Програмата Ви е достатъчно интелигентна.
- Дохода и данъка се отчитат в месеца, ПРЕЗ който е платена сумата. По този начин се декларират и в справката по чл. 73 и в сл.бележки
- осигуровките са за месеца, през който е положен труда. Така се декларират в Д1, Д6-13 и в таблици 1 и 2 към ГДД
Декларация 7 се подава до 25-то число на месеца, през който е прекратено здравното осигуряване на друго основание, като за начална дата се посочва първия ден, през който сте здравнонеосигурен.
Пример: Прекратяване на трудов договор считано от 10.02. /първи неработен ден/ - Д7 се подава до 25.03. с начална дата, от която възниква задължението за внасяне на ЗО 10,02,

Имайте предвид, че всяко междинно осигуряване прекъсва действието на Д7. Т.е. - тя се подава след всяко прекъсване на осигуряване на друго основание /трудов договор, граждански договор с осигуровки и т.н./

В НАП извършват услугата "проверка на здравноосигурителния статус" и дават указания за попълване на декларацията. Освен това изчисляват точната дължима сума плюс лихвите и дават номера на банковата сметка, по която се превеждат
И аз не изравнявам стотинките, но се замислих по следния пример:
Ако дължимия данък е 19,99, а е удържан 20,01, не би ли трябвало да се върне 1 лев?
Логиката ми е следната: Ако това е единствения доход на лицето и подаде ГДД, то дължимия данък от 19,99 ще се закръгли на 19,00. Т.е. - удържан е 1 лев повече. Даже лев и стотинка отгоре :)
Здравейте имам следното питане. Еоод с управител-самоосигуравящ се.
Ако направим преобразуване от Еоод на ООД, управителят си остане същият, новият съдружник нужно ли е да се самоосигурява и той, като работи в друга фирма на ТД?
Зависи дали новият съдружник ще упражнява някаква дейност в дружеството. Ако "да" - трябва да се осигурява за тази си дейност според основанието, на което я върши.
От това, което цитирате, разбирам, че цялата справка е отхвърлена /цялата не е приета/
Справката по чл. 73/6 не може да се разпечатва /поне все още не може/
Данните за всички лица обикновено се подават в един файл
Странно защо не ми отговорихте още в началото така, а трябваше да водим диалог, в който допълнително да ме убеждавате че не разбирам от счетоводство и имам нужда от съвет - това го знам и за това пиша тук. Според мен е по-етично направо да си давате контактите за услугите, които предлагате вместо да губите времето на хората с догадки :) Благодаря!

Как да Ви отговоря за нещо, след като не разбирам точно за какво питате. Ако бяхте започнали със: "Упражнявам свободна професия и се самоосигурявам само за пенсия", нямаше да има нужда да задавам допълнителни въпроси или да отговарям със "зависи".
А фактът, че наистина си изгубих времето с догадки и "вадене" на информацията "на час по лъжичка" , беше единствено с цел да не получите грешен отговор.
Успех в бизнеса!
И все пак добре е да се вслушвате в някои съвети!
Вашата фирма регистрирана ли е по ЗДДС?
Щом е минала павече от година от срока за подаване на Д7, вече е минала давноста на административното нарушение и не може да Ви глобят.
Най-добре подайне декларацията с ПИК.
Можете да платите ЗО за определени месеци, като предварително направите избор с декларация по образец. Не помня номера (8, 9, 10?) . Има ги във всеки офис на НАП и в сайта на НАП.
За прекратянане на договора по чл 328, ал.1, т.4 не се изисква разрешение от Инспекцията по труда.  Достатъчно е да има документиран престой над 15 дни.
Значи действат законно.
Дали могат да изчакат да Ви свърши майчинство  - може и да могат, во не са длъжни.
"Защита" имат единствено майките, които ползват отпуск до 410 дни. Те могат да бъдат уволнени само по чл.328, ал.1, т.1. За това не се изисква разрешение от Инспекцията по труда,  но предполага закриване на предприятието
Съжалявам.
Единственото успокоение е, че при прекратяване на ТД по чл.328, ал.1, т.4 ще имате право на "пълна борса"
А трябва ли да се декларира с декл 6 тогава

Според мен - трябва. 
И данъкът трябва да се внесе
До утре.
Прочетох за Вас:

ЗДДФЛ,  чл. 65, ал. 13
13) Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година

А доходите по § 1, т. 26, буква "и" от ДР се определят по чл. 42, ал.2

А сигурни ли сте, че не трябва да декларира данъка в Д6 за м.12?
В момента нямам достъп до ЗДДФЛ, но Вие може да проверите в кои случай не се внася данък върху доходите, придобити през четвъртото тримесечие.
Правилно са Ви отговорили. Поне това, което казвате, че са Ви казали, е вярно. Дали сте разбрали и как сте го разбрали - не мога да гадая.

ПП Ако правилно съм разбрала, Вие сте СОЛ в качеството си на собственик или съдружник в ЕООД/ООД и получавате възнаграждение за личен труд. Така ли е? Или лошо сте задали въпроса?
Да, на СОЛ за осигуряването като СОЛ няма три дни от работодател, но на ФЛ за осигуряването му по ТД  първите три дни се плащат от работодателя. Обезщетението за тези три дни също е осиг.доход, така че информацията Ви е нужна за определяне на месечния максимум.
Освен това "осигуряване на 3000" не означава, че възнаграждението по ТД е 3000 и че за 2 дни ще получи 3000/19*2
Събирате всички работници в една зала, затваряте вратите, прочитате им правилника, заставате на вратата с един списък и пускате да излизат срещу подпис :)
Или пращате правилника на всеки работник в писмо с обратна разписка.
Винаги може да се измисли нещо :)
Изписва: "Запознах се, но отказвам да подпиша" :(
Или чрез подписите на свидетели документирате, че е запознат.

На съм много сигурна, но изискването не беше ли "всички да са запознати", а не "всички да са подписали"?
Дали има или не три дни от работодател, няма връзка с това, че е СОЛ, а от вида на болничния (първичен, продължение, 45дневен преди раждане...)
Да, най-вероятно ще трябва да внасяте осигуровки върхе 560 лв, пропорционално на дните извън болничния  и също така ЗОВ върху 560 пропорционално на дните в болничен.
Нали е СОЛ  с ОЗМ? Или лошо съм разбрала?
Не сте съвсем права.
Изчислявате брутния доход по ТД (за отработените дни плюс трите дни от работодател) сравнявате тази сума с 3000 . Ако е по-малко - внасяте осигуровки и като СОЛ. Поне за дните, когато не е в болничен.
Максималния осиг.доход е общо месечно, а не среднодневно.
Да, всички доходи (или поне облагаемите :)) се декларират, но по различен начин.
СОЛ - свободна професия декларира доходите с Д55 и ГДД.
Д1 не се подава от СОЛ, осигуряващи се само за пенсия, ако са осигурени на максимума по ТД.

Консултацията със счетоводител е нужна и ще е полезна!