Сега след като му приключи обещетението от НОИ, възможно ли е веднага след това ,да бъде назначено в друга фирма за 1 месец
Възможно е. Дори е много добре, ако си намери работа
да бъде назначено в друга фирма за 1 месец и след това съкратено от тази фирма
никой не може да отгатне след колко време ще го съкратят - три дни, месец, два, година, ...
след това съкратено от тази фирма и отново да отиде на борсата с право на обещетение,
Може и да може. Най-вероятно ще има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18
да отиде на борсата с право на обещетение, но на 60 % от осиг.доход и оставащите месеци за ползване на борсата
Е, това може да стане най-рано след м.11.2021 г /три години след отпускането на предходното обезщетение/
защо да не се полага?
Ако полагаемият отпуск не е ползван преди прекратяването на трудовия договор, имате право на обезщетение. За времето в майчинство (все още) се полага отпуск.
Ако бъде назначена на трудов договор и има поне един отработен ден преди първия от поредицата болнични, ще има право на минималното майчинство.
Ако се регистрира като ЕТ, ЕООД или свободна професия и има поне един ден в осигуряване в вноски за общо заболяване и майчинство, също ще има право на обезщетение. След като е маникюрист и журналист, да се регистрира като свободна професия на едно от основанията и да се самоосигурява. Когато излезе в болничен и/или майчинство просто няма да упражнява дейност и ще си внася само здравни за болничните. Ако се решите на тая стъпка, консултирайте се със счетоводител, за да Ви обясни подробностите и необходимите документи, които се подават месечно или периодично.

И още нещо: минималното майчинство не е процент от минималната заплата, а цяяялаа минимална заплата.
Според мен трябва да се подчертае текста: Данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър
Аз го разбирам така: Имаме ООД "Иван, Стоян и Гошо" със съдружници ФЛ Иван, ФЛ, Стоян и ФЛ Гошо и дялове 30%, 30%, 40%. Същите вече са вписани като ФЛ-собственици в ТР при регистрацията на дружеството по силата на учредителния договор. При тези обстоятелства, мисля, че същите не трябва да подават декларация по ЗМИП.
Данните за допълнителен трудов договор не се вписват в ТК. Не зависи от продължителността на работното време.
НОИ ще продължи да плаща до 410-ия ден
Здравните внасяте за своя сметка. За целта трябва да подадете декларация обр.7 в НАП по лична карта.
Благодаря 😁 Аз му вярвам но просто трябва да му тегля думите с ченгел от устата и тук ми беше по лесно да попитам.

Хем лесно, хем безплатно :(
По случайност сме Ви дали верни отговори, номожеше и да не са такива. Все пак никой тук не носи отговорност за написаното.
Мога ли да подам някакви документи във фирмата с които да си гарантирам изплащането - няма такива. Това си е задължение на работодателя. 
Все ощя не съм подписвала заповед за освобождаване. - не е от голямо значение, след като вече сте подели предизвестие. Внимавайте и изисквайте сумата на обезщетението за неползван отпуск да е вписана в заповеда.
Назначаване по чл. 68/1/1 и прекратяване по чл.325/1/3
Назначаване по чл. 68/1/2 и прекратяване по чл.325/1/4
Назначаване по чл. 67 със срок на изпитване  и прекратяване по чл.71/1 по инициатива на работодателя
....

Да не кажете, че не съм казала: от миналата година зачестиха проверките на фирми, използвали законните "вратички" за да помогнат на служителите си за по-добро обезщетение.

И щом не вярвате на счетоводителя си - сменете го!
Да Ви назначат в друга фирма и да прекратят договора по подходящ начин - така става. Счетоводителят или ТРЗто трява да да знаят как да го направят.

При изчисляване на обезщетението за безработица се взема осиг.доход с осигуровки за безработица 24 месеца назад.
Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2.  за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - доходът, от който е определено паричното обезщетение по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;
Eто няколко извадки от КСО:
Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:....
7. управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове....

чл.6 (2) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят:...
3. основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималния осигурителен доход за тях.
(3) Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3,....


Вариантът за съдружник - СОЛ наистина е по-икономичен.
благодаря!
и последен въпрос-ако назнача съпруга за прокурист мога ли само да го осигурявам , но да не му изплащам доход, т.е тези 450 лв за негови ОВ да са в негова полза за пенсия някой ден?

Можете да му плащате по-малка сума /например 1 лев, 10 лв.../ колкото да не е без нищо, но трябва да го осигурявате на минимума. неприятното е, че сте свързани лица и всяко отклонение от пазарната стойност на сделката подлежи на данъчно регулиране /прословутия чл.16 от ЗКПО/

ПП Няма да трия написаното, въпреки, че повтаря горния отговор.
Има и един друг вариант: До края на януари /или когато там е срока, че не помня/ подавате ОКД5 за самоосигуряване без ОЗМ. Така ще си получаавте майчинството по трудовия договор и ще си работите във Вашата фирма.
Е, като СОЛ няма да имате право на майчинство и ще трябва да си внасяте осигуровки през цялото време. Ако в момента на настъпване на осиг.риск като СОЛ не се осигурявате за ОЗМ, не мога да кажа дали при изчисляването на майчинството ще се вземе предвид осиг.доход от периода когато сте били СОМ с ОЗМ .
Този метод е добър, ако излезете в майчинство към края на годината и спрете ОЗМ-то в началото на следващата.
Днес е крайният срок за 01.01.
не може ли да си бъде назначен на обикновен трудов договор?
Още в първото изречение на горния ми отговор съм написала, че че е възможно.
А ако сумата след приспадане на НПР е над МРЗ ще се спре  обезщетението,  правилно ли съм разбрала?

няма значение каква е сумата - и 1 лев да е, пак ще има осигуровки и както ще тълкуват ГД под МРЗ, така ще тълкуват и такъв над МРЗ

Друг въпрос е, че по ГД няма осигуровки за ОЗМ и (може би) за това отговорът в линка на delphine е:
Ако Вие, като осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане получавате парично обезщетение по чл. 50, ал. 1 от КСО, полагането на труд без трудово правоотношение (граждански договор), не е пречка за получаване на паричното обезщетение.

ПП Пак повтарям - не съм много наясно с материята. Само си разсъждавам.
Може, но след като се намали сумата с НПР трябва да получите сума ПОД минималната РЗ за страната.
Ако се спази това условие няма да се спре.
Успех и късмет!

Какво значение има сумата по ГД, след като майката е осигурена на друго основание?

ПП  Много съм далеч от майчинство и майки и отговора ми може да не е коректен.
Възможно е да бъде назначен ако решите, че договора за управление трябва да е сключен по КТ. В този случай ще трябва да се съобразите и с други изисквания на КТ - определено работно време, максимална продължителност на работната седмица, минимални почивки....
Възможно е да решите, да не назначавате управителя, а да сключите с него договор за управление по ЗЗД. Това е по-"чист" вариант.
Има и други решения. Зависи какво целите (икономия, майчинство, пенсия, кредит, самочувствие...)
Би трябвало в договора да са вписани и двамата (всички)  собственика. Доходът се разпределя между собствените според идеалните части, че независимо, че парите може да са платени само на единия. Данъка -  според дохода, че т. е. от всички. И всички подават ГДД.
За четвъртото тримесечие не се дължи авансов данък върху доходите на от наем. Не се подава и Д55