Не е достатъчен записа в трудовата книжка.  В заповедтаа трябва да пише, че е по инициатива на работодателя. Например: "Основание: в срока на изпитване по инициатива на работодателя"
Ако този ТД е продължил сравнително (подозрително) кратко, има вероятност за проверка от НОИ.
Не съм много наясно с консигнацията, че но какво Ви пречи заедно с КИ да съставите протокол за връщане на остатъка от стоката и още един за предоставянето ѝ на комисионера заедно с новата фактура? И в самия договор да запишете това помесечно приемане-предаване?
Може от неплатен в болничен само в рамките на 30-те работни дни,които се зачитат за осигурителен стаж (от 01.01.2020 до около 12-13.02.2020 ). Извън тези дни неплатеният не се зачита за стаж, не се водите осигурена за общо заболяване и майчинство /ОЗМ/и нямате право на обезщетение при настъпване на този риск.
За да ползвате болничен и майчинство, в денят преди това трябва за сте била осигурена за ОЗМ в България. Освен това за болничен поради заболяване се изисква минимум 6 месеца общ стаж с осигуровки за ОЗМ, а за болничен за бременност и раждане - 12 месеца.

Естествено, че неплатения ще намали размера на болничния  и майчинството. Освен асо заплатата Ви не е била минималната или под нея
И две Д1 ли прави Микроинвест?
Защо не. Особено ако промяната на заплатата е породена от смяна на длъжността (квалификационата група).
И все пак сигурно изкарва колко е брутото за първия период и колко за втория. Колко му е да се сумират две числа ;)
1. Ако заплатата Ви е била малка, прекъсването няма много да намали обезщетението. Е, ако сте били на висока заплата - ефектът е по-голям. Прекъсване от 6 месеца и повече е фатално.
2. Не мога за кажа защо. Може за е случайно, но е факт.  И двата начина са закони. Просто напоследък от НОИ проверяват всеки случай, който изглежда нагласен. Ако ТД е продължил повече от месец, вероятноста за проверка е много малка.
3. Ако не упражнявате дейност в собственото си дружество, не би трябвало да има проблем. Не трябва да сте подававали декларация за начало на дейност и/или начало на самоосигуряване.
4. Може. Законно е. Дали ще го сметнат за "нагласено" и дали ще проверяват - не мога да гадая. Ако всички документи са наред, не би трабвало да откажат обезщетението.
Ако ще е управител по ДУ -да.
Иначе подава ОКД5 само за началото на дейностт във вророто дружество
Щом ОС решава, какъв е проблема?
Аз бих смятала по-простичко: без да се интересувам колко дни на каква заплата е работил, вземам БРЗ за целия месец (може би 2202) и деля на дните (23)
Ето няколко извадки от СИС:

4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 1 и т. 2 от допълнителните данни)  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто:  да       не     
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв.             

т.е. - не е Ваша работа да следите за предходните доходи и вече удържания данък . Лицето САМО по свои изчисления и на своя отгооврност попълва т.4.                           
Вижте отговори 525, 540, 542
Да попитам още :има ми някакъв образец на декларация ,в която лице,работещо по ГД ,да декларира ,че работи и по ТД и колко пари получава по него?
В СИС няма ли подобен ред за отмятане?
Интерсно ми е да знам, защо да не се ползва РКО за последното тримесечие, нали няма да има данък, които удържа.
Нищо не пречи да издавате РКО.  СИС издавате за всяко плащане, освен, ако лицето е СОЛ. А при плащане на наем от ЮЛ на ФЛ-СОЛ, също се издава СИС. Пише го някъде в ЗДДФЛ,  но не ми се търси къде.
За времето, през което сте работили в страна, с която България има двустранна спогждба, се взема ... минималната работна заплата за страната (България).
По т.1 - заличаване, а не корекция
При всяко плащане издавате СИС. Няма  значение от тримесечието.
При плащане през четвъртото тримесечие, полечателят на дохода има право на избор дали да му се удържи данък или не. Това се посочва в СИС. Според случая подавате или не Д55.
Наемодателят подава ГДД и в двата случая. Независимо дали има данък за внасяне или не.
Защо само с 35 лв. месечно? Каква е формулата, по която се изчислява размера на обезщетението? Не би ли трябвало да е средно аритметичното от 600 и 2000?   :noexpression:
60% от средния осигурителен доход с осигуровки за безработица  от последните 24 месеца преди месеца, в който е прекратен договора. За периодите без осигуровки се взема минималната работна заплата.
Кога е осъществена доставката и как е документирана?

Няма да питам защо пярите са постъпили ПО сметката НА клиента ;)
Освен ако нямате предвид, че продавача е Ваш клиент.
Щом изпълнителят е СОЛ, възложителят по ГД няма задължение за удържане на данък и осигуровки. Следователно няма задължение за подаване на Д1, Д6 и Д55  за този договор . Тримесечието не е от значение
Ами опитайте.
Аз по-скоро бих попитала дали бихте предоставили своята дебитна карта на друго лице за да участва в хазартни игри.
Благодаря. Аз исках и практически опит т.е. ако работодателя целенасочено иска да наложи дисциплинарно уволенине на служител.
Колкото и да е целенасочено, не може без основание, без писмени обяснения и т.н.
Дисциплинарните уволнения са най-често оспорваните в съда и при най-малкото отклонение от процедурата, съдът се произнася в полза на работника.