По първия въпрос:
КСО, чл. 41, ал. 3
За дните, включени в периода, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение

Значи не това, което сте получавали като майчинство, а сумата, разделена на 0,90 /например: ако сте получавали 900 лв, смятате 1000/

По втория и третия въпроси:
КСО, чл. 41, ал.2
За дните, включени в периода се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;

За периода на борсата няма осигуровки за ОЗМ /попада в т.1/  - смятате МРЗ за периода
Втората година попада в т.3 - също МРЗ за периода

За болничните за бременност и раждане - дохода, от който е изчислен този болничен /малко повече, че от това, което дето Ви е плащано/,
За останалото време =минималната работна заплата (510 за 2018 и 560 за 2018), независимо че сте получавали по 380.
Аз мисля, че трябва да се подават без код корекция шестицата.
Да,  Д6 с увеличението е редовна, не е корекция
Само с разликата /увеличението /, не с цялата /вярната/ сума
В Д6 давате само увеличението. Всички променени Д1 с код 'корекция'.
По давате ги едновременно. Системата си сравнява вече подадените Д1 и Д6 с корекциите и увеличението в Д6
Значи няма как да мине за разход :)
Статията може да е така. Може и 205/401 и 401/501.
А колко стрева този автомобил и какъв е прага на ДМА във фирмата Ви?
1. Да
2. Има НПР, но не смятате осигуровки за всеки ГД
3. Не подава Д1 за ГД
4. Дохода по ГД /след НПР/ се включва в годишното изравняване на осигуровките и там се вижда какво има да довнася
5. Да
6. В Д6-13 включва всички осигуровки, които се дължат след годишното изравняване.
7. Ако спре самоосигуряването, то за този период по ГД ще трябва да се удържат и внасят осигуровки /част за сметка на възложителя, част за сметка на лицето/ Едва ли ще се реализира голяма икономия

Добре би било да обсъди тези въпроси със счетоводителя на неговата си фирма.
Болничните се изчисляват като 80% от средния осиг.доход 18 месеца назад, но не повече от средния нетен доход.  Може би тези 2240 лв са именно това ограничение.
Като гледам дневното обезщетение от 99.50 и правя някои приблизителни сметки, излиза, че е изчислено от доход около 2600 /2600*80%=2080:21=99,04/

Колкото до схемата "болничен - отпуск", при този сравнително постоянен доход едва ли ще повлияе на майчинството.
Да допълня: ако сте избрали по-висок доход за авансов вноски (например по 1000 лв месечно) и в края на годината осигурителния Ви доход е например 9600 лв, (12*800), то ще имате над внесени осигуровки, които подлежат на връщане или приспадане. Ако междувременно сте ползвали болничен, изчислен на база 1000-та лева, той ще бъде преизчислен според реалния доход и Вие ще трябва да връщате пари на НОИ.
Остатъкът след прихващането е над 10000 и така или иначе трябва да се плати по банков път. Какво тогава се притеснявате на за Закона за плащанията в брой?

Дали самото прихващане е възможно -  не мисля, че има ограничения. Освен ако страните по договорите нямат нещо против.
И да не забравите, че лихвата е доход на ФЛ и за нея се дължи данък
Тази година е до 31.01.
Погледнете какво точно пише пред съответния член (алинея) във варианта на закона, който четете. По-точно "в сила от....".
18 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността. Ако болничният е от 15.11.2018, 18-те месеца са от 01.04.2017 до 31.10.2018
Така е.
Няма нужда да попълват нищо за периода 09.-12.
Значи за ЗОВ на безработни (чл. 40, ал. 5) не попълват к. 3, а к. 4
в кол.3 от м.09 до м.12 попълнете осигурителния доход по ТД
Това защо?  Нали в този период вече не е СОЛ /по смисъла на ЗЗО/.

Към питащата: вижте в указанията към Т2 в коя колона се попълват ЗОВ за безработните. Аз не мога да видя в момента.
Какво е наименованието на колони 6 и 7?
Не се попълва Т1.
Ако по ГД има средно по 33 лв, че а е внася ЗОВ върху 255, как получихте сумата са до внасяне?
Едва ли.
Малко вероятно, но не  невъзможно
Ако подписът е на фирмата и ще подавате данни само за тази фирма - регистрацията е само по интернет. Нужна е регистрация /само/. Следвайте стъпките за регистрация.