От указанията към справка 73/6:

Вид на дохода:
код 01 Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица -........... правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето

След като попълвате Д1 като самоосигуряващо се лице, какво общо имат заплатата и данъка по трудов договор?
В т.31, 31а и 34 се попълва дохода, който имате от личния труд като самоосигуряващо се лице .
Т. 17 се попълва, когато ползвате болничен
т.27 е когато дължите само здравноосигурителни вноски.
Вие би трябвало да попълните т.21 с 0,00
Не съм убедена, че попълвате правилно т.16.

И един въпрос - като СОЛ за какви рискове се избрали да се осигурявате - само за пенсия или и за ОЗМ?
3. ЮЛ има ли право да не удържа ДОД през м. 12? - ако плащането е през четвъртото тримесечие - да. Вижте ЗДДФЛ
Не се подава Д6 с код 8, а Д55. Срокът за Д55е 31.01.2020
Другото е така
Ако напуснете утре няма да имате право на остатъка от предходното обезщетение, защото вече сте работили повече от 12 месеца (прекъсването на обезщетението е над 12 месеца).
Тъй като от 23.11.2017 не са минали 3 години, независимо на какво основание се прекрати трудовия договор, ще имате право само на минимално обезщетение- 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно)
Облекчението е до размера на дохода, т.е. 7098 лв
Промяната на длъжността е станала или с нов трудов дотовор или с допълнително споразумение. И в двата случая служителят е дал съгласието си както с промяната , така и с изпитателния срок. Ако е имал нещо против, трябвало е още тогава да не се подписва. Сега нещата са след дъжд качулка.
Не казвам, че не е възможно да оспорвате по съдебен път, но шансовете са минимални.

Когато сравнявате две длъжностни характеристики, обърнете внимание на първите точки - за извършваните дейности, задълженията и отговорностите. Останалите неща - за трудовата дисциплина, за личните качества, за безопасност на труда и т.н., за повечето длъжности са еднакви
За мен са разлини длъжности. Освен това са от различни квалификационни групи
Щом е на същата длъжност, би трябвало след 1 месец
Предписание от НОИ
Заличаване на Д1 с код 25 и нови Д1 с код 01 в един файл
Д6 само с увеличението
Всичко това на място в НАП
А личния лекар какво казва?
Не виждам какво общо има работата на лицето като ЕТ-лекар и ЗП-животновъд.
Да, щом като има и друго основание за самоосигуряване, трябва да внася осигуровки минимум на 610. Самоосигуряването може да продължи през регистрацията като ЗП /за дейността като ЕТ подава ОКД5 като маркира само начало на дейност/. Аз бих предпочела самоосигуряване през ЕТ, но това няма никакво значение - нали всичко е по ЕГН, а размера на осигуровките и годишното изравняване не зависят дали осигуровките са внасяни по ЕИК на ЕТ или чрез дейността като ЗП. Малко усукано го написах, но дано сте разбрали

Колкото до ДФЗ - нали като ЗП е регистрирано ФЛ, а не ЕТ? Няма нужда от промяна. Е, проверете си договора - може да има някакво ограничение за упражняване на друга стопанска дейност,за съотношение между доходите от земеделие и от друга дейност и т.н.
да

Данъка - може чак до 25-ти на следващия месец :) нали не е променено?
ами заличете го

Интересно, че в "общите" стои като непрекратен, а в актуалните го няма
При прекратяването е посочен единия от регистрираните ТД. Вероятно другият е останал активен. Проверете и го заличете.
Изненадващо обаче в декември СОЛ получава превод по банкова сметка - пенсия. При проверка с ПИК в НОИ се оказва, че е пенсионер от 28.08.2019г.

И са му отпуснали пенсия ей така? Без да подава документи за пенсиониране? Нещо не ми се вярва, ама Вие си знаете....

По въпросите :
1. Щом има пенсия, не може да няма решение. Да си го потърси в НОИ.
2. От момента, от който е пенсионер, може да се самоосигурява само здравно. Започва да подава Д1 само със здравни осигуровки.
3. Два варианта: подава корекция на Д1 и иска връщане на оригуровките или ползва внесените осигуровки за да си увеличи пенсията.

Ако решите да коригирате Д1 и да се откажете от социалните осигуровки със задна дата, ще имате проблем ако междувременно сте ползвали болничен
mia111, а задължително ли е да ни проверят ако е бил за такъв кратък срок или само се предполага, че ще има проверка?

Само се предполага. Не  е задължително.
Но е много, много вероятно

Вържете си гащите с всички документи, запознайте работника с работата и колектива и не се притеснявайте. Пък ако е работил реално и сам се е запознал с нещата - още по-лесно :)
Ще си приспадне тези, които е внасял по чл.40, ал.5, но на какво основание сам ще си приспада вноските по чл.40, ал.1, т.1 , па макар и то буква "б"
За тези по чл.40, ал.5 има някакви документи за вноските, но тези за неплатения нали са внесени чрез работодателя?

Правя аналогия с СОЛ с личен труд през част от месеците. Нали за месеците, през които има личен труд, от възнаграждението се приспадат личните му осигуровки и това се отразява в справката по чл.73/6 и в сл.бележка по чл.45. А в ГДД допълнително се приспадат осигуровките на СОЛа и за останалите месеци, през които не е полагал личен труд?
ЗДДФЛ
Чл. 25. (1) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, ….

ЗО за неплатения отпуск нали са задължителни по ЗЗО и са за сметка на ФЛ? Това, че са внесени в брой с ПКО, а не са удържани от следваща заплата не би трябвало да ги прави по-малко "удържани" от работодателя.