След като не са минали 3 години от отпускане на предходното обезщетение,  сега имате право само на минимума - 4 месеца по 9 лева на работен ден (около 180 - 200 лв месечно)
От спирането на предходното обезщетение сте работили повече от 12 месеца, така че ако е имало някакъв остатък, вече нямате право на него.

4. Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица:

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление, подадено по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя в избрано от лицето териториално поделение на Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“. Към заявлението се прилагат:     
 - акт за прекратяване на правоотношението (за справка);
 - документ/документи, удостоверяващ/удостоверяващи осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;
 - документ за самоличност (за справка).

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ уведомява лицето в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Уведомяването се извършва по избрания от лицето начин на комуникация:
чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция;
по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Поне така пише в сайта на НОИ
https://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso
26.02.2020
Значи за 2019 нямате право на облекчение по този член.
1. Да, докато работите поне на едното място, нямате право на обезщетение за безработица.
2. Освен по-високата заплата, ще имате по-висок осигурителен доход при определяне на пенсията, болничните, обезщетението за безработица..
3. За мерките - никой не може да помогне.
За м. март ползва облекчението.
За април - както дойде. В края на краищата при годишното изравняване ползва облекчение за цялата година.

За отпуска - щом се очаква ново решение, не си играйте
Не бях чела скоро наредбата, но в чл.7 е посочено, че приложението се подава за работниците и служителите, които притежават качествата по чл.7 от закона
.
Скрит текст :

В закона са посочени въпросните лица:
Скрит текст :
И нетното отчетох. Излиза ми над 650 :(
Може нещо за греша, ама...
Не разбирам много от майчинство, но ми се струва, че има грешка.
Изчакайте и друго мнение.

ПП Ако имате възможност да изтриете прикачените снимки и да ги публикувате със закрити лични данни
Мисля си, че трябва да подаде Д55 като ФЛ по ал.2 на чл.55.
Скрит текст :
Осигуровките се изравняват в Т2. Ако е избрал да се самоосигурява и за пенсия - и в Т1.
и какво става като се прекъсне декл.7?
Трябва да подадете отново.
След подаването на Д1 за м.март на този СОЛ и преди 25.04 проверете с ПИК какво е състоянието на подадената Д7. Ако е със спряно действие, подайте отново.

Аз им ги подавам в един и същи ден, напр. ОКД 5, с прекъсване от 01.04.2020г. и декл.7 с начално 01.04.2020г., смятах да ги подам днес, не е грешка според мен?

Няма да стане така. Няма да приемат Д7 преди 01.05, за да не бъде прекъсната от Д1 за м.03, която ще подадете през м.04
За времето на болничния се взема дохода, от който е бил изчислен този болничен /средния осигурителен доход 18 месеца преди това/. Ако преди месеците, които посочвате сте била с ниска заплата или без осигуряване и болничните са били по-в началото на периода, ноже и да има негативен ефект.
Да попитам - през всичките 24 месеца ли сте осигурявана за общо заболяване и майчинство
За 2013 г. тъй като работното време е 4 часа има пълен трудов стаж ?
Да. Трудовият стаж е "пълен"
Това, което Вие сте писали в началото се отнася за осиг.стаж.

И не поставяте надписа, че ОС=ТС.
За да има право на майчинство, трябва да има общо 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ. Този стаж е общо, сумарно от първия работен ден при първия работодател или от първия ден в самоосигуряване с ОЗМ нататък. Няма изискване да са последователни, при последния работодател, в самоосигуряване или непосредствено преди майчинството.
Пресметнете общия осигурителен стаж по ТД и като СОЛ с ОЗМ. Ако е над 12 месеца, и ако като СОЛ не предвижда голям годишен доход /над 12*610/, по-добре да спира осигуровките. Така и така за този период обезщетението ще се смята върху 610 лв.

И да не забрави на следващия месец, след като спре самоосигуряването, да си пусне една Д7
Ако вече има заветните 12 месеца с осигуровки за ОЗМ, прекъсването на самоосигуряването при доход 610 няма да се отрази на майчинството. Важното е преди болничните да е в осигуряване.

При определяне размера на майчинството, за периодите без осигуровки се взема МРЗ, а тя сега е 610 лв.
Нова, редовна Д6-13 само с увеличението
Няма основание в Д1 да посочи дните кото болнични или други дни без осигуровки. Като СОЛ НЕползва болничен.
Щом Ви притеснява, спрете самоосигуряването за периода на болничния. Ако все още имате възможност.
Дел.
Извинявам се, но трябваше да изтрия коментара си
Не, няма за има . Трябва да да минали три години от датата на отпускане на предходното обезщетение.
Ако към този момент има 12 месеца от последния 18 с осигуровки за безработица,  ще има право на минималното обезщетение. Ако няма месеците - въобще няма право на обезщетение.