Приходите и разходите, дебита и кредита по сметка 501"каса" и сметка 503"банкова сметка" нямат почти нищо общо.
Ще се опитам да Ви обясня най-елементарно, макар че това р работа на Вашия счетоводител и на мен нито ми е задължение, нито ми се плаща за това:
Получили сте 100 лева от клиент в банковата сметка. Платили сте на доставчик 10 лв от сметката. Изтеглили сте 80 лв. Платили сте на друг доставчик 20 лв в брой. Накрая в банката (салдо по 503) имате 100-10-80=10 лв, а в касата (салдо по 501) имате 80-20=60 лв. При проверка 10-те лева се доказват с банково извлечение, а 60-те - с броене.
Ако забелязахте, никъде не споменавам приход или разход, а говоря за плащания. Между приход и получена сума има разлика. Както и между разход и плащане.
Докато парите са си в банката, те са ... банкова наличност, а не касова :)

Казвате, че приходите Ви са по банков път. А разходите? Теглите ли пари от сметката? На какво основание? Къде отиват тези пари?...
Имате неясноти по принципни неща и идеята да икономисвате от счетоводно обслужване, не е добра.

Иначе: да, касовата наличност се установява с броене на банкнотите и монетите. Обикновено не се носят на проверяващия - той идва на място.
А какъв осиг.доход е посочен в Д1?  Системата не си измисля данни.
От април 2015 до сега са минали три години, така че  "прескачате" минималното обезщетение по тази причина.
При определянето на срока на обезщетение се взема целия осигурителен стаж с осигуровки за безработица след 31.12.2001 г.
За да не сте на минимално обезщетение  НЕ трябва да напускате по Ваше желание, по взаимно съгласие или ппради винпвно поведение.
Да. Отива на лекар, преглеждат го, решават, че е здрав и прекратяват болничния.
Аз бих поискала декларация, че е СОЛ.
Ако във фирмата са оформили всички документи както трябва (най-вероятно), няма да имате проблем.
Не зная колко време е нужно да му се върне отговор дали ще бъдат заличени, но ако са заличени веднага /или на следващия ден/се отразяват в системата и му излиза чист документ по чл.87.
Млого малка вероятност.
Според КСО, чл.54б, ал.4 трите години са от УПРАЖНЯВАНЕ правото на обезщетение за безработица. Според Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, чл.10, ал.2 тригодишния период се определя от датата на отпускане на предходното обезщетение.
Не смея да твърдя каквото и  да било.

Обърнете внимание, че се говори за дата на отпускане, а не дата на разпореждането.
Щом имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица, имате право на обезщетение. Ще ми се да вярвам, че няма да е минималното, но не смея да го твърдя.
И за времето на болничния се полага отпуск, защото се зачита за трудов стаж
Със заповед не може. Може с ново ДС по чл 119. Естествено -ново уведомление в НАП. И работничката встъпва в новата-стара длъжност когато ... когато се яви на работа.

На Ваше място не бил променяла нищо докато жената не се върне на работа, защото:
1.  Срокът на изпитване се удължава с отпуските, болничните и другите отсъствия. Когато се върне на работа изпитателния срок няма да е изтекъл и можете да прекратите ТД по чл.71 без всякакви защити. Ако тогава така Ви изнася.
2. Тъй като преминаването на друга (старата) длъжност става с ДС, такова може да бъде сключено по всяко време. Стига да има съгласие между страните.
3. Ако целите да приложите принуда "или се връщай на старата по-ниско платена длъжност или прекратявам ТД по чл.71 и няма да имате право на майчинство", не е много удачно да го правите по време на болничен. Очи по-безмислено е, ако на новата длъжност няма да има отработени дни.
Щом напуска по собствено желание, няма такава възможност.
Тя напуска? С предизвестие от нейна страна?
Ако е така: ще има право само на минимална борса 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно). И това, ако има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.

От работодателя само обезщетение за неползван отпуск, ако има такъв