И аз да цитирам НМЕ :
Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
1.  на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 3 КСО;

Написано е "неосигурени по КСО", а не "неосигурени за ОЗМ". Както и да се тълкува записа.
И още:
Това лице работи ли другаде?
Посочените суми преди или след приспадане на НПР са?
През кой месец е положен труда?
Ако Ви устройва мастилено -струен, вижте серията CANON PIXMA. Има на много ниски цени. Работят добре и траят дълго. Бих Ви препоръчала да е с глави (черна и цветна), а не с пълнители (жълто, синьо, червено, черно), защото вторите по-бързо се "задръстват"  Е, малко вдигнаха консумативите, но всичко се вдига :)
А кога е извършена работата? През м.06 само платено ли е или е и работено? Кога е приета извършената работа/услуга?
в бъдеще ще се осигурява по ДУК    А в момента има ли подписан ДУ и определено ли е възнаграждение?

ПП Не мисля, че такива въпроси могат да се задават от лице, предоставящо счетоводни услуги. Или поне не трябва да се задават в такъв "лаишки" вид
Вярно, че наистина се вижда там.

Няма да се лъжем, я  :wink1:
Например "упражнявам дейност  от дата"
Моля.
салдото по 401 може ли да се отнесе в 609, разходи в увеличение на фин.резултат? - може. Никой няма да Ви санкционира, че сте внесли повече пари в бюджета :)
Все пак вижте какво е купено с тези фактури, дали е получено, как е отразено....
трябва ли да си ги търся тези фактури въобще - аз бих ги търсила. Иначе как ще приемете, че има задължение за плащане, като няма първичен документ? Фирмата издател/доставчик може да си е измислила съдържанието на фактурите, вменявайки Ви несъществуващо задължение. Това, че не може да ги включите в дневниците по ДДС не е причина да си затваряте очите.
Добре, значи може само да увеличим заплатата му по дук в старото дружество и в новото да не получава заплата и да не се осигурява, щом е така?

Е, точно това не съм казала :)
Липсата на възнаграждение по ДУ /безвъвмезден ДУ/, особено когато управителят не е  собственик на капитала не е много добра идея. Не, че не е възможно, но не се гледа с добро око. Вижте и чл. 16 от ЗКПО
В стария портал на НАП, вход с ПИК - Предоставяне на данъчна и осигурителна информация - Справка за данни по ДЗПО

В новия портал на НАП, вход с ПИК - Справки - Предоставяне на справка за данни от партида по Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) №1951

В справката, отгоре над таблицата пише "Настоящ УПФ: .... "
Ок съгласен е в едното дружество да се осигурява на максимума и да получава тази сума.Въпросът е може ли в новото дружество да се осигурява на 300.00лв. примерно и да получава 270.00лв като възнаграждение , защото след като се купи този имот доста време няма да се извършна нищо по него . Или е задължително да се осигурява и там на прага за длъжността?

Погледнете продължението на КСО, чл. 6, ал.3. Осигуряването от всички основаниа сумарно не може да надвишава максималния осигурителен доход. Възнаграждението от всички източници сумарно не се ограничава. Върху разликата над максОД се дължи само данък
Извинявам се, използвах темата, за да задам мой въпрос. Отделен казус е.
Исках единствено да потвърдя МОД и възнаграждението.
Цитирала съм точката от КСО за осигуряване на ДУКа. Отговор #2
Осигуряването е минимум на МОД
КСО Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
7.  управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;

Тук не виждам осигуряването по ДУ да се обвързва с упражняването на дейност. Има ДУ - има осигуряване. Няма ДУ - няма осигуряване.

На практика - щом ще купува имот, явно управителят извършва някаква дейност - търси, оглежда, пазари се, и т.н. Плащайте му възнаграждение, ако такова има в договора за управление/ и го осигурявайте.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. /КСО, чл. 6, ал.3/.

Дали ще го осигурявате на максимума, зависи от размера на възнаграждението
за започване на дейност какво се зачита?
Всяко нещо, което може да бъде определено като дейност. Няма конкретно определение. По принцип се предполага, че единствения управител на фирма, която упражнява дейност, също упражнява дейност /поне управленска/
Ще се осигурявам без право на болнични.
А
регистрацията като собственик на ЕООД когато излезе в ТР след това веднага ли трябва да подам Окд5 за започване на дейност при положение,че фирмата не спряна.А  аз може би ще подпиша осигуровки и някоя фактура.
Вече имате отговор на въпроса. Щом "влизате в действие" като управител от първия ден - от тогава и ОКД5
ОКД5 ще подадете в 7 дневен срок от започване на дейност, когато и да е това напред във времето. Осигуряването е в пряка връзка с упражняването на дейност - има ли такава следва осигуряване, а ако няма - не.
Може. Особено ако имате два обекта.
Е, ако тази от програмата я издавате само за да я вмъкнете между две вече издадени фактури от кочан, трябва да знаете, че проверяващите не са по-глупави от Вас.
Е, не може да издадете фактура 155 от кочан, 156 от програма (на принтер) и 157 пок от кочан :)
Но е възможно на 01.07. да издадете 0000000155 от кочан, на 03.07. - 1000000001 или 0001000001 от програма, на 05.07. 0000000156 от кочан. Ако не сте по ДДС, номерата може и да не са десетцифрени
За месеците, през които ще се осигурявате на максимума по трудов договор не дължите никакви осигуровки като СОЛ. Не е необходимо да правите нищо специално по този въпрос .

А може и да трябва да подавате Д1.  Зависи за какви рискове се осигурявате като СОЛ.

Да. Освен ако Вътрешния правилник за документооборота има вписани някакви други изисквания.
Лично аз не вписвам ППП в счетоводната програма и не ги осчетоводявам. Те са съпътстващи документи към дадена сделка и си ги прикрепям към съответния договор или фактура, с която са свързани. Изключения: ППП за  покупка на стоки, продукти и т.н от ФЛ отчитам като документ за придобиване, а ППП, издаден от ФЛ за извършена услуга - по аналогия с фактурите за външни услуги.