А, ако е назначена в бюджетно предприятие?
ЗП не може да бъде назначен на 8 часа в бюджетно предприятие ако:
- правилника на предприятието, КТД или нещо друго забранява назначаването на ЗП изобщо или на ЗП на пълен работен ден
- ако поради участие в някаква програма ЗП не може да работи на ТД на пълен работен ден
- ако ЗП има сключен друг /основен/ ТД на повече от 4 часов работен ден
Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

Според мен - не. Първо  - управителя-собственик не е работник или служител. Второ - няма как да защитава интересите на работниците пред самия себе си.
Чл. 54м от КСО
Скрит текст :
Мен миналата година от ТР ме накараха да приложа отчети, независимо, че няма дейност за годината. Предполагам, че и при вас няма да мине само с декларацията от НСИ.
Миналата година - да, сега - само декларация. Не разбрахте ли, че има промяна в закона?
последното тримесечие се взема решение  за изплащане на дивидет ,удържа се данъка,изплаща се дивидента декември 2017 , януар 2018 се подава декларация чл 55 но дължимия данък не е внесен изцяло през януари 2018 ,какво се случва в този случай
Дължите лихва върху неплатенат част.
 Да , работата изисква примерно да има приемственост . Служителката която ще излиза в отпуск по майченство ,трябва поне един месец да обучава този ,който ще я замества.Какъв друг договор би могъл да се сключи до излизането на титуляра в отпуск по майченство?
Срочен за определено време, например. Чл.68/1/1.
Може.  Осигуряването е върху избран доход между минимума е максимума.

Ако при годишното изравняване има такъв или по-висок доход - добре. Ако дохода му се окаже по-нисък, ще има недължимо внесени осигуровки /които ще може да си възстанови или приспада от следващ вноски/, осиг.стаж ще се зачете при реалния доход /но не по-малко от 510 лв/, а ако има обезщетения /болнични, майчинство.../ платени на база 2600 лв, те ще бъдат преизчислени, а разликата подлежи на връщане.
Какво значение има дали е ООД или ЕООД?
Какво значение има дали собственика е СОЛ или не?
Не е ли по-важно основанието на дохода и данъка?
А когато пешението е взето през 2015 подадена е декл чл.55  удържан е даника и е изплатен НО не е подадена справка чл. 73

самия дивиедент е изплатн през 2017 г .
сега тази година ли се подава или срока е изтърван
Намерете един ЗДДФЛ версия 2015 и прочетете чл.73. Мисля, че и тогава беше същото както и сега.
Трябва. Прочетете чл.73 от ЗДДФЛ!

Напомням, че подаването на Д55 и справката по чл. 73 са свързани с датата на вземане на решение за разпределяне на дивидент, а не с датата на плащане.
По време на първите 3 дни от болничен на осигурено лице, който са за сметка на работодателят начисляват се осигуровки в размер от 100 процента от МОД за длъжността на лицето - осигуровките са върху размера на обезщетението, плащано от работодателя, но не по-малко от МОД за тези дни
за дните след третия ден се начисляват ЗОВ от 4,8 процента от 460 минимална заплата - 4,8% от минималния осиг.доход за самоосигуряващи се лица. Това, че този доход и МРЗ за 2017/пък и за 2018/ са еднакви, е случайност.
Разбрах , че ДОД не се начислява върху болничен. - да
Когато се подава болничен по ел.път всички дни ли се подават -всички. Доколкото имам спомен - програмата на НОИ сама си попълва дните. Вие само задавате началната и крайна дата на болничния, както са написани от лекаря.
Да.
И справка по чл.73.
В Д1 с код 27 също се попълват   т.31 и 31а и не се попълва т.34 /няма осигуровки за ОЗМ/.
къде се посочва че на лицето и получило нетното - ами във ведомостта за заплати, в сл.бележка за облагаемия доход и удържания данък....
Ако питате за обезщетението по чл. 222, ал.1, то за целта си има отделен код в т.12 на Д1.
Ако питате за обезщетението по чл. 224, както предполагам, сумата и данъка се посочват в т.31 и 31а, но не и в т.34 /това обезщетение не се отчита при определяне размера на болничните/.
Има едно "зависи".
Ако този ЗП кандидатства или получава пари по някоя програма, може да не може да работи по ТД на 8 часа. Пример: Програма Млад фермер или мярка 6.1 (ако не бъркам).
Иначе: ако едното не пречи на другото може освен ЗП да има и няколко ТД с обща продължителност 12 часа + няколко ДУ + няколко ГД.
Може да се подаде онлайн с ПИК на физическото лице.
Ако обясните какво точно искате да постигнете, може би ще имате отговор.
По мое мнение не може да се управлява само с пълномощно. Управителят може да упълномощи някого да го представлява при една или друга сделка, пред една или друга институция, но не смятам, че може да упълномощи някого /било то и неуправляващия си съдружник/ да го назначи /него, управляващия по устав съдружник/ на трудов договор. Ако и другият съдружник е управител по устав или дружествен договор - може да стане.
Не ми се търси в законите, но си мисля, че името на управителя е едно от задължителните за публикуване обстоятелства.
Декларация в НСИ- моля за уточнение

http://www.nsi.bg/bg/content/15784/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2017

http://www.nsi.bg/node/15818/
През 2018 год ще се пусне декларация по чл 55 за  дължимия данък.
Д55 през 2018 ако решението за разпределяне на дивидента е взето през четвъртото тримесечие. Ако е по-рано - закъснели сте.
Освен публикуване в Търг. регистър други декларации ще има ли?
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ /тази година срокът е променен!!!/
Декларация в НСИ
В Е-услуги на НАП пише "Декларация по чл.92 от ЗКПО и чл.92 от ЗКПО без дейност за доходите на юридически лица".Е за това питам.
А погледнахте ли какво може да се подава с бутон "попълване"? Вижте и указанията/пак там/. Ако сте гледали семинара преди нова годита, сигурно сте обърнали внимание на обяснението, че някои фирми без дейност също трябва да подават ГДД по чл. 92 /обр. 1010/, когато трябва да декларират някое друго обстоятелство извън приходи-разходи-печалба.