Пускате едно кредитно известие със същите данни като във оригинала на фактурата и
 и дневника се описва със минус
Защо кредитно? Нали ще се анулира?
В ЗДДС е описано как се анулира фактура от минал период - с протокол.
Здравейте !
Миналата седмица близка която е СОЛ е искала да заяви за 2018 сумата върху която ще се осигурява (700 лв),.....

Извинявайте, но не разбрах къде (с какъв документ) е искала да заяви сумата, върху която ще се самоосигурява?
И какъв СОЛ е Вашата близка СОЛ по КСО или СОЛ по ЗЗО?
   Тя идеята е налице - трудово правоотношение сам със себе си ще е класика.
Защо сам със себе си? Нали управителят и собственикът в "У" за различни лица?
В подобен случай ТД не е чак такава екзотика 😉
За времето, през което съе на борсата, ще се смята минималната работна заплата (за 2018 г. - 510лв).  Същаъа ще се взема и за периодите без осигуряване. За периодите с трудов договор се взема реалния осигурителен доход.
Майчинствпто се изчисляеа от средния осигурителен доход 24 месеца назад. Не може да е над нетния доход или под МРЗ.
Смятайте какво Ви е изгодно, какво можете да си позволите и какво да не правите.
Лека бременност!

ПП Ако напуснете работа по сеое желание, можете да получавате обезщетение за безработицата само 4 месеца по 9 лева на работен ден (около 190 лв месечно)
Ако нямаш дейност, нямаш основание за самоосигуряване и може да не ти признаят вноските. За това по-добре издай една фактура през четвъртото тримесечие на познат с който не сте свързани лица (приятел, балдъзата на шурея...) и декларирай някакъв доход. Може да направите фиктивен граждански договор към фирма на познат с плащане през четвъртото тримесечие. Така ще си направите услуга.
Ако имаш доход - подаваш годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. В нея декларираш всички останали доходи (по трудов договор, от наем...)
Независимо от доходите и ГДД, като СОЛ трябва да подадеш годишна декларация обр.6 с размера на дължимите през годината осигурителни вноски.
Това за отчета за дейността не е за свободните професии.
Ако болничния е приет и трябва да промените нещо - корекция.
Ако е отхвърлен /изобщо не е приет/ - представяне.
1. При ГД няма работодател, а възложител!!!
2. Принципът е, че за суми по ГД, платени през четвъртото тримесечие не се удържа данък. Такъв МЖОЕ да бъде удържан при писмено желание на изпълнителя. Желанието за удръжка се посочва от изпълнителя в сметката за изплатени суми при самото плащане.
Обърнете внимание - става въпрос за плащане през четвъртото тримесечие, без значение през кое тримесечие е положен труда.
3. Данъкът не отпада. Той се дължи от изпълнителя с подаването на годишната данъчна декларация.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, .... за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната

При 4-часов работен ден два месеца с осигуровки са един месец осигурителен стаж, но Вие имате 2 години работа, значи ще имате нужния минимум от 12 месеца осиг.стаж.
При 4-часов работен ден сигурно вземате и по-ниска заплата. Добрата новина е, че майчинството не може да е под минималната заплата.
Тъй като осигуровките са за сметка на лицето, цялата сума от 510 ли трябва да му се изплаща?
Не, не цялата сума :) Поне данъка трябва да удържите.
Тъй като осигуровките би трябвало да се внасят чрез дружеството, за да могат да се приспадат от облагаемия доход преди данъка, то в един добър момент съдружникът трябва да възстанови тези суми. Не е задължително това да става всеки месец и не е задължително да е за сметка на възнаграждението за личния труд, но е удобно.
Обезщетението за непллзван отпуск не е осигурителен доход. Върху него се дължат осигуровки. Само данък.
Хубаво е да отразите промяната в ТД със запис в ТК. Да, добре е в полето под осн.заплата да запишете 4 часа.
За стажа - като му дойде времето :)
Здравейте! Съдружник във фирма, който е получавал доходи по договор, приравнен на трудовите договори вече е пенсионер. Продължава да участва в дейността на фирмата, но иска да внася само здравно осигуряване. Как трябва да оформи документално участието си във фирмата и по кой код трябва да се осигурява? Благодаря!
Щом вече е пенсионер, има право да избере дали да продъ да се осигурява за пенсия или не. Ако не иска, просто спира и продължава само здравно. Единствените промени са, че в Д1 трябва да изберете 0 като процент за социални осигуровки и при изчисляване на дължимия данък да приспадате само здравните осигуровки.
Може. По взаимно съгласие. По чл.331. По чл. 71, ако има срок на изпитване. Може и по някоя от точките на чл. 327 или 330, ако има основание за това.
Вие не четете ли фактурите (не питайте защо)?

Погледнете чл. 126 от ЗДДС
Служебна бележка за доходите от трудови правоотношения /по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.7 от ЗДДФЛ/ - за дохода, платен през 2017
Служебна бележка за доходите от трудови правоотношения /по чл. 45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ/ - за дохода, платен през 2018

Първата се носи на основния работодател към 31.12.2017 или се прилага към ГДД 2017
Другата е за основния работодател към 31.12.2018 или за  ГДД 2018
Здравейте, интересува ме какъв запис се прави за прослужено време в трудовата книжка ако лицето е работило на 8 часа и след това е преназначено на 4 часа?
1 ден трудов стаж се зачита, ако са отработени 4 или повече часа.
Във Вашия случай при определяне на ТС няма разлика дали е на 8 или 4 часа.
Осиг.стаж, обаче, не е равен на трудовия и не правите такъв запис в ТК, а издавате УП3
В деловодството на НАП подавате една молба в свободен текст за регистриране на СОЛ със задан дата и ОКД5 на хартия с дата на начало на самоосигуряване от преди 10 г.  До две седмици можете да очаквате резултат.

Ако имате ПИК на ФЛ, опитайте да подадете декларацията онлайн. Има голяма вероятност да мине и да не се наложи да правите горното.
А какъв трябва да е нейния процент дялово участие, за да е управител?
Управлението няма пряка връзка с дяловото участие. Управител може да е съдружник с 1% дял, а може и външно лице.
Да направи жена си управител, а той да не управлява по дружествен договор или на друго основание.

ПП Не съм много наясно с държавните служители и може да пропускам нещо.
Някак не звучи логично да плащаш КАСКО на автомобил, който не ползваш.
Защо да е нелогчно? Като не се ползва, да го оставят и незащитен от кражба, пожар, градушка... ли?
Закон за държавния служител
чл.7
2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;


Ако беше само съдружник с 99% дял, щях да се замисля, но щом е и управител - според мен не може да бъде държавен служител