Най-лесното: Чакате от ДФЗ да подадат данните и врез м.март гледате какво е попълнено в ГДД. Ако са удържали данък, ще го посочат
От къде стана ясно, че е без стаж?
Ами той не е почнал работа :)
Както каза Bobo - няма работник-няма отпуск.
Е, ако е отработил първия си ден и след това е излязал в отпуск... Тогава поне десетина дни ще са със стаж. Дали ще са повече - зависи какво е правил от 01.01.2022 до постъпването на работа при Вас
Така не излиза ли, че ще се платят осигуровки за целия месец ноември, а лицето е работило половината месец?
Излиза, че ще платите осигуровки върху целия получен облагаем доход.
А осигурителния стаж си е месец и половина
Ако само тези два месеца е работил: в колона 5 по 1125 за всеки месец
През м.12.2021 какво се е случило?
За авансовото /месечно/ облагане явно има значение кой ги внася. Няма да коментирам дали е логично или не, дали е издържано или не. 

ЗДДФЛ, чл. 42 ал.2
...Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
Може. С този случай няма да се приспадат при определянето на месечния размер на данъка. Приспадането може да стане в ГДД
Тези декларации, които са за м.12.2021 - чрез осигурител /ЮЛ/ с ЕГН, тези, които са за м.01.2022 - по Булстат.

ПП при прехода към новия сайт на НАП за работник на ЗП съм подала Д1 чрез ФЛ-ЕГН, вместо чрез осигурител /ЮЛ/ с ЕГН. При ЗП подадените ДА са в различни справки (едните при ФЛ, останалите при ЮЛ/. При работника, в справката за осиг.доход, всичките са заедно, осигурител - име, ЕИК -ЕГН. Чужда се дали да заличат въпросните Д1 и да подам нови или на да си трая....
Поведението на НОИ е незаконно. Имат право да спрат изплащането, но нямат право да оставят човека без пари, защото работодателят му дължи пари. Бившият работодател може никога да не му плати тези пари или да ги плати след три години, а до тогава лицето няма да стои гладно, защото някой не може да прочете закона и да разбере какво всъщност пише в него.

Много интересно ще стане, ако от НОИ започнат плащането още от датата на прекратяване на ТД без да изчакат единия месец, подлежащ на обезщетяване по чл. 222, ал.1 от КТ и обезщетението от работодателя бъде платено след две години. И бъдат подадени Д1 и Д6. Кой ще връща парите - безработния, бившия работодател или счетоводителят му?
А безработния, щом не иска да стои гладен, да си потърси обезщетението от бившия шеф.
След проведен разговор от НАП ....
Много зависи как и кого сте питали.

вие къде бихте препоръчали да я сложа.
Според основанието, на което е извършвана дейността.

За осигуровките в кое приложение
За каквото се е осигурявал
Защо за рекламата е прил.3, след като е дейност на ЕТ?
Осигуровките - в съответното приложение, според основанието за самоосигурявне и в Т1 и Т2.
Въпросът е по кой член е възможно и дали работодателят ще се съгласи да плати нясои обезщетения.
Най -лесно е по чл.71, но не винаги е възможно.
При постоянен ТД не може по чл.325, ал.1, т.3 и 4, а те са "добри".
Остава чл.328. Да си избере точка и да провери  дали по тази точка има обезщетение по чл.222, ал.1.
Защо "да стигне"? Какъвто доход имате - такъв.  Колкото данък са Ви удържали - ще Ви го върнат. Няма долна граница.  Само горна.
За дохода или поискайте служебна бележка от работодателя, или подайте декларацията с ПИК след 10 март, когато автоматично ще се попълни дохода от трудовия договор
И при мен няма 2022.
Не, че съм тръгнала да подавам, но проверих
Питам понеже сумата е прекалено висока и не мисля, че трябва да му я плащам.
Дружественият дял е стока като всяка друга стока. Предлагат Ви цена, вие си правите анализ и купувате или не купувате. Имате възможност и да се пазарите. Продавачът има право да предложи "стоката" си на друг.
Това, че не сте участвали в първоначалните инвестиции не е никакъв аргумент. Ставайки съдружник в тази фирма сте платили определена сума и сте придобили определени дружествени дялове със съответстващата им част от активите и пасивите на дружеството. Плащайки на излезлия съдружник сте си купили "миналото" в тази фирма.

ПП Не е моя работа, но след като съдружникът Ви е решил да напусне, вероятно ще го направи. Било то с продажба на дяловете на Вас, на друг или със закриване на фирмата, със запазване на добрите отношения или с подливане на вода.
Не е забранено.
А дали е нужно - Вие си знаете.
След като ще продавате компютъра, защо е нужно преди това да си усложнявате живота с бракуване?
Ако Ви е представил служебна бележка и сте включили дохода от другия работодател в годишното изравняване - да