1. Няма осигуровки по ТД.
2. Защо да се внасят ЗО по ГД? Или всички осигуровки или нищо. Лицето не е пенсионер.
Заради трудовия договор за стажуване, ще има актуализация, ама то това е вече резон, едно след друго изменения, толкова сме свикнали с тях, че ...
Ако си обърнала внимание в бр.27 на ДВ има цели две изменения на КТ - едното на стр.26 - ЗИД на КТ, а другото на стр. 6 - в Заключителните разпоредби на ЗИ на ЗЗБУТ. Добре че второто не е свързано с убедомлението по чл. 62 и поредна промяна на ПП:)
7803
по какъв начин мога да изисквам фишовете си при положение , че ми се отказвт
Кодекс на труда
Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение
Чл. 128. Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.
7804
Първо питаш, изясняващ си ситуацията и чак после се разправяш :)
Има нещо, което не е точно така, както ни го представяш или данните, които даваш са недостатъчно.
Лице в неплатен отпуск по чл.160 от КТ над 30 работни дни сключва ГД с фирма, различна от работодателя по ТД. Сумата е под МРЗ.
 1. Във връзка с чл.4, ал.3, т. 5 смята ли се, че това лице е осигурено на друго основание през съответния месец? Т.е. - трябва ли да има осигуровки по този ГД?
 2. Какво правим със ЗОВ по ТД, ако по ГД има /здравни/ осигуровки, но срока на ГД е 5 дни?

В края на краищата кое е по-важно в случая - че има ТД или че по този ТД няма осигуровки?
7806
И няма удръжки?
Добре де, не бях отчела че за трите дни се плаща 70% и просто се получи същото число без удръжките
Коригирам се  - около 1010
:blush:

А защо сте получила 618 лв можете да си погледнете във фиша или да попитате в счетоводството.
7807
към 1080
Става и с тетрадка, но да е прошнурована и прономерована. И да съдържа реквизитите по прил.1 от Наредбата за ТК. Поне в ИТ София град и ИТ София окръг признават и тетрадка.
За уведомлението - да
За Д1 - БТВ, но не по-малко от МОД
Самият дневник носи наименованието " Дневник на издадените трудови книжки " . На какво основание правите тези вписвания

Аз също не мога да си обясня на какво се основава изискването за вписване "движението" на трудовите книжки. Имала съм спор с инспекторка от ИТ и крайният резултат беше препоръка да се води дневник на приетите и предадени ТК. Освен това смятам, че е незаконно задържането ТК в досието на работниците със или без декларация от тяхна страна.

НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
Чл. 1. (5) Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки съгласно приложение № 1
Пак в същата наредба чл.1 (2) Работодателят, след като вземе необходимите данни от трудовата книжка, я връща на работника или служителя.
както и в КТ Чл. 348. (3) Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.
само протокол, подписан от всички съдружници,  стига
С УП-3
Защо с УП? Не е ли само по данни от Персоналния регистър?
Може. Щом ръководителят е съгласен ;) Това са си ваши вътрешни взаимоотношения и си ги решавайте по вътрешни правила.
Защо смятате че тези 5 дни са толкова фатални?
Тогава издайте фактурата на петия ден след първото плащате, но с цялата сума.
Ако много държите - издайте две или три фактури. Няма никакъв проблем да имате три фактури за аванс.
Трябва да назнача двама шофьори, които ще работят до завършване на работата на обект, за който е наета механизацията. Дайте съвет, как е най-правилно да формулирам договорът им!
Искаме да ги наемем само да работят за времето по договорът ни за наем на механизация и когато приключи да ги освободим.

Времето на наема на механизацията не може да бъде основание за ТД по 68/1/2

Виждам, че сте се допълнили  - "ремонт на улица ХХХ" , "ремонт на улици в кв...." или "ремонт на улици по обществена поръчка с възложител ...." са добри формулировки за вида работа.
Ако после Ви трябват за още нещо - прекратявате този ТД и сключвате нов за другата работа.

Основанието на договора за наем на механизация няма общо с основанието на ТД на шофьорите.
Както искаш. Ако плащанията и фактурата са в един месец  - няма проблем.
Ако плащанията са в различни месеци - отделни фактури.
И какво от това? Забранено ли е механизацията да работи на един обект?
Можете да се възползвате от ТД по чл. 68/1/2 само ако работникът работи на един обект. Евентуално да определен вид работи на няколко фирмени обекта, но работата трябва да е формулирана така, че да има установимо завършване.
Помислете дали 68/1/2 е най-удачния вариант или можете да ползвате напр. чл. 67/1/1 във връзка с чл.70/1
Днес ......г. в гр. ........... на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда се сключи настоящия трудов договор между:..........
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява  длъжността ......., код по НКПД ...., съобразно изискванията на длъжностната характеристика, с която РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал.

2. Условия за изпълнение на трудовите задължения:
2.1. За място на работа се определя ..... /местонахождението на обекта/
2.2. Продължителността на работния ден е на .... часа при петдневна работна седмица.
2.3. Срокът на трудовият договор е до завършване на работите /изкопни те работи, земните работи, строителните работи и ли какъвто по-конкретен вид работи се сетите/ на обект...........
2.4. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва от постъпването на РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено
...
5. Прекратяване на договора:
5.1. Договорът се прекратява при изпълнението на работите /както са описани по-горе/ на обект и приемането им с протокол.
5.2. Договорът може да бъде прекратен и при други условия, предвидени в Кодекса на труда.
5.2. При прекратяване с отправяне на писмено предизвестие срокът на предизвестието и за двете страни е 3 /три/ месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Прегледайте КТ и вижте каква защита имат майките при уволнение. Аз лично не видях да са защитени при дисциплинарно уволнение, но не четох старателно.
Този с ЕТ-то, ако е функциониращо и лекаря е СОЛ - да Ви даде декларация и да Ви издаде фактура за работата при Вас. Не  му удържате/внасяте нито осигуровки, нито данък.
За другите - внасяте осигуровки, независимо от размера на възнаграждението.
И внимавайте с тези ГТ - да не се окажат прикрити трудови...