Ако да - книжарката е длъжна, ако поискам, да ми напише фактура с предоставените от мен фирмени данни и единственото, което бих се съгласил да иска от мен е името ми и да се подпиша.

Е, подписа не е задължителен :) Името е достатъчно.
Протокол от решението на едноличния собственик за приемане на ГФО.
Таксата се внася предварително. Прикачва се сканираното платежно.
Закон за счетоводството
Чл. 7. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.

А това са изискванията към фактурите по ЗДДС
Скрит текст :

А ето и формулировката за идентификация на регистрираните лица според ДОПК:
Скрит текст :

Не виждам някъде да се изисква ЕГНто на представителя на фирмата получател. ЕИК на фирмата е достатъчен. ЕГНто може да търсите когато издавате фактура на ФЛ.
За пълномощно на лицето, на което се издава фактура, не съм чула.
По време на болничния и майчинството работодателяр Ви осигурява замо здравно. Съответно по 20,16 лв и 16,80 лв. месечно.
Ако в 18 месечния период преди настъпване на осигурителния случай /бременност и раждане/ се включват периоди с болнични и майчинство, то за тези периоди се взема:
- за периодите с болнични - доходът, върху който е изчислен болничния
- за периодите с обезщетение за бременност и раждане - доходът, върху който е изчислео обезщетението
- за периодите с отпуск за отглеждане на малко дете - минималната работна заплата за периода

Справка - КСО, чл. 48, 49, 53, както и чл. 41
Не зная дали можете да използвате това:
Чл. 69. (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Ако след болничния продължи да работи без Ваше възражение,  може би ще стане. Нямам опит в подобни ситуации и не съм 100% сигурна.
 
Ако толкова държите да направите ТД безсрочен не е чак такъв проблем. Може да стане с прекратяване на срочния и сключване на дезсрочен след болничния. Стига след 04.07. работничката да се върне на работа поне за ден-два.

Не мога да разбера защо не си е съобразила болничните със срока на ТД, след сато имате желание да я оставите на безсрочен договор...
И в този случай не съм убедена, че е нужна амортизация. Имате ремонт /възстановяване началните качества на актива/, а не модернизация /подобряване на качествата, повишаване на производителността и т.н/. Това, че заменяте износената дървена дограма с ПВЦ, не е подобрение. Просто на пазара вече няма дървена дограма :) Е, има, но качествената дървена дограма е почти двойно по-скъпа от ПВЦ и ако търсите професионално мнение - качествената двукатна дървена дограма има много по-добри топлоизолационни качества от 3,5 ,7-камерна ПВЦ дограма.

Не съм чела скоро методиката за определяне на данъчната оценка на сградите, но до скоро имаше коефициент, отчитащ наличието на алуминиева или ПВЦ дограма. Проверете дали не трябва да подадете декларация по ЗМДТ.
като е приета така ще има ли някакъв проблем? - Не мисля, че ще има проблем. Все пак при плащане на 01.06. сроковете са ДО 25.07 :)
Обърнете внимание на срока за подаване на декларачията по чл. 55, както и на датата на плащане в останалите документи.

ПП На Ваше място бих си оставила всички документи с дата на плащане 31.05. /работен ден/ и бих подала Д55 съобразно тази дата. Това, че някой е поправил датата върху Д6, не е мой проблем. Аз си съм вписала 31.05...
Не съм много наясно с ГД, но ми се струва, че ти си правата.
таксата за подване по ел.път E 20 лв
Дохода, върху който СОЛът се осигурява не е доход, който би трябвало да се декларира по ЗСПД. Това е безумно изискване на лелките зад гишетата. Декларира де облагаемия доход, определен по реда на ЗДДФЛ, както и още някои доходи, изрично посочени в ЗСПД - болнични, пенсии и т.н. Осмен това доходът се декларира в месеца на изплащането му, а не според месеца, за който се отнася. В този смисъл - при Вак кога плащат на СОЛа дохода, върху който внася задължителни осигуровки?

ПП В много случаи и аз попълвам подобно удостоверение с осиг.доход. Само и само мир да има и хората да си вземат детските. Задължително обаче разделям дохода в две таблици - едната за получения доход, определен по реза на ЗСПД и ЗДДФЛ и друга за осигурителния доход. Колкото за платените дивиденти - тях посочвам /евентуално/ на отделен ред.
1. Трябва
2. ГФО със всичките му части според Закона за счетоводство и СС1, съставен и подписан от правоспособен счетоводител
Моля
В ТР се публикува копие от оригинала на ГФО, а оригинала трябва да е подписан от управителя на фирмата и от съставителя. Печатът в оригинала на ГФО също е задължителен - вижте в Закона за счетоводството.

Eто текста:
чл. 34
(3) Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.
 (4) Във финансовия отчет се посочват/поставят и:
1. името и фамилията на лицата по ал. 3;
2. печатът на предприятието;
3. печатът на специализираното счетоводно предприятие.

Е, може на ссяка страница да няма подпис и печат, но поне на всяка справка ;)
Вижте чл. 79 и 80 от ЗДДС
трябвали да пусне Декларация №7 за периода 11.05 - 14.05.2014г. за внасяне на ЗО за периода на безработица? Теоритично трябва. На практика не мога да Ви дам съвет. Аз не бих си усложнявала живота :)

След 15-то число на м. май е пуснало Окд5 и Декларация №7! ОКД5 добре, но това Д7 защо? Заради дните от 11-ти до 14-ти ли? Тогава горният въпрос е излишен.
Аз знам ,че за да възстанови здравните си права трябва да има внесени здравни осигуровки за последните ТРИ години.
Това е за тези, които живеят в България поне 185 дни годишно..
За тези, които са здравноосигурени в чужбинапо-дълго време имаше някакъв ред за прекъсване на осигуровките в България и възобновяването след връщане. Аз лично не съм наясно. Пък и не ми се търси в ЗЗО
Тъй като сумата реално ще постъпи в сметката на НАП, то бих попълнила т.71
Това си е мое мнение
Ако изберете да се самоосигурявате и за майчинство, то ще получавате такова без трудови правоотношения. Важното е преди това да имате 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Колкото до размера на осигуровките - мисля че са около 120 лв месечно преди болничния и 20,16 лв месечно по време на болничните
1. От датата на постъпване. В случая - 01.07. От тогава важи и 7-дневния срок, в който трябва да се отпишете от борсата.
2. Ще получавате обезщетение от борсата до края на юни и подписването на договора на 23 юни няма да повлияе на сумата, получена от НОИ.
3. Предполагам че до сега имате поне 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство. В такъв случай на новото работно място трябва да имате поне един работен ден преди да се "разболеете".
Почти това искам да кажа. За определяне на данъка не отчита нито приходи, нито разходи, нито НПР. Данъкът е определен като крайна стойност в зависимост от местонахождението на обекта. Вижте ЗМДТ.
Относно изравняването на осигурителните вноски имат значение приходите, разходите и/или НПР. Не ми се търси в закона точно как стоят нещата, но Вие можете да прочетете.
Относно отчитането на приходи и разходи - да, отчитат се. Независимо че не влияят върху размера на данъка /патента/. Най-малкото за да следите оборота и достигането на 50000 лв за регистрация по ЗДДС.