надвнесен годишен данък-14,64 лв - да, така е.
Това означава, че трябва да пускат декларация  за регистрация на сол / пускат, спират и т н / + всеки месец д1 И тъй като едва ли ще могат да се оправят сами + счетоводител Правилно ли разбирам?
Поне така пише в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Дали е възможно да ги внася през годината, като  СОЛ - дори е задължително да го правят поне върху минималния осигурителен доход за СОЛ. В месеците, през които упражняват дейност, разбира се.
2264
Наемодателят регистриран ли е по ЗДДС?
В офертата и последвалия договор записано ли е "Сумата е без ДДС"?
Аз лично не знам такова нещо
Коментарът е написан многословно и звучи убедително. Само дето не отговаря на истината. Като се тръгне от там, че ПМС се издава на основание ал.1 /само!/ от чл. 244 на КТ и се завърши с това, че работна заплата не означава основна работна заплата.
Друг въпрос е, че когато някой пише закон, постановление или друг нормативен акт, би трябвало да конкретизира термините, които ползва в съответствие със наименованията на същите неща, ползвани в други норми.
Според мен "работна заплата" е по-скоро "брутна работна заплата", но както написах и по-горе - нямам нерви, за да сключвам ТД с основна заплата под МРЗ.

Ето ви цитати за размисъл.

Цитат от Държавен вестник, брой 103, от дата 4.12.2020:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.
за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Преходни и заключителни разпоредби
….
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Цитат от КТ:
Чл. 244. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Министерският съвет определя:
1. минималната работна заплата за страната;
2. видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение, доколкото не са определени с този кодекс

Предполагам, че може.
Нали всичко отива по данъчноосигурителната сметка на лицето. Само дето ще продължават да текат лихви
Вижте едно постановление за определяне на МРЗ.
Доколкото помня, там не пише нищо за основна заплата.

Тъй като на мен не ми се спори с радио и никога не ми се е спорило, то не съм сключвала ТД за пълно работно време и основна заплата под МРЗ
След като, ще махат егн-то от данните на свободните професии, няма ли да се сетят да махнат и за фактурирането.
Е, на свободните професии, ЗП и занаятчиите ще дадат някакви служебни номера /БУЛСТАТ или ЕИК различен от ЕГН/. А на ФЛ какво ще дадат? Може би всеки от нас освен ЕГН ще има и КОД за данъчни цели :)
За Д55 не зная, на ГДД по чл.92 ще се подава след 01.03.

Опитайте да стартирате компонентата за подписване /горе, при "помощ", "изход".../ преди да започнете подаването на декларациите.
Когато съпругата на ЗП помага в дейността му и не е осигурена та друго основание,  то ЗЗ може да я осигурава по чл.4, ал.9. В такъв случай:
1. Не се подава ОКД5
2. До 25-ти на следващия месец се подава Д1 с код 96. Това е достатъчно, за да се декларира началото на осигуляването на съпругата.
3. Д1 се подава от ЗП чрез неговия БУЛСТАТ/ЕГН като осигурител по ЕГН на съпругата
4. Осигуровките се внасят по ЕГН на съпругата  и са си за нейна сметка, независимо дали са внесени от нейната сметка, сметката на ЗП или в брой.
5. До 30.4 на следващата година се подава Д6-13. Тя се подава от съпругата по нейното ЕГН.
6. Осигуряването по чл.4, ал.9 е само за пенсия/пенсия+ОЗМ. Съпругата си внася сама ЗО по чл.40, ал.5, като предварително си е подала Д7.
7. Не е задължително съпругата да получава някакво възнаграждение за труда си, за да се признае осигурителния стаж за пенсия.
8. Всички доходи, които ЗП  получава за дейността си, си ги декларира като свой (не ги дели в някакво съотношение заради помощта на половинката си).
9. Осигуряването по чл.4, ал.9 е върху 450 лв месечно и не се прави изравняване на осигуровките

Така ли е и това ли е всичко?
Здравейте, инсталирах си новата версия на НАП 13.01, но не мога да въведа декларация 1 за 2021 година. В полето има възможност само до 2020г.
Още един въпрос- Как мога да въведа Декларация 1 за всички месеци на 2021г., така че да остане само задължението плащане по електронен път?
Все още не може да се подава Д1 за 2021 с програмата на НАП. Изчакайте поредното обновление в края на януари или началото на февруари.
Д1 за всички месеци може да се подава само при определени условия - за СОЛ без ОЗМ. В Д1 има съответен код за това.
За да има ефект трябва да са присътвени.  Минимум 10 работни дни в месеца преди този, в който ще ползвате отпуска.
Ако през декември СОЛ не е осигурен на тавана ще се дължат и осигуровки.
Не. Ще си внесе авансово за декември колкото е избрал да си внася. Изравняването на осигуровките е с ГДД за цялата година- всички доходи като СОЛ и всички авансови вноски като СОЛ.

Е, ако прецени, че след ГДД ще има много за довнасяне, може да внесе авансово за декември върху по-голяма сума
Така е.
А може да не е точно така:)
в колона 5 пиша действителния доход, който съм получила. За 2020г дохода ми е 3720,....
В к.5 се пише действителния осигурителен доход, който е получения през годината доход, намален с 25% (обикновено). Така че много зависи дали тези 3720 са осигурителен или брутен доход.
Щом имота е продаден от ФЛ, със сигурност не се плаща данък печалба :)
Дали има данък върху дохода или не, не зависи от продажната цена, а от други обстоятелства /вижте чл.13 от ЗДДФЛ/.
Ако доходът не е необлагаем, задължително се декларира и се внася данък върху дохода /ако има такъв/
Ако доходът е необлагаем - декларирането е по желание

ПП Доколкото виждам, поне до неотдавна сте се занимавали със счетоводно обслужване.
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=22533.msg134161#msg134161
:(
А върху какво очаквате да повлияе увеличението, след като няма да имате отработени дни с новата заплата?
Няма значение.
Вие сте длъжен да подавате декларация по чл.55 и да внасяте авансов данък като физическо лице, придобило доход по извънтрудови правоотношения, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка /чл. 55, ал.2 и чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ/

И добре, че договорите са били за малки суми, иначе щяхте да имате и други завължения :)

ПП Прави впечатление, че много точно задавате въпросите си, използвате нужната терминология и конкретизирате точно тези факти, които са необходими. Явно сте  запознати със законите. Учудвам се, че имате пропуски при спазването им.
Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Е, ще Ви наложат глоба, ако се усетят, че не сте подали декларация по чл. 55. Вероятността не е много голяма, но все пак не е изключено.

Подаването на декларация по чл.55 не Ви освобождава от подаването на ГДД по чл. 50.