Минимум ГДД за всяка година + глоба за неподаване.
Другото традиционно търсене - глоба за неподаден ГФО в ТР.
Най-неприятното е, ако преди да "се забрави" собственикът е подал дакларация за начало на самоосиуряване.

Отговорите наистина са според обхвата на "напомнянето"
Ако има ДУ, осигуряването по него е върху реалното възнаграждение, но минимум МОД за управител при съответната дейност.
Ако е СОЛ без личен труд (няма доказан годишен доход) и се осигурява на  1000 лв, вноските над 420 са неправомерни и подлежат на възстановяване, а ползваните обезщетения (болнични, майчинство...), се връщат до размера, полагащ се за 420 лв.
Ако искате да вдигнете осиг.доход, можете да избирате между СОЛ с личен труд, ДУ или СОЛ (с или без личен труд)+ДУ.
Защото това е моето тълкуване. И ако някой има друго мнение разчитам, че ще се обоснове. Едно "Ами защото така" не върши работа. Чл. 78. от ППЗДДС също не казва, че различния характер на фактурата е основание за започване от начало, а друго не съм чул
Фактурите, които сте издавали до сега, имат ли ред за начисляване на ДДС? Отговарят ли на останалите изисквания на закона? Съдържат ли ИН по ЗДДС (евентуално с BG отпред)? Ако е "да", никой не Ви спира да продължите. Не е забранено първата ДДС фактура да е с произволен номер. Започването с 0...1 е просто общоприето правило, което е свързано и с някои удобства на отчитането (например очебийно разграничаване на периодите преди и след регистрацията). Традиция е, но можете да не се съобразявате с нея.
Да "добавят се нови изисквания" - това не е основание за чисто нова фактура. Ако продавам в България, Гърция и Индия - ще имам три кочана и всеки ще ми започва с № 0000000001 ???
При проверка преди регистрация НАП проверява облагаем оборот. Предоставяш фактури, които са издадени до месеца предхождащ месеца на проверката. Предоставил си фактура № 0000000999 и ако това е последната фактура, която си издал преди получаване на Акта за регистрация, то следващата ще бъде с № 0000001000 - и тя ще бъде получена в същия НАП

След като вече сте решили, защо питате?
Каза Ви се: вече ще издавате нов тип фактури с начисляване на ДДС и е редно да почнете от номер 0000000001. Ако искате почнете от 0345000001. Не е забранено
Пропуснах да кажа, че лицето подава ГДД по чл.92
Е, по този член ГДД не се ли подава от фирмата?
ГДД на фирмата и ГДД на собственика може и да имат нещо общо, но не се припокриват.
ФЛ подава ГДД когато има облагаеми доходи, подлежащи на деклриране.
А до сега ?

До сега - нищо. Да си е представил документите навреме :)
Здравейте! При назначаване на служител не е предоставил трудова книжка и съответно в стаж е вписано 0 г, 0м, и 0 дни. Знаеше се, че има ТК и стаж, но не се знаеше къде се намира. Сега след 1 година ТК се намери и се оказа, че служителят има и професионален стаж. Моля за съдействие, как да отразя промяната в стажа - с ДС ли и какво да пише като причина, че започва да се отразява върху ДТВ от сега нататък? Благодаря!
Аз бих  предпочела със заповед. На основание на представени доказателства за ТС и проф.опит считано от настоящия месец на лицето... да се начислява добавка за ... години ТС и проф.опит . Трудовата книжка е представена на.... Подписи на работодателя и на работника, като "получил екземпляр от заповедта".
Или може би проблема е  код "10" , с който са подавани данните. Може би трябва с код "01" щом не е  вписан, като управител в ТР.  Самия ДУ не е нужно да е вписан.
С код 01 са ТД. Вашият управител на ТД ли е?
И от къде личи, че е управител, щом не е вписан като такъв в ТР?
Не  - не е вписано като управител. Външно за фирмата лице.
В това  е проблема. Лицето трябва да е вписано като управител. Самият ДУ не е задължително да се обявява.
Би трябвало да има право. Проверката е по наличие на подадена декларация за самоосигуряване. Фактическа проверка не се прави. Само по сигнал :)
Добре,но нали сега съм назначена вече,ако от утре ме освободят пак ли не може?
Имам достатъчно трудов стаж,но само това че имам прекъсване между януари и октомври,тъй като имах декларация за самоосигуряващ се
Пак не може. Няма да отговаряте на основното изискване 9 месеца с осигуровки за безработица през последните 15 календарни. Като самоосигуряващо се лице /предполагам само за здравно осигуряване/ нямате осигуровки за безработица. Сега трябва да поработите поне 9 месеца, за да придобиете право на обезщетение.
Щом майката иска.... преназначете я на друга длъжност със срок на изпитване. Да отработи (макар и фиктивно) няколко дни и прекратете ТД по чл. 71 по инициатива на работодателя. Не си играйте със съкращения и следващите обезщетения по КТ.
За липсата на вноски за безработица - вижте в КСО кога се признава и времето без вноски. Вижте и какъв доход се смята за втората година майчинство. Мисля, че беше МРЗ.
Здравейте,искам да попитам имам ли право на платена борса,тъй като последно януари ми е прекратен трудовият договор и сега намерих фирма да ме назначи фиктивно за няколко дни?Има ли значение,това че от януари до сега не съм била на трудов договор?
От янури до октомври са 8 месеца. С такава пуза няма как да имте 9 месеца с осигуровки за безрботица през последните 15 календрни месеца. Нямате право на обезщетение за безрботица.
Щом има едно плащане, значи една СИС. Данъкът се удържа при плащането, декларира се и се внася според датата (месеца) на плащането. Ако плащането е през четвъртото тримесечие, данък не се удържа. Освен ако лицето писмено пожелае данъкът да бъде удържан.
И защо включвате ГД във ведомостите? Плащането се документира със СИС. Осигуровките също се начисляват при плащането и се отнасят като разход за месеците, през които е положен труда. За всеки месец се подава отделна Д1.
За осигуровките това е принципа. Сметките няма да проверявам. За данъка вижте ЗДДФЛ. Като сума сигурно е същото, но начина на определяне и деклариране са различни.
Вашата приятелка да гледа да не се бави много с ДДСто. Още преди да е изтекъл този месец сигурно ще ѝ пратят писмо, че е в забава. Ще трябва да се пазари с нападжиите, да залага, да отлага.,.. Ако не отговори на писмото става и по-лошо.
В допълнение:
Всяко предприятие може да постави допълнителни изисквания за длъжностите. Тези изисквания се определят предварително в щатното разписание или ДХ.
Виж в методиката на МТСГ за НКПД. Ако не се лъжа петата цифра от кода показва минималното образование.
В момента съм в движение и не мога да открия точния документ.
При договор по чл.114 КТ вече има осигуряване за безработица.
Осигурявана е 9 м. през последните 15.
Не се искат 9 м. осиг. стаж, а 9 м. осигуряване.
Да, 9 месеца с осигуровки за безработица. При работа по чл. 114 има прекъсвания в осигуряването. Осигуровки, в т.ч и за безработица, се внасят само за определените дни в месеца, през които се работи. Та за това отговорих уклончиво.
Може да ма право, може да няма, знам ли....
През последната година и половина на работещите по чл. 114 се внася осигуровки за безрабтица. Въпросът е колко дни в месеца е работила и дали е натрупала девет месеца с осигуровки през последните 15. Например ако е работила по 14-15дни месечно.