Дължите осигуровки за продажбите. Здравни задължително, за пенсия по избор.
Ако регистрирате ЕТ от чисто финансова точка (данъци и осигуровки) нищо няма да се промени. Само че ще бъдете ЕТ, а не лице, извършващо търговска дейност, без да е регистрирано като ЕТ.
С ЕООД може и да е по-добре, може и да е същото. Едва ли ще е по-зле. Зависи от съотношението приходи-разходи, дали ще си вземате печалбата като дивидент или не...
имаме ли представа дали предложението за облагане на свръхпечалбите наистина е отхвърлено?
Не е отхвърлено. Или поне не е окончателно.

кога ще имаме окончателен отговор?
Вероятно покрай приемането на закона за бюджета за 2023. Когато и да е това. Надявам се да е преди 01.07.

кога данъчната система за текущата година ще бъде решена на 100%, без да е възможна промяна?
До 31.12. на текущата година. А защо не и до 01.03. на следващата (преди подаването на ГДД)

ПП  Извинявам се за черногледството, но някои неща вече са се случвали
И кой ще Ви се скара, че сте пуснали работника 1 ден повече? Освен работодателя, ако е много дребнав :)
 до 25.06.2023 г. трябва да подам Д1 и Д6 за осигуровките за крайната сума, която е по договор?
Не.
До 25.06. подавате две Д1 и две Д6 - по една за всеки месец поотделно. Сумата по договора разпределяте на двата месеца (обикновено според работните дни), приспадате НПР и получавате осиг.доход, който ще попълните в Д1 за м.04 и в Д1 за м.05.
Какво значение има? Нали в края на годината ще изравнява осиг.доход . И целия му годишен доход като СОЛ (и определеното възнаграждение за ЛТ, и ГД)  ще се разпредели нърху всичките месеци, през които е бил СОЛ.
Може да коригирате Д1 с размера на облагаемия доход и дължим данък (според месеца на полагане на труда) + Д6 с код 8 с данъка (според месеца на плащане)
Може да погледнете и варианта за Д1 с код 90

Спрете. Изключете. Започнете отново.
Съдружникът е получил допълнително възнаграждение за някак в негов личен труд. Трябва да бъде деклариран размера на възнаграждението в Д1 според месеца на полагане на труда (корекция или нова Д1). Трябва да се декларира дължимия данък според месеца на плащане (Д6 с код 8). Напомням, че системата на НАП не обвързва Д6 с код 8 т Д1
Вероятно , за да се ползват 25 % НПР.
Ей това няма как да стане

Това според мене си е класически пример на полагане на личен труд от съдружник
Точно
Възможно е, но защо да го прави? По-добре за този месец или месеци да му вдигнат възнаграждението за личния труд във връзка с допълнителните дейности.
Защо толкова държите да е ГД?
 това би се третирало като доход от полагане на личен труд?
Да.
По-точно възнаграждението, което ще получи се третира по същия начин както възнаграждението от личен труд. Вижте § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ
Или с ТЕЛК 50% или над 50%?

Но и в този случай не е МРЗ :)
Бих искал да попитам защо при годишна счетоводна печалба под размера на минималната работна заплата (за всеки месец умножена по 12) не се плаща данък печалба?
И аз бих попитала същото, защото не видях някъде да го пише като изключим, че отдавна няма данък печалба, а има корпоративен данък. Пък ЕТ плащат ДДФЛ...
Само по еректронен път с КЕП (собствен или на упълномощено лице)
Моля!

Пише го и в сайта на НОИ...
Няма смисъл. В членовете за безработица размерът на неплатения отпуск, който се признава, е 30 р.д. Увеличения неплатен не се отнася за безработицата.
А как осчетоводявате увеличенията и намаленията на счетоводната печалба за данъчни цели (данъчна печалба)?
Не виждам разлика.
Трудно ще смените датата на договора :) Нали е с нотариална заверка.
Аз имах същата ситуация. Продадохме МПС, издадохме фактура. Насрочихме час при нотариус след 3 дни. Самото МПС предадохме на купувача след подписването на договора.
Плащането беше на сутринта преди да влезем при нотариуса. Така че за аванс не може да става дума.
Не виждам нищо нередно.
Не разбирам от ДДС, но на хляба не се ли начислява ДДС? С 0%, но все пак начисляване.

Пак казвам - не разбирам
И по двата начина може да го направите, но единствено правилния начин е по чл. 126 от ЗДДС
1272,15 е между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата
1/4 от 1272,15= 318,04
1272,15- 318,04 = 954,11 >780
Удържам 318,04

Ако не бъркам частта за удържане
В първоначалния въпрос лицето започва работа с по-ниско възнаграждение и за периода от започване на работа до края на месеца също се дължи обезщетение
Начална дата - 01.01., крайна - 31.01
Зависи от възнаграждението по този ТД. Ако по него има осигуровки,  ве внася по чл.40, ал.5