Оффф :(
Справката по чл.73, ал.6 включва всички доходи ПЛАТЕНИ през 2021 година. Независимо от периода, за който се отнасят!!!
В справката по чл. 73, ал.6 се включват ВСИЧКИ лица, на които сте платили доход по трудови правооотношения и приравнени на трудовите правоотношения ПРЕЗ 2021 година! Независимо кога са постъпили, напуснали и дали сте основен работодател или са при Вас на допълнителен ТД.
Благодаря за отговорите. А по отношение обезщетението заради първия месец сме се споразумели.
Хубаво сте се споразумели, но от НОИ едва ли мислят като Вас. Освен това, отказът от права няма правна стойност. Така че се гответе да платите 1 заплата или най-малкото -да внесете осигуровките върху нея.
та да не се върне при мен!
Ааа, ще се върне :) След 1 месец за да си поиска обезщетението по чл.222, ал.1.

И не 60% от заплатата, а 60% от средния осигурителен доход с осигуровки за безработица от последните 24 месеца. :)
Другото дружество така или иначе ще си подаде данните за доходи от трудови договори / дори и да бяхте подали данните с този доход / и не е необходимо да правите нищо. :smile1:
Не бих била толкова категорична. Питащата не е казала дали на този работник е правено годишно изравняване на дохода на базата на данни от двата ТД.
Ако правилно събирате и изваждате - да, не грешите.

Е, можеше предварително  да прочетете и другите питания във форума и да не се чудите.
Сигурно ще стане необходимо след като сменят минималния осиг.доход за СОЛ :)

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29843.0
Размера на данъка, който сме удържали за м.12.2020 г. на лицето
Ако имате предвид "Размера на данъка, който сме удържали през м.12.2020 г." - да
Не виждам основание да не се включват. Не казвам, че няма такова
Облекчението е за 2021. Посочва се в справката за 2021.
Това облекчение всъщност е връщане на "надвзет" данък през 2021. Реалният данък за 2021 е по-малък.
Облекчението е корекция на данъка, а не доход!!!
В справката има точки, свързани с годишното изравняване на данъка за лицата, за които сте работодател към 31.12.
Вижте точки 12, 13, 14

ПП marpan_64 пак ме изпревари :) Добре, че този път сме писали за различни неща
КСО,чл. 54д, ал.5
(5) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4 или трудова дейност по законодателството на друга държава, която бъде преустановена след по-малко от 12 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
И кой е излъгал шефчето, че като забави плащането на заплатите може да забави плащането на осигуровките? ;)
Не. При болничните за бременност и раждане няма 3 дни от работодател

ПП  Дори и "обикновен" болничен да беше пак нямаше да има 3 дни от работодател,  защото няма прекъсване между болничните
Втората справка с какъв ЕИК я подавате? От новия ЕИК на новото ЕТ или с ЕИК на стария ЕТ?
Зависи какво пише във ВПСОРЗ на предприятието
По 20 работни дни за всеки от договорите. Но само за работното време по конкретния договор.
Възможност 1: от 03.01.2022 до 28.01.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия договор и си работите по втория, а от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория ТД и работите по първия
Възможност 2: от 03.01.2022 до 28.01.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия договор и ползвате неплатен отпуск по втория, а от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория ТД и неплатен по първия
Възможност 3:  от 01.02 до 28.02.2022 ползвате 20 р.д. платен отпуск по първия ТД и в същия период ползвате 20 р.д. платен отпуск по втория и така 20 р.д. не ходите на работа.
Възможност 4: комбинации от горните.
Най-често, но не задължително, се прилага едновременното ползване на отпуска по двата ТД (вариант 3).
Ако заплатите са платени месец за месец в т. 9 пиша примерно месец 01 а в т. 18 
коя дата за осигуровките?   за данък също т.9 м. 01 коя дата в т. 18.?
Имам чуството , че тук греша. Днес писах и запитване по  емейл на НАП  София.
При заплати за януари, платени в януари в т.18 би трябвало да е 31.01. както за осигуровките, така и за данъка. Вижте указанията към Д1.
Даните, които виждате за осиг.доход с ПИК се вземат от Д1. Данните от Д6 нямат отношение към личните справки за осиг.доход. Плащането или неплащането на осигуровките също не оказва влияние. Още повече, че при осигуровките и данъка за м.01 срокът за внасяне е 25.02.
Може би проблемът е в подаването на хартия. Явно служителят, който е преписвал данните в системата си е спестил труда да пренесе всичко попълнено. На Ваше място бих отишла в НАП с приемо-предавателния протокол и бих потърсила обяснение. Лошото е, че няма заверено копие на хартиената Д1.
Тези Д1 и Д6 за лица по ТД ли са или за СОЛ? В Д1 попълнена ли е точката "облагаем доход"?