Като не му е плащан доход, какво ще попълните в справката?
В справката на първата фирма, където е основан работодател към 31.12. подава данните за първия ТД,  допълнителния ТД с посочен ЕИК на втората фирма и данните от годишното изравняване.
Във втората фирма подавате данните за втория ТД и ДУ без год.изравняване.
От указанията към справка 73/6:
6. Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по основното трудово правоотношение към 31 декември включва придобития при другия работодател доход в справката, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ от другия работодател и доходът е включен при изчисляване на годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. В тези случаи данните за другия работодател се попълват на отделен ред за съответния код на дохода.
Предполагам, че може.
Тъй като майчинството до 410-ия ден не може да е под МРЗ, няма да има промяна
В данъчната служба бизнесмен влиза в стаята на данъчния инспектор. Мълчаливо изважда дебел плик от чантата си и го поставя на бюрото.
- Да не би да ми предлагате подкуп?! - надига се от стола данъчният инспектор.
Бизнесменът се стряска, бързо си взема плика и тръгва да го прибира в чантата. Данъчният се усмихва широко, потупва го по рамото и го успокоява:
- Направо ти провървя, мой човек. Добре, че взимам!
Защо ли си мисля, че текстът от наредбата може да се чете така:
1. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност,
както и
2. при започване на друга трудова дейност през календарната година, ....
Не съм опитвала, но съм чула, че в във въпросния случай не става промяна с възобновяване на дейност през годината. Но това е само ЕЖК :(
Здравните осигуровки за неплатения отпуск се включват в общата сума на удържаните през годината лични осигуровки и се приспадат от годишния доход преди облагането с данък. Приспадането е до размера на получения доход. Т.е. на този, който е имал доход се приспада, а който цяла година е бил в неплатен и няма доход, нищо не може да се приспадне /не може да намалявате доход от 0,00 лв :)/
Смяната на процента на осигуряване от "за пенсия"на "за пенсия+ОЗМ" и обратно е само чрез подаване на ОКД5 и съответната отметка. Промяната може да се прави само веднъж годишно.
Анулирането на фактура, отчетена в предходен месец, става с протокол. Пише го в ЗДДС.
Уведомете контрагента и си вземете оригинала на фактурата.
За обезщетението разбрах, но е важно по кой чл. от КТ ще ме освободят. Искам да съм подготвен.
Казах Ви - няма значение по кой член ще Ви освободят. Все едно и също ще е.
По кой член от КТ трябва да ме освободят?
Няма значение. При всички случаи ще сте на минималното обезщетение.
Естествено, ако имате право на обезщетение
Може би съм изпаднала в заблуда относно здравните осигуровки, правейки аналогия с осигуряването по КСО. Пък пенсионирите, подлежащи на осигуряване по ал.3 на чл.4 от КСО могат да не се осигуряват за пенсия. Затова потърсих отговора в ЗЗО. В чл.40, ал. 1, т. 3 е казано:
3.за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а) ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;
б) ако са осигурени по реда на т. 1 и 2а, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение;

Точки 1, 2 и 2а обхващат осигурените по чл. 4, ал. 1 и 10,  чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и морските лица. Лицата работещи по извънтрудови правоотношения се осигуряват по чл.4, ал.3, т. 5 и 6 от КСО. Значи не попадат в  т. 1, 2 и 2а на ал.1 от чл.40 на ЗЗО.
Тогава?
Значи ли, че и по двата ГД няма ЗО?

Извън конкретния казус:
Проблемът с два  ГД  с възнаграждение по 600 - 800 лв. в месеца винаги ме е смущавал. Още повече, ако единия е от 1-ви до 5-ти, платен на 5-ти а другия - от 25-ти до 30-ти. Ако по втория ГД се начислят осигуровки, по отношение на първия ГД лицето автоматично става "осигурено на друго основание през съответния месец" и дължи осигуровки независимо от размера на полученото възнаграждение. Още по-завъртяно е, когато след първия ГД за периода 01-05, платен на 5-ти и вече забравен, на 28-ти лицето започне работа по ТД. Кой ще търси стария възложител, как ще го накара да начисли осигуровки, кой ще връща пари....Ако и по двата ГД трудът е положен само през този месец - и по двата има ЗО и данък, а осигуровките за пенсия са по желание
Ако имате 12 месеца с осигуровки от последните 18 - 4 месеца по 12 лв на ден.
От последното обезщетение не са минали три години.
Когато осигуровките на собственика -СОЛ се плащат от сметката на фирмата,  не може наредител да е друг, освен фирмата. В случая се посочва името на СОЛа и ЕГНто му като задължено лице.
Няма проблем СОЛа да си плаща осигуровките от своята сметка или в брой на касата в банката.
Според наредбата де.
Простете,но съм чела актуалния вариант, защото от години не приемам плащания в брой. Вие погледнахте ли я?
В ТК се вписва само основния ТД. Независимо дали е на 8 или 4 часа. За дорълнителния се издава УП.
Не махнаха ли това задължение?
Информацията не е достатъчна за точен отговор.
физ. лице, осиг. на максималния осиг. доход - осигурено на друго място ли?
изплатен гражд. договор за м.12.2020г. - през кой месец е направено плащането?
нает МПС /тов. автом./ за м.10,11 и 12.2020г - кога е платен наема?