04.2022. После - каквото приемат с ЗБДОО.
Какво да направите, че да прехвърлите осигуряването като ЗП /с код 13/: Подавате декларация ОКД5 като маркирате "започвам дейност като ЗП с ЕИК.../ и тъй като ще внасяте само ЗО, не попълвате нищо друго. За ООД-то  предполагам, че има подадена ОКД5 когато сте дапочнали дейност. Сега не подавате нищо друго.
Добре беше за всичко това да бяхте попитали счетоводителя си.
Самоосигурява се на едно от основанията по избор. На другото декларира, че започва дейност. Тъй като едното основание изисква по-висок осигурителен минимум, ще трябва да прави авансови вноски поне върху 650 лв. Щом упражнява дейност и като СОЛ-съдружник, няма начин да се осигурява на 420.
Всъщност от м.април едва ли ще има разлика.
Бихте ли задали въпроса по-ясно?
От това, което пишете, разбирам, че вече сте подали Д6 с данъка за м.01.2022 като сте посочили по-ниска стойност от реалнатата и се чудите какво да направите за да оправите нещата. Така ли? Или питате за друго?
Преди смяната на собствеността двамата собственици се разбират печалбата за 2021 година да бъде разпределена като дивидент.
Ако за това нещо има решение на общото събрание с дата след 01.01.2022, ако в това решение е вписан размер на дивидента, който ще получи всеки актуален към датата на решението стар съдружник, то дружеството трябва да изплати на напусналия толкова, колкото е решено.
Ако решението за разпределяне на дивидента е след датата на продажбата на дяловете, то дивидентите се плащат на актуалните съдружници.
Добре е решението за разпределяне на дивидент да е след или заедно с решението за приемане на ГФО.
Устните уговорки нямат юридическа стойност. Ако стария и новия съдружник са си толкова близки - след получаване на дивидента да си разпределят парите както искат.
още нищо не е решено. За сега 30 р.д.. Пък като приемат да е повече - ще коригираме Д1
Сефте :)
В момента явно всичко и всякак може да се подава :)
В писмото на НАП от 31.12.2021
1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия  9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

Аз то направих точно така.  Без всякакъв проблем.
Един ЗП осигурява съпругата си. В справката за осиг.доход на жената за м.01.2022 вече фигурира осигурител с 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ. Мисля, че така  ередно.
Според Търговския закон, чл. 2, т.1 Не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Следователно не попадате в обхвата на чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ и не подлежите на задължително самоосигуряване по чл.4, ал.3 т.2 от КСО.
След като не сте регистриран като земеделски производител, нямате основание за самоосигуряване и по  чл.4, ал.3 т.4 от КСО.
От друга страна, след като не сте регистриран ЗП не можете да се възползвате от чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО и ще трябва да включите доходите от непреработената селскостопанска продукция в Таблица 2 при годишното изравняване на здравните осигуровки.