Размерът на заплатата също не трябва да се знае от всеки, за това не икономисвайте хартия, а отпечатете отделна заповед за всеки. За един оригинал и няколко копия ще изхарчите точно толкова листа и мастило колкото за няколко оригинала /с по-малко текст :-) /
Аз прилагам тази заповед в досието на работника. Когато на заповедта има повече имена - къде да сложа оригинала и къде копието? Не че е от значение при слагането, но е проблем при търсенето :-)  На всяко копие трябва да пиша "оригиналът е в досието на..."
Отпечатваш първата страница, преминаваш на втората и отпечатваш и нея. Ако не бъркам - втората се отваря като затвориш първата.
По втория въпрос - майчинството не може да бъде по-малко от минималната работна заплата. В момента е 380 лв, а колко ще бъде когато излезете в майчинство - не зная.
По втория ТД също имаш право на болнични. Имаш право и на отпуск. Това, че не се зачита като трудов стаж и не се вписва в тр.книжка не е проблем. Дохода по втория ТД се сачита за осигурителен доход при пенсиониране. Колково до обезщетението за безработица - ще имаш право на такова, ако едновременно прекратят и двата ТД. До като работиш поне по един ТД - не си безработна.
Осигуровките повториа ТД са същите както при първия. При ГД са около 5-6% по-малко.
Пак да повторя - не всяка работа става с ГД. Глобата за прикрит ТД е от 1500 до 15000 лв, но е само за сметка на работодателя.
По ТД имаш повече права, по ГД - малко повече "чиста" сума за получаване.
Първо - не всяка работа може да се върши по ГД. При ГД не трябва да има работно време и работно място. Това не е твой проблем, а проблем на работодателя/възложителя.
Други разлики: при ГД няма отпуски, няма болнични, дохода не се зачита при определяне на болнични и майчинство. Зачита се само като доход при пенсиониране. Тъй като работите и по ТД, то по ГД ще се удържат и внасят осигуровки. Осигуровките са малко по-ниски от тези по ТД /няма осигуровки за болнични и за безработица/. Делят се между изпълнител и възложител както при ТД. За разлика от ТД, при ГД осигуровките не са върхи цялото възнаграждение, а върху 75% от него. Няма минимален праг. Когато имаш доход от ГД, след края на годината трябва да подадеш данъчна декларация, като най-вероятно няма да внасяш допълнително данък. Данъка по ГД се удържа при плащането.
При ГД от еднаква договорено възнаграждение, би следвало да получиш малко по-висока чиста сума, огколкото по ТД. ГД е по-евтино за работодателя. Стига да е възможно да се приложи. Ти губиш този доход при пресмятане на болнични и майчинство. По ГД няма и "клас"
СИС я издавам с датата на плащането.
Добре е да преосмислите сроковете за деклариране на доходите по ГД /Д1, Д6, евентуално Д55/. Не е много добре да слагате каруцата пред коня.
Само един пример: лице по ГД  през м.06 за 500 лв., платени на 05.08. Подавате Д1 с осиг.доход 500-НПР на 20.07. На 05.08, попълвайки СИС, лицето декларира, че за м.07 е осигурено другаде на 2600. Какво ще правите?
Е, не точно така :-)
"Обявен в несъстоятелност" значи, че е имало производство по несъстоятелност, завършило с решение за обявяване на несъстоятелност.
Когато дадена фирма е фалирала, имаме "обявен във фалит"
Когато имате запор, най-вероятно имате "задължения по влезли в сила постановления"или "задължения по изпълнителни производства".
След приемане на информацията ,електронната система връща съобщение : „Не може да бъде приета декларация на осигурено лице с прекратена рагистрация.

Договорът е прекратен автоматично! Вижте в НАП от коя дата е, защото не е от 01.07., както сте го прекратили вие.

Върху обезщетението по чл.224 има само данък и  може да се изготви Д1

И какво ще се посочи в тази Д1? Само данъка?
Ако сте обявен в несъстоярелност, сигурно щяхте да знаете това. Запорът не значи несъстоятелност.
И главница и лихва по същия код
Може с едно платежно да преведете задължението + лихвата
След като сменяш кода на вид осигурен, първо подаваш заличаване на старата Д1 и после нова редовна.
Днес взех консултация на място в НАП и ми отговориха, че трябва да мине по ДУК,дори след време при заверяване на стажа може да се наложат корекции за този период,през който е бил на ТД.Така че, сега ще пусна прекратяване на трудовия договор и ще мине по ДУК.
Не съм сигурна, че "трябва" да мине на ДУК. Възможно е, но не е задължително. Все пак бих предпочела СОЛ пред ДУК - по-евтино е и е по-гъвкаво. Това зависи от решението на общото събрание на съдружниците, а не от НАП или от счетоводителя.
Не съм убедена и че ще се наложат корекции за времето по ТД.
Стажа в чужбина не се признава при определяне на майчинството. Вижте КСО, някъде около чл.49.
Значи имате един съдружник - управител и друг съдружник, който няма право да управлява.  И съдружника-управител работи в същото ООД на трудов договор.
Възникват следните въпроси: Кой е сключил този ТД от страната на работодателя, след като другия няма право да управлява и представлява фирмата? Ако ТД не е за длъжност Управител, как ще се осигурява съдружника-управител за управленската си дейност - СОЛ, ДУК? Какво всъщност върши този човек във фирмата? Има ли други работници?
Ако си отговорите на тези въпроси, предполагам че ще стигнете до извода, че в случая ТД не е много издържан, че въпросния човек трябва да се осигурява поне като СОЛ и спокойно да си върши всичко във фирмата /и управление и други дейности/. Възможно е ДУК за управлението + СОЛ за другата дейност.
А може би има и други решения...
Оборотна ведомост, главна книга, касова книга, инвентарна книга, САП, ДАП, документи за складовите наличности, ....
Ведомости за заплати
Дневници по ДДС
....
Най-добре попитайте новата счетоводна кантора какво точно ще искат.
Тук можем само да дадем някакви насоки, които със сигурност са известни на стария Ви счетоводител.
Чл. 55. (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци

Не е ли ясно? Или аз пропускам нещо?
Упрасителят, ако е нс ТД и в длъжностната му характеристика е включено да продава, може да го прави. Само дето осигуровките са като за управител. Освен това управителят ще се разпорежда с банковите сметки на фирмата, ще назначава и уволнява работници, ще преговаря с клиенти и доставчици, ще сключва договори.... За Вас остава само получаването на дивидент. Ако остане печалба, разбира се.
Колкото до служител на граждански договор - често е невъзможно. При продавач в магазин - абсолютно недопустимо.

След като имате намерение да започвате дейност, сключете си договор със счетоводител и го помолете да Ви обясни с примери и цифри кое колко "струва" и какви могат да бъдат евентуалните глоби. Аз поддържам идеята за работник + СОЛ.
Зависи от основанията.
В повечето случаи е по-добре да се прекрати стария и да се пусне нов ТД
От друга страна - няма начин да е заверена осиг.книжка за 200 - 2012 без да има подадена ОКД5. Статуса на осигуряване е първото, което проверяват при заверката. Трябва да имате печат на последната страница на осиг.книжка за датата на регистрация.