Ако фирма Б е ЕСК на фирма А и фирма А продължава да съществува - данните върху касовите бонове за продажбите на фирма А са на фирма А
Ако Фирма А е заличена, тогава е друг въпрос
Ако през 2020 сте отчели само плащане, а не услуга - не правете нищо. Ако е отчетен и разход за услуга - сторнирайте го още в 2020 преди годишното приключване
Първото не би трябвало да стане. При прекратяване на ТД трябва да се плати обезщетение за неползвания отпуск.
Второто е абсолютно възможно. Дори много вероятно.
Третото - възможно
Четвърто - нова длъжност с по-ниска заплата - възможно
Зависи какво разбирате под "Спиране на дейност"?
1. При временно прекъсване - подава се декларация за прекъсване на самоосигуряването на ЕТ.
2. При окончателно спиране и закриване на ЕТ - уведомяване на НАП по чл. 77 от ДОПК, предаване на ведомостите за заплати и трудовите досиета в НОИ, заявление А1 в ТР
Което от всякъде е незаконно, и се чудя (не се чудя де - "тука е така") кога масово ще се разбере това , ама понеже хората не знаят и каквото им кажат "от НОИ-ту"

Абе съвем си е законно.
Чл. 54г.  (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.

Като се има предвид, че това обезщетение може да бъде потърсено до 3 години след прекратяване на ТД и доста след края на обезщетението за безработица, направо си е защита срещу евентуални проблеми с връщане на пари и лихви
Договорката ми с работодателя ми е да няма обезщетение работни заплати.
Договорката си е договорка, но закона си е закон. Имате право на обезщетение от една заплата, ако до 1 месец не си намерите работа. Ваша работа е дали ще си потърсите или не това обезщетение. Срокът, в който можете да си го поискате е 3 години. Освен това: от НОИ ще Ви подканят да го потърсите още след изтичането на първия месец. Самото обезщетение за безработица ще се плаща след този месец, през който имате право на обезщетение по чл.222, ал.1.
Другият проблем е, ако имате някаква защита по чл 333 - дете до 3 г, заболяване и др.
Колкото до борсата: чл.328, ал.1, т.2 предполага обезщетение според стажа и дохода. За да имате право на обезщетение за безработица, трябва да отговаряте и на други условия: да имате 12 от последните 18 месеца с осигуровки за безработица, да нямате право на пенсия по възраст, да не сте осигурени на друго основание. Има значение и кога за последно сте получавали обезщетение от борсата
във ведомостта за м.12.2017г.има записан процент за ПО:0,6%.
Е, нали така е смятано?
По мои сметки към 01.12.2017 е имал 1 г. и 23 дни

От там нататък ми е сложно за смятане

Явно сметките ми са били грешни. 5+7 било равно на 12, а не на 11, както си мислех :(
И не ми се смейте, моля  :blush:
във ведомостта за м.12.2017г.има записан процент за ПО:0,6%.
Е, нали така е смятано?
По мои сметки към 01.12.2017 е имал 1 г. и 23 дни

От там нататък ми е сложно за смятане
За да определите точно дните в периодите с неплатен, незачетен за стаж, смятайте от първи работен ден до последния ден, зачетен за стаж + следващия период, зачетен за стаж и  т.н.
Например при "от 01.02.2010г., освободен на 01.08.2010г., от 01.06.10г.до 01.08.10г.в неплатен отпуск", трудовия стаж е от 01.02.2010 /ако 01.02. е отработен ден/ до 12.07.2010 включително, което е 5 месеца и 12 дни.
и т.н.
Чл. 29. (1)  Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:....
2. с 40 на сто за: ...
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.Остава да решите дали упражнявате занаят или упражнявате свободна професия.

Без да съм запозната с конкретните факти, според мен попадате в т.3.
Приключвам ги към 31.12.2020.  А го правя преди съставянето на ГФО
Общата сума на дължимите за годината
2. Има някаква грешка в Д6...
И това е вярно. Д6 само с нули е... грешна ;)

Другото Делфинчето го е казала.
Вижте и тази статия
https://www.tita.bg/free/insurance/559

Определение на осигурено лице за целите на ДОО е въведено с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО.
Дефиницията недвусмислено посочва, че майката има статут на осигурено лице за този период.
Категорично основание е следният текст от разпоредбата: Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 3 и 5, които периоди безспорно включват и въпросното време на отпуск за бременност и раждане.
Според мен попадате в категорията "осигурен на друго основание" и се дължат осигуровки

Вижте тази дискусия
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=7580.0
Попълвате това, което е удържано от платените възнаграждения. Според годината, в която е направено плащането.
Кое кога и защо е начислено, не Ви интересува.
В конкретния случай /поне както разбирам въпроса/ щом възнаграждението е платено през 2019, тогава е трябвало да се приспаднат и дължимите осигуровки. Независимо, че са платени през 2020. За справката за 2020 тези осигуровки не Ви интересуват
Ако договорите се отнасят за един месец /двата заедно или всеки поотделно/, се дължат здравни осигуровки. Част от тях трябва да са удържани от възложителите при изплащане на възнаграждението. Това трябва да е описано в Сметката за изплатени суми.
С подаване на ГДД не дължите допълнителни осигуровки. Явно не дължите и данък. Подаването на ГДД е задължително
Тези ГД за какъв период от време се отнасят?
Не питам кога е платено,, а кога е положен труда