Ако доходите Ви са САМО от трудов договор - не сте длъжни да подавате годишна данъчна декларация.
Ако освен доходите по ТД имате и други доходи, трябва да подадете данъчна декларация и в нея декларирате всички доходи, включително и тези по трудов договор. Прилагате служебна бележка за получените суми по ТД и удържания данък.
Щом имате дейност като ЕООД в България, подлежите на (само)осигуряване, независимо от осигуряването по трудовия договор.
Веpоятност за пpовеpка на доходите Ви като физическо лице винаги има.  Особено ако някой е декларирал, че Ви е платил сума по извънтрудово правоотношение, която липсва в данъчната Ви декларация /доходи по граждански договори, доходи от наем, продажби чрез куриерски фирми и т.н./. Или ако разходите Ви значително надвишават приходите /покупки на скъпи автомобили, имоти и др./
За повече въпроси и по-конкретни отговори - обърнете се към обслужващия Ви счетоводител. Ако нямате такъв - добре е да си намерите.
Успех!
Нещо не го разбирам това ...
Имам предвид буквалния текст на чл.328::
Чл328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;...

Явно колегите ползват някакви готови бланки, или са се презастраховали, преписвайки "творчески" текста. :)
Очевидно е, че предизвестието е отправено от работодателя, а не от работника. И както казах - по-важно е какво пише в заповедта.
Не се притеснявайте. Нещата  не изглеждат зле :) Е, по правилно би било да пише "на основание чл.328, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 326, ал.2, но не е голям проблем. Важното е в заповедта да пише "на основание чл.328, ал.1, т.1 - поради закриване на предприятието". И предполагам, че точно това ще пише.
 Последната година и половина преди това съм била без работа и съм ползвала обезщетение от борсата.
При тая ситуация както и да напуснете, обезщетението може да е само 4 месеца по 9 лв на работен ден. Ако имате право.

На работа съм от 02.10.2017 г. на срочен трудов договор. ....
Предишният ми трудов договор е от 01.02.2015 г до 31.03.2016 г.
По тази информация няма да имате право на обезщетение, защото нямате 12 месеца с трудов договор от последните 18 месеца.

по какъв член да подам молбата си за напускане: по взаимно съгласие или с предизвестие?
Ваша работа. Може да подадете молба за освобождаване по взаимно съгласие, пък яко работодателя не е съгласен, пускате предизвестие

Какъв е срокът на предизвестие
Какъвто е записан в трудовия Ви договор /от 30 до 90 дни/
Чл.326 във връзка с ... е основанието на предизвестието. Прекратяването на трудовия договор е (ще е) на основание чл.328, ал.1, т.1.
Ако през последните 3 години  не сте получавали обезщетения за безработица, сега ще вземате 60% от средния осигурителен доход  от последните 24 месеца.
Ако сте получавали  - основанието за прекратяване няма значение. Ако отговаряте на изискванията за отпускане на обезщетение, ще имате право само на минимума - 4 месеца  по 9 лв на работен ден
Фирма е сключила ГД за 2500 лв. със СОЛ, което декларира, че като съдружник в ООД, се самоосигурява на 510 лв. и няма други доходи за месеца. СОЛ не е регистрирано като лице упражняващо свободна професия и няма БУЛСТАТ регистрация.
Следва ли да изплатим ГД, да издадем СИС, и дали да удържаме осигуровки и данък ИЛИ трябва да получим от СОЛ фактура или друг документ?
Не питахте ли същото и в друга тема?
Не Ви ли казах, че не е от значение на какво основание е СОЛ, а това, дали се самоосигурява през същото дружество, в което е съдружник или не.
Хайде да почетете тук там преди да питате :(
1. Няма значение. Освен да намали с малко размера на обезщетението
2. 60% от среднодневния осигурителен доход с осигуровки за безработица от последните 24 месеца преди началото на месеца, през който е прекратен договора.
3. Можете. Ако разказвате наляво и надясно лакво са направили за Вас. Или ако счетоводителят/ТРЗ-то не знае какво прави.
Ако като СОЛ продължавате работа по същия ГД, при плащането сумата трябва да се раздели пропорционално на отработеното време преди и след регистрацията Ви като СОЛ. За първия период се попълва СИС, а за втория издавате фактура.
Влизате в справките на ТР с КЕП и проверявате в делото на всяка от фирмите какви документи чакат обработка
Не, не е правилно.
И в двата случая СОЛът издава документ с реквизитите на фактура, не се удържа данък и осигуровки. Разлика- когато ГД е между съдружник и неговата фирма, чрез която се самоосигурява. Тогава гледате т. 26и от ДР на ЗДДФЛ, §1
Щом е Решение на едноличния собственик, значи той би трябвало да го вземе и подпише :)
1. Има ли заповед за прекратяване на ТД?
2. Какво общо имат Д1 и Д6 информация, че възнагражденията за минали периоди са изплатени с обезщетението за безработица?
3.  дориеи било изплатено обезщетение за оставане без работа -  ето това си е за адвокат
И още нещо във връзка с проблемите, свързани с прекратяване на договора по чл. 328, точки 2 и 3 - ако имате ТЕЛК, ако сте майка с дете до 3 години, страдате от някаква болест, която Ви осигурява защита по чл. 333, ако сте в отпуск или болничен при връчване на предизвестието и т.н., работодателят ще трябва да иска разрешение от инспекцията по труда.
 коя длъжност се води като щат - тази, която е в длъжностната характеристика, издадена от работодателя или тази по НКПД? - обикновено длъжностите са по НКПД. Обикновено и длъжностните характеристики за една и съща длъжност /с еднакъв код по НКПД/  в едно предприятие са еднакви. Е, може да има и изключения.

не им се занимава, след като имат по-лесен вариант - възможно е. Все пак бюрокрацията е по-голяма. Пък и може да решите да обжалвате... Но е възможно и да не искат да Ви изчакат още един месец да работите при тях. Или не им се плаща заплата + осигуровки за единия месец, през който вече няма да работите.

В края на краищата Вие какво искате - по-дълга борса или определен запис в трудовата книжка? Ако е първото - имате го с чл. 71. Ако е второто - не зависи от Вас.
"не е сол .. по ТД работи" - едното не изключва другото :)

Значи: по една  Д1 и Д6 за всичките месеци от 03.2017 до 06.2018 по отделно. Срок за подаване на всичките - 25.07.2018. В този срок се внасят и осигуровките. Декларация по чл. 55 - до 31.07.208. В този срок се внася и данъка. Целия.  Справка по чл. 73 - до 15.03.2019.
Да Така е ,лицето се осигурява по ТД.
Работата по този проект е приета юни 2018
А СОЛ ли е или не?
Здравейте по този проект има сключен граждански договор от 3м 2017 г и юни 2018 се изплаща хонорара по този договор . Съответно се издава СИС и СЛ. Бележка  декларации 1 и 6 с какви дати трябва да се подадат  през месец юли

1. ГД е сключен м.03.2017, платен м. 06,2018, а кога е прието изработеното? Т.е. - от кога до кога е работено по този ГД?
2. За този ГД със СОЛа ли става въпрос или за друг, където изпълнителя не е СОЛ?
3. Ако изпълнителя не е СОЛ  -осигурен ли е бил на друго основание през месеците на полагане на труда?  Ако не е - подлежи ли на осигуряване?

Нещо много въпроси станаха :)
Значи ли това, че законите не позволяват работодател да съкрати човек в изпитателен срок, при възникнала реална такава ситуация - не, не значи. Няма такова ограничение

ако използва чл. 328 в изпитателен срок, ще има проблеми с институциите,
И да, и не.
Ако реално има основание за прилагане на чл. 328 /закриване на щат, намаляване обема на работа и т.н./, няма проблем да се прекрати договора на това основание.
Ако няма основание - фирмата си работи на пълни обороти и след като прекрати договора с Вас веднага търси да назначи нов човек, тогава е много вероятно да си има проблем.
Наличието на срок на изпитване няма отношение по въпроса.