Когато изпълнителят е СОЛ, възложителят праща сумата по ГД без всякакви осигуровки и данъци.
СОЛът изравнява данъка и осигуровките в ГДД.
И не се безпокойте - няма да е внесен повече данък - нали осиг.вноски да приспаднати там, където има личен труд и там е внесен по-малко данък.
Пък и за четвъртото тримесечие не се внася авансов данък по ГД.
Е, и да има нещо надвнесено  -ще си го поиска от НАП.
Трябва да се сключи договор за извършената услуга. Трябва да има и уговорено плащане. Това общо взето значи "облигационни правоотношения" /виж ЗЗД/.
За да съставите отчета, трябва да отговаряте на изискванията на ЗСч.
Ако фирмата няма дейност, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Там няма нужда от счетоводител.
ГФО, съставен и подписан от лице, имащо право да съставя ГФО, е нужно за самата фирма, както и за ТР.
Най-добре е да пишете писмо на ЧСИ и искайте становище. Самоволното изчакване може да Ви донесе проблеми.
Не, това е номерът вх.номер на приетия от НСИ ГОД. Ако подавате ГОД заедно с ГДД на място в НАП, не пишете вх.номер, а само отмятате че се подава и ГОД.
На страницете не НАП вече има указание  за попълване на справки от приложения на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО

http://www.nap.bg/news?id=1805
Запишете тези за м.01 на отделен файл и при подаването отбележете дали заедно с тях се подава или не Д6
В чл.222/3 си пише  "независимо от основанието на прекратяването"
Вие не можете да прекратите ТД на основание придобиване право за пенсия. Ако бъдещия пенсионер желае да прекрати ТД, може да го направи по свое желание.
Това с пренасянето само е относно определянето на финансовия резултат за данъчни цели. Счетоводно или се покрива със пебалба, резерви или доп.вноски, или остава непокрита загуба от минали периоди.
Можете да запишете, че загубата от 2013 г подлежи на отчитане като непокрита загуба. Или нещо подобно. Не споменавайте нищо за години /5, повече или по-малко/
Протокол № ............/ 2014
Днес, .................2014 г. в гр............. в присъствието на съдружниците  .............. и ...........се състоя Общо събрание на съдружниците във фирма “............” ООД при следния дневен ред:
1.   Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.
2.   Преглед на резултатите от дейността през 2013 г.
Общото събрание изслуша и обсъди изложението на съставителя на годишния финансов отчет и взе следните решения:
1.   Изготвеният годишен финансов отчет за 2013 г. представя вярно и честно имущественото и финансово състояние на дружеството, полученият финансов резултат и промените в паричните потоци.
2.   Общото събрание приема годишния отчет за 2013 г. във всичките му части, включително и приложенията. Същият не подлежи на одиторска проверка и на задължително публикуване.
3.   Реализираната през 2013 г. загуба в размер на ..............лв да се покрие с неразпределената печалба от минали години.
4.   Годишният финансов отчет може да бъде представен пред НАП, НСИ и публикуван в Търговския регистър.
За да започне работа на 10.03.2014, то най-късно до началото на работния ден трябва да е получил справката за подадено уведомление. Това означава, че или на 10.03. много рано трябва да подадете уведомлението в НАП или през почивните дни, ако сте с ел.подпис. ТД трябва да е подписан преди подаването на уведомлението - на 7.03, 8.03, 09.03 или в ранни зори на 10.03, ако шефът работи по това време. Спазвайки тридневния срок - ТД може да е и от 05.03.
Внивавайте - на справката има дата и час! Работникът не може да постъпи преди това!! Е, може, но от ИТ ще Ви санкционират.
Не, няма да се увеличи базата, защото по ГД няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.
По-добре да й вдитне заплатата, щом си плаща осигуровките

Това за осигуровките не го казвайте на публично място ;)
Личен труд 1340 и осигуровки 1390, Годишна данъчна основа : 0.00 лева
Добре, ако полагам личен труд, как ще се осигурявам във ф-та си?Какво трябва да плащам?
Като самоосигуряващо се лице. Върху минимум 420 лв. месечно, а годишно ще изравнявате осигурителния доход според това, което сте получила за личен труд

Подкрепям публикуваното от megy11  Днес в 12:36 !!!
Само да добавя, че облекчението за данъка важи само за доходите, които се декларират в ГДД по ЗДДФЛ. Не важи за данъка върху дивидентите и за корпоративния данък, който фирмата ще дължи при приключване на печалба.
Защо да няма право да издаде фактури  с касова бележка?
Къде ще се провежда това обучение? Питам във връзка с чл.97а от ЗДДС.
И щом така се казва човек с намалена работоспособност-пенсионер добре.Сигурно е термин в счетоводството.

Не, не се казва така :)
 Просто някои хора с телк имат право да се пенсионират по болест и са го направили въпреки възрастта. Вие си знаете дали получавате пенсия по болест или не.

но понеже съм с намалена работоспособност ще дължа само Здравна осигуровка - и това не е вярно. Намалената трудоспособност сама по себе си не води до възможността да се осигурявате само здравно. Повтарям - ако не сте пенсионер /по възраст или по болест/ задължително се самоосигурявате за пенсия и здравно, а по желание и за общо заболяване и майчинство.
 Ако ООДто работи и Вие работите в него, прябва да се осигурявате за това. Най-евтино е като СОЛ /самоосигуряващи се лица/ върху 420 лв. Няма значение, че другаде също сте осигурен, щом сумарно на двете основания не надвишавате 2400 лв месечно.
Не зная какво значи 3-та група ТЕЛК. Ако имате намалена трудоспособност 50 и над 50%, то ще имате облекчение за данъка върху доходите. Това не важи за корпоративния данък.
Ако сте пенсионер, включително и по болест, то можете да се самоосигурявате само  здравно /8% от 420 лв/
И един съвет - преди да почнете дейност си намерете счетоводител. Само с форумите няма да стане.