"ОТ 25.09.2023 г. има подписан трудов договор при нас. "
Това не означава, че 25. 09. е първият му работен ден, нали.
Задълженията за здравно осигуряване като безработен ще бъдат прекратени от датата, посочена в т.14 на Д1 като начало на осигуряване (първи работен ден)
Всичко друго много точно е обяснено от Маграт.
Да караме подред:
Вие сте прекратили трудовия договор по взаимно съгласие и сте се регистрирали на борсата. От тук следват две неща:
- тъй като ТД е прекратен по взаимно съгласие имате право единствено на минимално обезщетение (КСО, чл.54б, ал.3);
- до три години от отпускането на това обезщетение когато останете без работа и имате право на обезщетение, това обезщетение може да бъде само минималното (КСО, чл.54б, ал.4) . И няма значение по какъв начин е прекратен поредния ТД. Когато през тези 3 години междинно Ви е отпуснато ново обезщетение, то тригодишния срок започва отново.
Във Вашия случай по време на ползване на обезщетение за безработица сте започнали работа по трудов договор (независимо какъв) и този договор е прекратен в 12- месечен срок (независимо на какво основание), то имате право да получите остатъка от вече отпуснатото обезщетение.  За целта както написах по-горе, трябва да са спазени две условия:
- да е подадена декларация в НОИ за спиране на обезщетението до 7 работни дни от започване работата по ТД (КСО,  чл 54д, ал.3)
-  регистрацията в Агенцията по заетосття в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност (КСО, чл.54д, ал 5).
Ако не е спазено някое от тези условия, губите остатъка от вече определеното обезщетение.

Обезщетенията за безработица не се преизчисляват при работа по трудов договор в последствие.
Освен това при изчисляване обезщетението за безработица се взема средния доход 24 месеца назад. Така че дохода от 3-дневен ТД не би повлиял значително върху обезщетението (извън конкретния случай).
Тези, които очакват обезщетение след ТД във Франция сигурно в последните  3 години не са получавали обезщетение за безработица  и сигурно трудовите им договори ще са за по-дълто време (за да има ефект)
Ако сте се отписали от борсата в 7-дневен срок от започване на работа по трудов договор и се регистрирате отново до 7 дни след прекратяването на ТД, ще имате право на остатъка от обезщетението до 4 месеца.
Не се прави преизчисление.
В следващите 3 години от отпускане на обезщетението както и да бъде прекратен ТД, с кйквато и заплата да е бил, ако имате право на обезщетение,  то ще бъде единствено минималното
Не, не е правилно.
В месеца, в който работи по ГД с осигуровки, Е осигурен на друго основание. Следователно се  дължат осигуровки и по останалите ГД. Декларацията "през месеца не съм осигурен на друго основание" по първите ГД вече е с невярно съдържание е би трябвало да се коригира. Трябва, но дали ще се направи, е друг въпрос.
От НОИ няма как да засекат ситуацията. Освен ако не правят нарочна проверка на лицето-изпълнител. Само дето се губи доход за пенсия, но и това се преживява.
Справката по чл.73 няма никакво отношение (не е по месеци). По Д1 и по Д55 също не може да се хване.
Колега, подаването на Д6 е регламентирано в наредба Н13
Осигуряването на лица, упражняващи търговска дейност без да са регистрирани като ЕТ е регламентирано в КСО
Подаването на декларация ОКД5 - в НООСОЛМЛБГРЧ

Прочетете!
Според КСО - да, дължи осигуровки. Освен ако по ТД не е осигурен на 3400 лв.
Дали цялата година или не - зависи от ритмичността на продажбите и ОКД5.
А ОКД5 може да се подаде със задна дата
Тогава кой ще го назначи на ТД от страна на работодателя?
Ако в това ООД има и друг управител, който да назначи въпросния на ТД - нама проблем.
Роботата по ТД не означава , че ще спре осигуряването като СОЛ (след като е и управител)
Колкото до СОЛ с възнаграждение за личния труд  - това е много добър и икономичен вариант, но не зная дали се признава при издаване на лиценз. Проверете.

ПП  Възнаграждението за личния труд не е задължително да е 780 лв. Може де е 200 лв, например, и да не държите данък
Не се публикува протокол от събрание, а,  декларация по чл.62а за приемането на отчета.
Колко стаж трябва да натрупам, за да получавам второ майчинство ?
Поне един работен ден при новия работодател. Щом вече сте ползвали майчинство, значи имате 12 месеца осигурителен стаж.

 в какъв размер ще е то?
90 % от средния  осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане, но не по-малко от минималната работна заплата.
Когато в този 24-месечен период има периоди без осигуровки, без работа или сте ползвали отпуск за гледане на дете до 2 години, за тези периоди като осигурителен доход се взема минималната работна заплата
 
Работодателят има ли право да ме осигурява например на 1000 лв. на тези часове?
Осигуровките по трудов договор са върху брутното възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход /при 4-часов работен ден - половината от минималния осиг.доход, посочен в таблицата към Закона за бюджета на ДОО/.
Няма ограничение в размера на работната заплата при 4-часов работен ден - може да е 340 лв, 1000 лв, 5000 ... Така че ако сте договорили заплата от 1000 лв, то и осигуряването ще е на 1000 лв.

Как стоят нещата с болничните при временен трудов договор?
Нещата са както с болничен при всеки друг трудов договор.
Ако това "временен" във въпроса означава "срочен" трудов договор /по чл.68/, то има някои особености:
- ако болничният е започнал преди изтичане срока на договора, то НОИ плаща до оздравяването, но не повече от 30 календарни дни от прекратяването на ТД
- договорът се прекратява с изтичането на срока, независимо дали в този момент сте в болнични, майчинство или друг отпуск
Ще се изчисли на база осигурителния доход от последните 24 месеца преди месеца на прекратяване на трудовия договор. За месеците, през които сте били в болничен и майчинство, ще се вземе доходът, от който е изчислено съответно обезщетение. За месеците, през които сте били в отпуск за отглеждане на дете до 2 години, ще се вземе минималната работна заплата за съответния период
Проблемът е, че това, което е изгодно за Вас не винаги е възможно или изгодно за работодателя.

Един идеален вариант, изгоден за Вас и неудобен за работодателя би бил чл.327, ал.3. Тогава имате право и на обезщетение за неспазено предизвестие и на пълна борса.

Скрит текст :

Проблемът е,  дали конкретната промяна е "промяна на работното място" и дали работодателят има право да извършва такава промяна. Зависи от конкретния Ви договор .


Друг вариант : чл.328, ал.1, т.12 "при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор". Без допълнително обезпечение от работодателя, но с право на "пълната" борса. И тук основанието е спорно и трудно доказуемо

Вариантът чл.71 е много удобен, но само ако договорът е бил със срок на изпитване и преди да излезете в майчинство сте работили по-малко от 6 месеца

Неизгодни за Вас (минимална борса) са чл. 325, Ал. 1, т.1 (взаимно съгласие), чл.326 (с предизвестие от Ваша страна) и чл.331 (срещу 4 заплати)

Има и още няколко варианта, но изискват повече време, сговорчив работодател, отработено време (заплати, осигуровки...)

Трябва да се има предвид, че от НОИ станаха много чувствителни към всякакви законови "врътки"  и почти винаги правят проверки при видимо нагласени условия на "изгодно" прекратяване на ТД.

Ако работодателят има желание (поне в 80 процента от случаите) може да Ви предложи добър вариант, съобразен с конкретното предприятие и дейността му.
  Поведението им е незаконно, ако получавате под МРЗ. Оспорвайте разпореждането за отказ да Ви регистрират и да Ви изплащат обезщетение. Да отворят КСО и да четат.
Бихте ли посочили къде в КСО пише че когато едно лице към момента на регистрация работи на ТД при непълно работно време с възнаграждение под МРЗ,  може да получава обезщетение за безработица
Може да е правшлно, може и да не е. Зависи този "нов съдружник в ООДето който е бил на ТД" какво върши в ООДто. Ако изпълнява само това, което е в длъжностната му характеристика по трудовшя договор и в рамките на работното време по ТД - правилно е.
Всеки ел.инструмент си има фабричен номер. Пише го на уреда и в гаранционната карта. При нас в дневника на ръчните инструменти ги водим по тези фабрични номера. Проблем е как да се отразяват преносимите лампи, удължители и други, които също подлежат на периодични проверки за изправност
А ако имаш 5 договора по 114 от КТ?

Ако имам 5 ТД за работа през определени дни в месеца, то първият от тях (според датата на сключване) ще е основен и ще е на основание чл 114. Всички останали ще са допълнителни на основание чл.110 или 111. Разбира се, в тези допълнителни ТД може да е упоменато "във връзка с чл.114", а може и да не е. Достатъчно е да е посочено в кои точно дни (и часове) ще се работи по всеки от договорите.
Няма начин един човек да работи едновременно по два (3, 4, 5...) ТД на основание чл.114

Другото нява да коментирам. Всеки чете законите и ги прилага както ги разбира. И си носи отговорността, естествено.
Благодаря, че ме информира, мила, че не знаех. От теб го научих.
Моля!
Заповядай пак. Има още много неща да научиш.
Колега Трифонов,  в КТ ясно е посочено на какви основания се сключва ДОПЪЛНИТЕЛЕН (втори) ТД и чл.114 не е сред тези основания.
И не смятам, че няма значение по кой член е сключен договора.
При всяко подновяване на КЕП трябва отново да въведете средство за автентикация (вход с имейл и парола“)