само протокол, подписан от всички съдружници,  стига
С УП-3
Защо с УП? Не е ли само по данни от Персоналния регистър?
Може. Щом ръководителят е съгласен ;) Това са си ваши вътрешни взаимоотношения и си ги решавайте по вътрешни правила.
Защо смятате че тези 5 дни са толкова фатални?
Тогава издайте фактурата на петия ден след първото плащате, но с цялата сума.
Ако много държите - издайте две или три фактури. Няма никакъв проблем да имате три фактури за аванс.
Трябва да назнача двама шофьори, които ще работят до завършване на работата на обект, за който е наета механизацията. Дайте съвет, как е най-правилно да формулирам договорът им!
Искаме да ги наемем само да работят за времето по договорът ни за наем на механизация и когато приключи да ги освободим.

Времето на наема на механизацията не може да бъде основание за ТД по 68/1/2

Виждам, че сте се допълнили  - "ремонт на улица ХХХ" , "ремонт на улици в кв...." или "ремонт на улици по обществена поръчка с възложител ...." са добри формулировки за вида работа.
Ако после Ви трябват за още нещо - прекратявате този ТД и сключвате нов за другата работа.

Основанието на договора за наем на механизация няма общо с основанието на ТД на шофьорите.
Както искаш. Ако плащанията и фактурата са в един месец  - няма проблем.
Ако плащанията са в различни месеци - отделни фактури.
И какво от това? Забранено ли е механизацията да работи на един обект?
Можете да се възползвате от ТД по чл. 68/1/2 само ако работникът работи на един обект. Евентуално да определен вид работи на няколко фирмени обекта, но работата трябва да е формулирана така, че да има установимо завършване.
Помислете дали 68/1/2 е най-удачния вариант или можете да ползвате напр. чл. 67/1/1 във връзка с чл.70/1
Днес ......г. в гр. ........... на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда се сключи настоящия трудов договор между:..........
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява  длъжността ......., код по НКПД ...., съобразно изискванията на длъжностната характеристика, с която РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал.

2. Условия за изпълнение на трудовите задължения:
2.1. За място на работа се определя ..... /местонахождението на обекта/
2.2. Продължителността на работния ден е на .... часа при петдневна работна седмица.
2.3. Срокът на трудовият договор е до завършване на работите /изкопни те работи, земните работи, строителните работи и ли какъвто по-конкретен вид работи се сетите/ на обект...........
2.4. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва от постъпването на РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено
...
5. Прекратяване на договора:
5.1. Договорът се прекратява при изпълнението на работите /както са описани по-горе/ на обект и приемането им с протокол.
5.2. Договорът може да бъде прекратен и при други условия, предвидени в Кодекса на труда.
5.2. При прекратяване с отправяне на писмено предизвестие срокът на предизвестието и за двете страни е 3 /три/ месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Прегледайте КТ и вижте каква защита имат майките при уволнение. Аз лично не видях да са защитени при дисциплинарно уволнение, но не четох старателно.
Този с ЕТ-то, ако е функциониращо и лекаря е СОЛ - да Ви даде декларация и да Ви издаде фактура за работата при Вас. Не  му удържате/внасяте нито осигуровки, нито данък.
За другите - внасяте осигуровки, независимо от размера на възнаграждението.
И внимавайте с тези ГТ - да не се окажат прикрити трудови...
 Осигуровки за пенсия /вкл. ДЗПО, ако са родени след 31.12.1959/ и здравни.
Справка КСО и ЗЗО.
И данък!
Поне за тези доктори, които не са СОЛове и/или пенсионери
За осигуровките няма значение дали заплатите са платени или не. Д1 и Д6 се подават до 25-то число на месеча, следващ месеца за който се отнасят. Същият е и срока за внасяне на осигуровките. После текат лихви. Няма отърване :)
Данъка е дължим едва след плащането на заплатите. Д6 за данъка и срока за плащането му са от 1-ви до 25-ти на месеца, следващ месеца на плащане на заплатите.
За датите в Д6 - вижте Наредбата и примерите в указанието на НАП.
В някои УП3 имам  следната забележка: "На основание т. 66и от ПКТП /работа в строителството/ осигурителния стаж до 31.12.1999 г. вкл., се счита от втора категория"
Намери съответния документ и виж дали те късае. При определени/повечето/  длъжности в строителството  пенсионирането е било по условията за втора категория, а осигуряването за трета. При промяна на правилника за категоризация, тези работници са "заварено" положение. Виж тази точка 66и до кога е валидна.

наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Скрит текст :


ПРАВИЛНИК ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ /отм/
Скрит текст :

Понеже не ми се търси точният Ви въпрос, ще обясня принципа с пример:
Постъпвате на работа на 01.03.. със срочен ТД за 9 месеца до 31.12.... Същото е и при безсрочен ТД. За периода на договора или времето до края на годината ви се полагат (20:12)*9=15 дни отпуск. Този отпуск можете да ползвате още от 02.03., стига работодателят да разреши

ПП Абстрахираме се от факта, че 01.03 и 02.03 през 2014 г са почивни дни. Приемаме, че имате поне 8 месеца стаж преди това и че при предходния работодател не сте ползвали повече отпуск от полагащия се.
средно дневното не мога да го сметна как идва

Събирате осигурителния си доход от последните 18 месеца, събрате броя на работните дни за тези 18 месеца и делите първата сума на втората.
Това за прекъсване на осигуряването на СОЛовете за пенсиониране не го ли отмениха?
А това за синдика съвсем не го разбилам - синдиците не са ли при обявена несъстоятелност?
40-подаване на място
20-по ел път
Това са таксите за публикуване на ГФО.
Във въпроса не се уточнява какво заявление за 2014 г ще се подава и за това публикувах линк към цялата тарифа.
Тарифата е публикувана на първата страница на сайта на ТР
http://www.brra.bg/
Ето и самата тарифа
http://brra.bg/tarifa.pdf
Предполагам, че питате за икономически неактивно предприятие ;)
Предполагам, че знаете, че осигуровките на собственика не са разход на ЕООДто.
Ако тези "начислени" осигуровки са осигуровките на СОЛа  - В НАП ГДД по образец 1010а в срок до 31.03., в НСИ - Декларация за неактивно предприятие до 31.03. /виж дали може да се пода в НАП заедно с ГДД/, в ТР - ГФО в срок до 30.06. И си търсите счетоводител.
Ако през декември сте начислили оситуровки на работници - това вече е разход и ГДД е по обр.1010, подава се ГОД в НСИ или заедно с ГДД в НАП. За ТР няма значение - ГФО задължително се подава