Става с чл.110 и неплатен.
Става и с ДС за преминаване на нова длъжност за срок от... години. Вписвате, че след изтичане на срока по точка... остават в сила условията на ТД от дата.. и последното актуално ДС от дата.... Или нещо такова.
Изпратила съм уведомление с код за длъжност "главен специалист ", а е трябвало да е за длъжност "главен специалист- поддръжка ". И двете длъжности са с код 3 в точка 12.1 в декларация 1. Не забелязах да има разлика в осигуровките.
На първо четене не открих код за гл.специалист-подръжка. Бихте ли споделили и кодовете на длъжностите.
В подобна ситуация бих подала уведомление за промяна на длъжността с днешна дата. Все някак ще прилъжа човека да подпише едно ДС, дори и на цената на повишаване на заплатата с 5-10 лева

 ПП Ако сте бюджетно предприятие, не ме слушайте.
Колко "голяма" е грешката? Какво е посочено в уведомлението, какво е в ТД? Отразило ли се е в Д1?
През 2021 г. е подадена нова д6 за 2016 с увеличение до размера по год.декл., но се получи задължение и доста голяма лихва за 2016г
Да, така е. Това, че сте внасяли някакви пари през 2016 без да са обвързани с декларация си е Ваша работа. Имали сте - внасяли сте. Ама защо? - не се знае. Тези вноски може би са покрили други задължения. Задължението за осигуровките за 2016 възниква с подаването на декларацията. Подали сте я доста след срока, следователно има и лихва.
5. В колона 5 се попълва ....
- за лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....облагаемия доход, деклариран в .... Приложение 4, част І, ред 6


И кое е неясното?
Трябва да се идентифицира като Самоосигуряващо се лице по смисъла на ЗЗО /чл.40, ал.5/

4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който самоосигуряващите се лица по ЗЗО дължат авансово осигурителни вноски.
5. В колона 5 се попълва облагаемия доход от упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5 се попълва и от осигурените на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, получили доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от годишната данъчна
декларация. На ред 13 се попълва облагаемия доход по следния начин:
- за лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, се попълва облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 5, Приложение 4, част І, ред 6, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 2.


Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като:
- сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, се разделя на броя на месеците, през които лицето е самоосигуряващо се по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, независимо от броя на дните през месеца, в които лицето е внасяло здравноосигурителни вноски на това основание

Всичко това го пише в указанията към Таблица 2
За да са начислени осигурителни вноски, значи има основание за осигуряване. При всяко основание за осигуряване се подават Д1. Явно сега трябва да се подадат със задна дата. Най-вероятно трябва да бъде подадена ОКД5 /освен ако основанието за осигуряване е друго/.
Аз бих поискала предписание за подаване на Д1 и Д6.

Нямам опит с подобни случаи. Само разсъждавам на глас
първия независимо, че е на 4 часа
Защо да не може.
Добре е да се съобразите с "пазарната цена", каквото и да значи това.
При отклонение от пазарните условия ще трябва да правите корекция на финансовия резултат
Предполагам, че питате за кобственика та капитала на ЕООДто :)
За напред използвайте това понятие вместо МОЛ.
След като ЕООДто няма дейност, собственикът не е задължен да се осигурява. Ако не се самоосигурява (не е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице) само наличиено на фирма не ограничава  правото на обезщетение за безработица.
За времето на борсата се взема минималната работна заплата за периода.
Върху обезщетението за безработица няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Подайте ги сега с КЕП. Ще има лихви. Вероятноста за глоби е малка
Като погледнах календара, оказа се, че 03.04. и 04.04.са неработни дни. Така, че ако нямаше болнични, то на 05.04. /не както казах 03.04./, щеше да е последния ден на изпитването.
Както и да смятаме: три дни отпуск, един отработен ден в април (нали  от 02.04. насам няма отработен ден) 3-1=2. Остават два работни (наистина работни) дни изпитване
Да, все още сте в изпитателен срок.
Заради ползвания отпуск, изпитването е щяло да е до 03.04., но междувременно сте излезли в болничен....
Два дни след като оздравеете и се върнете на работа ще сте още в срок на изпитване.
Позволява ли законът да възобновявам и прекратявам дейността с ОкД5 всеки месец? - да. При това  може да не е на цял месец, а според дните, през които имате дейност.
Ако през март сте платили две заплати, независимо за кой месец се отнасят, в Д6 с код 8 за м.март посочвате общата сума на данъка, който е удържан през март.
При попълване на Д6 с код 8 забравяте понятието "заплата за месец..." и мислите за "възнаграждение/ия, платено/и през месец..." . Така никога няма да се объркате.
За Д6 с код 5 няма значение кога са платени заплатите
Прекалено много въпроси с прекалено и прекалено много места за подхлъзване.
Най-добре е да отделите някой друг лев за счетоводно обслужване или за консултация със счетоводител.

ПП Аз не съм се занимавала с онлайн магазини
Записа на Д6 как го направихте? Осигурител трябва да е ФЛ по ЕГН
Не, бе. Намираме се на приказка. :)
При теб разхода си е разход. Не мога за ти помогна при осчетоводяването