Титулярът може да напусне и без да се явява на работа. Стига да е по негово желание. Защо е нужно да се актуализира заплатата? При напускане по желание на работника дължите обезщетение само за неползвания отпуск. То се изчислява според дохода от последния месец с отработени 10 дни, но не по-малко от пропорционалната част на МРЗ.
Колкото до превръщането на ТД на заместника в безсрочен - мисля че имаше отделен член в КТ. За съжаление в момента не мога да проверя.
Отговорите на всичките Ви въпроси се съдържат в ЗДДФЛ, както и в указанията към Д55 и ГДД.
Вижте промените в Наредба Н8. От тази година не се подава Д1 за СОЛ, който е осигурен другаде на максимума.
Правилно мислиш  :wink1:
Из указанията към Д1:
1. Код корекция:....
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
Да, ако декември е с 20 работни дни. А не е ли с 21?
Ако са регистрирани по ЗДДС и ако са ползвали данъчен кредит при придобиването - да.
Благодаря пасат.
Да разбирам ли, че и по ЗМДТ не се дължи данък?
Не го разбирай така :)
ЗМДТ и ЗДДФЛ са различни закони. При продажбата на имот се дължи местен. Обикновено се плаща от купувача, но не пречи страните да се разберат за друг начин /50:50 или да се плаща от продавача/. Продавачът не подава декларация по ЗМДТ във връзка с продажбата или след нея,
Добре де, нали е ВЗЕТО решение за разпределяне на дивидент. Защо ще се правят нови протоколи? И как мислите в бъщеще да разпределяте дивидент на човек, който не е съдружник?
Начислете си дивидента в пълен размер, както е по решението. Начислете данъка. Подайте Д55 и платете данъка. Целия. След напускането на съдружника прехвърлете неплатения остатък от 426 /аналитично неговата партида/ в някоя разчетна сметка или сметка за задължения, аналитично 'задължение към ФЛ Иван'.
Само да попитам - само единия судружник ли ще получава дивидент?
Ако оставаща амортизация 112500лв означава това, което си мисля, то:
отписване на натрупаната амортизация   241/20* - 37500
отписване на остатъчната стойност   709/20* - 112500
приход от продажбата    411/709 - 145000

Отделно - ако има ДДС   
Отделно за плащането
Служебната бележка е за детски надбавки. Лицето е управител , но не е собственик на фирмата.
Управител, различен от собственика и ДУ без възнаграждение?!? Хубава работа :)
А ако няма да изпълнява никаква трудова дейност ( само ще продължи да е съдружник и ще получава дивиденти ), пак ли трябва да се внасят здравни вноски ?
( По мое разбиране на закона - не трябва ).
Не трябва :)
Може да продължи да е съдружник без да е СОЛ само ако не упражнява никаква дейност във фирмата.
Обурнете внимание, че за отпускането на пенсия не е задължително нито прекратяването на ТД, нито спирането на самоосигуряването.
Защо да закривате сметки221 и 101? Нали не се оттегля участието в дъщерната фирма? Закривате/намалявате само сметка 304 или където се отчита апартамента и отразявате прихода от продажбата.
Едно пояснение с пример: регистрира се дружество с парична вноска от 5 лева. 101/501. След това  с парите собственика си купува химикалка за 5 лева. Ще закрие ли сметка 101?
Плащането на данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове е до края на месеца, следващ тримесечието на вземането на решение или на ликвидацията. Няма значение кога е платено, дали е платено и кога ще си удържите данъка от лицето.
Смущава ме, че говорите за ликвидационен дял при действащо дружество. Може би става въпрос за продажба на дяловете на напускащия съдружник?
Нали изпълнителят по ГД е СОЛ?
 Защо тогава начислявате/удържате осигуровки и данък? Защо въобще съставяте СИС?

Самото лице си внася данъка и осигуpовките с ГДД и таблици 1 и 2
Нищо не отмятате на започвам/възобновявам/спирам... дейност.
Отмятате само полето за ОЗМ и посочвате датата.
Ако става въпрос за онези платна 100/50 см  - всяко едно от тях е на стойност, значително по-ниска от прага на същественост за ДМА и за това не се отчита амортизация, а изхабяване.
На времето имаше едни норми и в тях пишеше нещо за кратността на употреба на металните платна... Само дето тези норми отдавна не са задължителни, пък и вече доста трудно се намират. В новите подобни норми /разпространявани от СЕК и някои други издателства/ почти не се среща кофраж с метални платна. Доколкото съм наясно би трябвало технически компетентното лице във фирмата /управител, технически ръководител, технолог.../ да определи кратността на употреба /например 20- 30 пъти/ и при всяка употреба да намалявате стойността с определената част. На практика не всички платна се ползват еднакъв брой пъти и трудно се отчита кое точно колко пъти е употребено, а освен това някои платна се повреждат непоправимо и трябва да се бракуват. Аз практикувам /практикувах :)/ следното: завеждам платната в подсметка към сметка Материали и при годишната инвентаризация заедно с техническия определяме степен на изхабеност. После изписвам съответната част от стойността.  От 6-7 години сме бракували всички метални платна и сме ги предали на вторични суровини.