Зависи от счетоводителя Ви :) Може да "признае" касовите бележки за разход. Дали от НАП ще ги признаят при проверка - също зависи от проверяващия ;)
Това по същото вземане ли е?
Запорът нали не е за издръжка?

Задължени сте (или Ви вменяват това задължение) да предадете призовката на лицето. По някога искат обратно съобщение, че призовката е връчена.
След като му плащате под МРЗ месечно, не би трябвало да търсят нещо от Вас
 Какво би казал адвокатът?

Какво да каже? Ако е наясно с материята, би казал, че освен 15% данък се дължат и осигуравки. Не зная дали за питащия е справедливо, но за мен е.
Тара13, плащате всеки месец на счетоводител /не коментирам сумата, защото не зная какъв е обема на работа/. След като плащате, изисквайте този счетоводител да Ви запознава със сроковете за подаване на всякаквите декларации и справки. Ако нещо не е подадено навреме - да Ви обясни как може да се нагласи, че да не сте в нарушение.
трябва ли да прави регистрация по ЗДДС или си плаща данъка с приспадане на признатите разходи и 10-те процента ставка?

Едното не изключва другото
Едното е неплатен отпуск по чл 167а, ал.4 за отглеждане на дете до 8 години и е до 12 месеца, както правилно е посочила колежката. Тя е написала и условията, при които може да се ползва. Този отпуск не може да се откаже от работодателя.
Другото е "обикновен" неплатен по чл.160, който може да се ползва от всеки работник. Този неплатен се ползва само със съгласието на работодателя.  Може да е в неограничен размер, но от него само 30 работни дни в годината се зачитат за стаж.
Може да работите на две места общо на 12 часа.
Ако на първото работно място сте в неплатен, а на второто работите, осигуровки се внасят на второто. През времето, през което непратения е зачетен за стаж, за осигурителен стаж се зачита целия период. Когато неплатения стане без стаж, за осиг.стаж се зачита само времето по втория договор, като два отработени месеца се броят за един.
Имате право на 6 месеца неплатен за гледане на дете до 8 години. Тези 6 месеца могат да се ползват на части или накуп  до 8-годишната възраст на детето и се признават за осигурителен стаж. 
Ако работодателят разреши може да ползвате  и повече неплатен (година, две, пет...). "Обикновения" неплатен се зачита за осигурителен стаж по 30 работни дни (около месец и половина) за всяка календарна година

ПП Трудовият стаж Ви не е толкова интересен. Осигурителния е по-важен - за пенсия, за болнични, за майчинство,  за безработица....
т.1
Ако човека е болен - става.
Ако е само за смяната на длъжността, минете го по взаимно съгласие. Или само с ДС без прекратяване на ТД.

Имайте предвид, че при прекратяване на ТД, независимо че сключвате нов, дължите обезщетение по чл.224, ако има неползван отпуск
Защо да не може.
След като е за определена работа, защо не го назначите  по чл.68, ал.1, т.2?
Дали ще е протокол или фактура от коман без ДДС,  все си е първичен счетоводен документ.  При това разходооправдателен и в повечето случаи се ппизнава за данъчни цели.  Непризнаването на разхода не е заради формата на документа, а заради същността на сделката - ако не е свързана с дейността на фирмата Ви, няма да се признае.
Осчетоводяването е според сделката - посупка на стоки, на материали..., разчети с доставчици,  плащания...
ЗП подава.Д55. Пише си го в ЗДДФЛ.
Може ли да уточните:
- кой е наемателя - ФЛ, фирма, СОЛ, който наема имота за дейността си, друго
- кой е наемодателя - ФЛ, ЮЛ, друго
- чия собственост е имота

Дали лицето /наемател или наемодател/ е пенсионер или не, няма значение по отношение на данъка
Щом като СОЛ не се осигурява за ОЗМ, болничните не се отразяват върху осигуряването като СОл. Д1 се подава по начина, по който се подава и да месеците без болничен.  Освен ако за периода на болничния не е подал ОКД5  за спиране на самоосигуряването.
Според представените данни имане право на обезщетение за безработица.  Освен ако не подлежите на осигуряване на друго основание (ЕТ, фирма, свободна професия...)
Ако напуснете по свое желание обезщетението ще е минималното - 4 месеца по  9 лв /или вече 12 лв/ на работен ден.
За да получавате по-високо обезщетение  трябва договорът да е прекратен от работодателя.  Само че като майка на дете до 3 години Вие имате защита по чл.333 и уволнението ще е възможно само след разрешение от Инспекцията по труда.

Иначе: с цел търсене на работа и без обезщетение  може да се запишете на борсата по всяко време. Дори и при действащ трудов договор.
Има ли някой, който след обаждането от НАП не е декларирал продажбите си по Еконт?

Сигурно има и такива. Лично аз не смятам, че неподаването е добро решение. Щом веднъж са те нарочили, по-добре с малко данък и осигуровки,  отколкото после да доказваш, че нямаш сестра.
Естествено, ако наистина става въпрос за търговска дейност, а не  за случайни продажби на лични вещи.
Пък при двойно внесен ДОД със сигурност ще изискат да видят защо не са внесени осигуровки върху тези доходи и този ДОД на какво основание е удържан от работниците.

Не виждам проблем в един месец да се внесе два пъти данък и веднъж осигуровки. Ето един съвсем реален пример: на 10.08. плащам заплатите за юли, а на 25.08. плащам заплатите за август. До 25.09. подавам Д1 за м.08, Д6 за осигуровките за м.8, Д6 за данъка върху юлските заплати + данъка върху августовските, защото и двете са платени през август. Няма проблем Д6 за данъка да е подадена на две части в два различни дни. Ако септемврийските заплати платя на 01.10., то през м.10 ще подам само Д1 за м.09 и Д6 за осигуровките. През м.10  няма да подавам Д6 за данък.
То, ако е търговска дейност първо трябва си регистрира предприятие на търговец.
Един цитат от ЗДДФЛ:
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Ето и цитат от КСО:
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:....
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, .... и лицата, които се облагат по реда на чл. ..., ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;


Членовете си ги намери сама.

Повече няма какво да коментирам по въпроса.
Ами подайте я данъчната декларация за 2019г- има едно приложение към нея, в което пожелание се декларират необлагаемите доходи.
Че какво им е необлагаемото на посочените доходи? Не стига, че са облагаеми по ЗДДФЛ, но са и осигурителен доход по КСО.
Към питащата:  за сега се сещам за две "тънкости". Първо,  че срокът за подаване на ГДД за 2019 г. е минал. Второ, както казах вече, върху тези доходи дължите и осигуровки.
Не подавате декларация за смяна на осигуряването. В поредната Д1 посочвате само здравни осигуровки. Толкоз.
И може да го направите още от 01.08, след като сте пенсионер от м.07.. Все още има време за Д1 за м.08.
Промяната, която може да се прави само от 01.01. е относно избора на осигуряване или неосигуряване за общо заболяване и майчинство.  Това Вас не Ви касае
бих ли могъл да се регистрирам като свободна професия (или като ЕТ примерно) и съответно да извършвам счетоводна дейност
Няма никакви ограничения за регистриране на ЕТ или фирма, извършваща счетоводна дейност. За регистрация на свободна професия - счетоводител, единственото изискване е да имате някаква диплома за завършено обучение по счетоводство /от училище, университет или обикновен курс/. Винаги може да упражнявате счетоводна дейност /със и без счетоводно образование/, но не винаги може да съставяте и подписвате ГФО.
Изискванията на Закона за счетоводството са относно съставителите на ГФО и специализираните счетоводни предприятия. bobo е цитирал членовете.

ПП Като бъдещ самостоятелно практикуващ счетоводител би трябвало да сте наясно поне с две неща: Къде са регламентирани изискванията за съставители на ГФО и че ЕТ е най-калпавата форма на търговска дейност.

Успех в начинанието!