Самоотлъчка?

ПП Надявам се добре да сте оформили това дисциплинално уволнение. С писмени обяснения от работника и т.н.
Драги, има толкова начини да си "спестите" осигуровки, но всичките до един са незконни или "покрай закона" и мястото на обсъждане не е тук.
И защо ги осигурявате на цели 4 часа? Помислете за 2 часа, за неплатен отпуск... Пък и защо въобще да са на трудов договор. В края на краищата се отива на едни и същи глоби - защо да се набутвате предварително. То проверка я има, я не, а при ТД трябват и осигуровки, и застраховки за трудова злополука, и СТМ... Все пари на вятъра
Само да допълня - дните са 30 работни, а зачетения осигурителен стаж за периода е 30*2=60 часа
Ако има 9 от последните 15 месеца с трудов дотовор, не е пенсионер и вече не е СОЛ - има право
Щом не сте платили на ФЛ - нито Вие имате разход, нито ФЛ има приход.
ФЛ не подава ГДД, а Вие не подавате справка по чл.73. Ако сте начислили разхода за наем - увеличавате със сумата годишния си финансов резултат. Справка - ЗКПО.
Внасят се осигуровки. За пенсия и ДЗПО. Също и ДДФЛ.
Подава се Д1. Издават се УП 2 и УП3 за осиг.стаж и осиг.доход за този месец.
Отзад на ТК има страница за обезщетенията.
Така е. Поне до 31.12.2012 г.
От 01.01.2013 срокът за внасяне на данъка май е променен
Използвам случая и аз да благодаря на Катя за разясненията.
Макар, че това е още проект - как тълкувате текста:
„(1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална
дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец до:
а) 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;

Аз го разбирам, че ако заплатите за м.01 се начислят или платят на 28.02, то срокът за  Д1 е края на м.02. А осигуровките трябва да са внесени до 25.02 според новото КСО. Така ли е?
И ако заплатите за м.01 се платят на 05.02, то осигуровките  могат да се внесат на 25.02, Д1 също на 25.02. болничните до 15.02. Нали?
Една добавка: ако СОЛ е работил на ТД, който е бил прекратен, но продължава да се самоосигурява - пак няма право на обезщетение за безработица, тъй като е осигурен на друго основание. Ако е прекратил и дейността си като СОЛ, не е пенсионер и по ТД е имал 9 от последните 15 месеца с осигуровки за безработица - ще се вреди до обезщетение.
Може. Няма законово ограничение. Нали е над 18 години.
Стига той самият да има възможност да носи и двете дини под една мишница.
Потсетете го при започване на работа по ТД да подаде декларация във ВУЗа, че е осигурен другаде и да му спрат здравните осигуровки.
Маже ли един съвет - използвай времето, през което не работиш, за да научиш малко правопис. На български
Ако срокът на изпитване не е изтекъл и е уговорен в полза на работодателя - няма законова пречка да те уволни.
Съжалявам
Първо - 30 работни дни /около месец и половина/ неплатен отпуск се зачитат за стаж. За тях се повада Д1 с код 01.
За останалите дни неплатен се подава Д1 с код 28. Попълва се дата на начало на осигуряване, т. 27 и т.28, а преди т.16 кликваш върху Само здравно. Много вероятно е в рамките на 1 месец да има две Д1  -едната с код 01 и дата за край на осигуряване и една с код 28 и дата на начало на осигуряване. Сумата в т.27 се разпределя според дните.
Това е при условие, че човекът не е осигурен здравно на друго място. Ако е здравно осигурен другаде /СОЛ, втори ТД, пенсионер.../ - не внасяте ЗОВ и не подавате Д1 за целия отпуск.
И още едно напомняне - тъй като наближава 2013 г - първите 30 работни дни от 2013 също се зачитат за стаж.
След като повторя въпросите на Катя
Вие счетоводител / ТРЗ специалист ли сте?
Кой Ви е попълнил книжката?
Каква е тази бележка с изчислен стаж?

да питам - да имате случайно неплатен отпуск без стаж? Това трябва да е отрезено отзад на трудовата книжка.
Отговор може да Ви даде само човекът, изчислил стажа и/или написал въпросната забележка.
Освен това - след като вече получавате обезщетение за безработица и срокът Ви вече е бил определен, няма процедура за доказване на непоказан в началото стаж и увеличаване на периода на обезщетението.
Има право, ако сте на срочен договор, ако сте в срок на изпитване и при закриване на предприятието.
При намаляване обема на работа, закриване на част от предприятието или съкращаване на щата  -може да ви съкрати след разрешение от инспекцията по труда.
Ако при започване на работа е уведомило НОИ по надлежния ред и в съответния срок, работи по трудов договор по-малко от 9 месеца  и при напускане на работа се регистрира в агенцеята по заетостта в съответния срок - има право да помзва неползвания остатък от обезщетението. Това не зависи от начина на прекратяване на ТД.
Вижте КСО, чл. 54а и нататък
Има право на обезщетение, ако има 9 месеца /сумарно, може разпокъсано/ с осигуровки за безработица /~трудов стаж/през последните 15 месеца, не е осигурено на друго основание и не е пенсионер
При този начин на прекратяване на ТД има право на пълно обезщетение за безработица, ако през последните 3 години не е получавал такова.
А относно болничния - За придобиване право на парично обезщетение се зачита и времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане
Дали е внесен болничния зависи дали във фирмата са платени заплатите за м.10. или не.
Ако заплатите вече са платени - болничният трябва да е представен в НОИ най-късно 3 дни след това. Ако заплатите за м.10. още не са  платени или няма да бъдат платени до края на м. 11. - болничният трябва да се подаде първите дни на м.12.
Текстът за липсваща банкова сметка би трябвало да значи, че болничния е подаден, но работодателя не е представил номера на Вашата сметка или погрешка или защото Вие не сте дали такава. Говорете със работодателя си или със счетоводителя му.
Превод за 4-те дни от м.10 може да очаквате 14 дни след подаване на болничния и/или отстраняване на пропуските. Дните от м.11. ще Ви платят към средата на м.12.
А това с различните адреси няма значение.
Ако сте  ползвали 180 дни непрекъснат болничен, то волничен, обхващащ 181-вия и издаден от ЛКК ще бъде върнат от НОИ.
НОИ не праща служебно болничните в ТЕЛК.
Обикновено ако ползвате продължителен болничен, от ТЕЛК ви пращат писмо да се явите при тях. Предполагам това се инициира от лекарите, издаващи продълженията на болничните.
Ако болничния вече е издаден - работодателят трябва да го предаде в НОИ. Там решават дали ще го върнат или не. Ако го върнат  - пишат защо. Обикновено нещата се оправят от лекарите, издали болничния.
При напускане по взаимно съгласие обезщетението от борсата е минималното - 4 месеца по 7,20 за работен ден /150-160 лв на месец/. Говори се, че от 01.01.2013 тази сума ще се увеличи на около 8 лв, ама още не е факт.
При съкращение поради намаляване обема на работа имате право на борса според стажа и според дохода. Във Вашия случай периодът е 12 месеца, а сумата 60% от среднодневното зъвнаграждение през последните 24 месеца. Освен това имате право на обезщетение от работодателя в размер на една заплата за оставане 1 месец без работа.
И в двата случая трябва да отговаряте на слдните условия: да имате 9 месеца /сумарно/ през последните 15 с трудов договор, да не сте осигурен/а на друго основание, да не сте пенсионер по стаж и възраст.
Ако отговаряте на горните условия, но сте получавал/а обезщетение от борсата преди по-малко от 3 години  - независимо от начина на прекратяване на трудовия дотовор ще вземате 4 месеца по 7,20 на работен ден.