На трудовия стаж няма да се отрази, защото 1 р.д. на 4 часа се зачита за 1 р.д. трудов стаж. Въпросът е за какво ма значение трудовия стаж - за самочувствие, за добавка за професионален опит...?
За пенсия е важен осигурителния стаж. Щом по ДУ се осигурява - вече си има "пълен" стаж.
Явно проблема е в софтуера, който ползвате. Или в настройките, които сте задали.  Няма начин, нещо, плетено през м.12.2021 да влезе в справката за 2022.
Крайно време е и разработващите програмите, и счетоводителите, които ги ползват , да започнат да правят разлика между "платено през" и "платено, което се отнася за"

ПП Не е ли малко късно за справка по чл. 73?
А Вие възстановихте ли тези 450 лв?
Потвърждавам.
Но не нося отговорност за думите си .
Вие знаете какво е правила счетоводната кантора за Вас. Правете го същото. Не е невъзможно. Успех!
 бих искал да знам какво да очаквам и дали има някакъв риск от данъчно законодателство със задна дата

Ако този текст не мине, възможно ли е да решат например да вдигнат данъка от 10% на 20% за всички през 2023 г. или е твърде късно?

Съвсем възможно е законът да бъде променен със задна дата. И няма да е за първи път.
Дали ставката на данъка за 2023 може да се завиши по средата на годината - не би трябвало, но не е невъзможно.
Да решиш да правиш бизнес в България трябва винаги да си готов за промени в законите, за отмяната им, за нова промяна, за неясни или двусмислени текстове и още по-двусмислени указания. Е, някой свикват :)
Да, важи и за ЕТ и някои ФЛ /тези, които упражняват търговска дейност и ЗП, избрали да се облагат по чл.29а/:

§ 31а (2) Задължени лица за солидарната вноска по ал. 1 са:...
2. лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


ЗДДФЛ, чл. 51, ал.1  Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а,....

Азансови вноски не дължат само фирмите, регистрирани през 2023 и ЕТ и ФЛ, започнали дейност през 2023

§ 31д (5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
Не ми стана ясно:
1.  как ще се правят изчисленията, ако през периода 2018 - 2021 има години със загуба. Пример:
2018 - загуба 1000 лв
2019 - печалба 2000 лв
2020 - загуба 1500 лв
2021 - загуба 500 лв
2022 - печалба 800 лв
2.  солидарната вноска трябва да се прави от всички данъчнозъдължени лица, които се облагат по ЗКПО, независимо дали са задължени да правят авансови вноски по чл. 83. Така ли?
3. Тези солидарни /с кого?!?/ вноски само за периода юли - декември 2023 ли ще се правят или от 07.2023 до второ пришествие?
4. Тази солидарна вноска не зависи от финансовия резултат за 2023. Т.е. - може през 2023 да си на загуба или да си спрял дейност - пак дължиш авансови вноски на база печалбите от 2018 - 2022. Така ли?

Освен това името на управителя по ДУ (не самият ДУ) подлежи на вписване в ТР.

Фирмата продължава ли да работи?

Помислете, ако бъдещата майка спре дейност като СОЛ, дали ще има право на болнични
КСО, чл. 40, ал. 5
Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение
Ако през този месец с 21 р.д. беше работил по ТД би трябвало да получи брутна заплата съгласно ТД /вкл. всички месечни надбавки/ 2100 лв. За трите дни (2100:21)*3*70%
определя се от среднодневното възнаграждение за месеца,през който започва болничния.
Напр. при 20 р.д. в месеца 15 са отработени и 5 болнични. Възнаграждение за 15-те дни 1500 лв /как ще го о пределите си е Ваша работа/, за трите дни от работодател /1500:15/*3*70%.
Ако първият ден от болничния е в един месец, а другите два в следващ - за първия ден болничен определяте обезщетението по горната схема. За останалите два - същото като за първия ден, независимо че следващия месец е с различен брой дни или различна заплата
Не може. След като не е собственик (съдружник) не може да е СОЛ. Може да управлява само по ДУ или по ТД
Ако месечно е под минималния осигурителен доход - нищо не се прави.
Е, чак нищо ... Не трябва ли да попълни Т2, независимо че няма да довнася?
Как подавате ГОД на ЗП - по ЕГН или по БУЛСТАТ?
Аз подадох по БУЛСТАТ - приет е. Но при попълване на ГДД /по ЕГН/ ми изписва съобщение, че няма ГОД на този субект. Попълвам ГДД поне 15 часа след подаването на ГФО, ако това е от значение

В случая ЗП не се облага по чл. 29а /като ЕТ/, а с НПР. Знам, че не е длъжен да подава ГОД, и мога да пусна ГДД без вх-номер от НСИ, но се престаравам  :blink:
Също така бих искал да се възползвам от случая да попитам какви осигуровки се дължат, ако лицето е пенсионер? Доколкото разбирам са само здравни?
Здравните са задължителни. По желание може и за пенсия или за пенсия + общо заболяване и майчинство
От всички въпроси мога да отговоря само на този: Ако е свободна професия, трябва ли някаква регистрация за това? - да. Упражняването на свободна професия става след вписване в Регистър БУЛСТАТ.  След това е нужна регистрация  в НАП като самоосигуряващо се лице .

Не съм много наясно с проблема, но според мен предоставянето на рекламно пространство на уеб сайт срещу заплащане по-скоро е търговска дейност, а не осъществяване за своя сметка на професионална дейност /което е част от определението за свободна професия/. Когато осъществявате търговска дейност без да сте регистриран като ЕТ, облагането е както при ЕТ (чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ) и дължите осигуровки като СОЛ (чл.4, ал.3, т.2 от КСО)
опитайте сумата от 6379 лв да разделите на 10 месеца. Нямам обяснение защо, но ще стане. Все пак трудовата дейност е упражнявана само първите 10 месеца, през останалото време не е работил

Не съм имала СОЛ с цял месец болничен, но една майка имаше 3 месеца с "пълни " осигуровки и останалото само със здравни. В колона 5 /както в т.2, така и в Т1/ попълнихме само за трите месеца и нямаше проблем.
защо е необходимо - най-малкото, че този горд собственик трябва да направи изравняване на осигурителния доход. Все пак доходите по т.26 и , колкото и да са приравнени на трудови за целите на ЗДДФЛ, все пак не са доходи по ТД