Благодаря!
След като ТД е прекратен (считано от) преди 31.12.2017, отпускането на обезщетение за безработица няма ли да е по старите правила?
Колкото до Д1 - като подавате за 2017 би трябвало да е по правилата на 2017.
Щом някога е имало необходимите  6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство, сега трябва да има поне един ден  ОЗМ преди болничния. Значи: 01.01. - неработен, 02.01.2018 - работен /в осигуряване за ОЗМ/, на 03.01.2018 може да е в болничен.
Все пак ОКД от 03.01. и болничен от същата дата.... не е незаконно, но си е прозрачно...
лице което е освободено по чл. 325 ал1 т.1 и след това бъде назначено в друга фирма, ... на срочен договор и придобиваше право на пълна борса, сега трябва да е работило най- малко два месеца?

И аз се интересувам от тази промяна.
На тези въпроси би могъл да отговори и счетоводителят Ви.
Вижте указанията за попълване на таблици 1 и 2 към ГДД в случая на доходи, които се отнасят за минали години.
ЗДДФЛ, чл. 10, ал.3 Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им.

Доходът се смята за придобит на датата на плащането.

ЗДДФЛ, чл. 11
Скрит текст :

ЗДДФЛ , чл. 12, ал. 1.  Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон
Правите всички записи и ги запомняте. Накрая натискате бутона за създаване на файл за НАП. Обединява всички неизпратени. Показва Ви придружителното писмо с броя записи. След това показва всичките уведомления. В съответната папка имате един запис, който трябва да подадете в НАП. Ако го отворите, ще видите, че се състои от няколко реда.
Отделните записи може да са от един тип (нови ТД, ДС или прекратяване), но може и да са от различен тип.
Ако имате предвид един файл с няколко записа - да, възможно е.
Не е проблем
Абе.... .не е много сигурно. Зависи кой кога и как проверява.
Колегите се опитаха да Ви кажат, че плащането и фактуриранети са различни неща. Фактурата отразява сделката (продажба, доставка, услуга). Плащането.... ако го има е добре, аго го няма - чакате, съдите се, отписвате ...
Фактурирате това, което е прието с приемо-предавателния протокол (т.нар акт 19). Основание за анулиране или КИ има само ако нещо предварително е уговорено и фактурирано, но не е изпълнено.
Точно за да няма бъркотия с "основен" и "допълнителен" бъдещият работодател трябва да е наясно, че ВЕЧЕ има заповед, според която работникът ще е свободен след определена дата.
Ако аз съм в позицията на новия работодател, бих поискала да видя черно на бяло, че стария ТД е прекратен или ще бъде прекратен преди първия работен ден при мен.
Заповед от 29.12.2017 считано от 02.01.2018г. уведомление  за прекратяване с дата 02.01.2018г нали?
Трудов договор от 28.12.2017г подава се уведомлението до 3 дни  като в договора е записано че лицето започва изпълнение на 02.01.2018г.
Това не е коректно. Дата на заповедте за прекратяване не трябва да е по-късна от датата на новия ТД. Освен ако първият ТД е срочен и като основание за прекратяване не се ползва "сключване на безсрочен договор".
в договора е записано че лицето започва изпълнение на 02.01.2018г. - този запис е лишен от смисъл, а в някои случаи  може да е неосъществим (неподадено уведомление за сключване преди 02.01, заболяване, ...) Датата на постъпване се документира при самото постъпване или като допълнителен ред в трудовия договор или с друг документ (акт за встъпване в длъжност, протокол...)

ПП Вие от коя страна сте - стар или нов работодател?
Зависи от основанието за прекратяване. Ако не е обвързано с други дати (предизвестие, срок и т.н.), бих предпочела считано от  02.01. , като дата на заповедта е 28.12. или по-ранна. Не че има някакво значение и/или някаква полза, освен психологическа.
Напомням, че ако прекратяването е от 02.01, то уведомлението за прекратяване се подава от 02. до 09.01. Няма проблем, че новия работодател ще е пуснал уведомление за новия ТД преди 02.01. и в един момент в системата има два ТД.
Няма как да се задейства такава процедура след като има входирано предизвестие.
Няма никакъв проблем да се задейства процедура по дисциплинарно уволнение и по време на предизвестие. Предизвестието не освобождава работника от трудовите му задължения.
Друг въпрос е, дали ще има време за финализиране на процедурата и дали работодателят ще пожелае да я задейства.
Ако успеете да заличите уведомлението, прекратявате ТД с изтичане на предизвестието. Независимо дали се е явил да си подпише заповедта и да си вземе документите. (Това вече Ви го казах!). Е, можете да му пратите копие от заповедта по пощата с обратна разписка, но не е задължително.
Ще имате проблем, ако предизвестието е било до по-рано от 15.12 и ТД е трябвало да се прекрати считано по-рано от 16.12. . (Днес е първият работен ден след седмия календарен ден от 16-ти)
За времето, през което не е бил на работа, го водите самоотлъчка - дни без заплата и без осигуровки.
Точно така го разбрах: прекратили сте договора по взаимно съгласие без подпис (съгласие) на работника, което е незаконно. Прекратили сте договора по инициатива на работодателя (доколкото така сте оформили документите) преди изтичане на предизвестието и дължите обезщетение за незпазено предизвестие.
Устното уведомяване  за напускане от една страна няма правна стойност, а от друга е много трудно доказуемо или недоказуемо.
Спестете си проблемите с ИТ и съда със заличаване на уведомлението (ако все още може) или с плащане на обезщетение.
Направили сте грешка като сте го освободили по взаимно съгласие преди изтичане на предизвестието. В случая нямате (взаимното) съгласие на работника, удостоверено с подписа му. Работодателят не е спазил предизвестието и ТОЙ дължи обезщетение. Нямате право да искате обезщетение за неспазено предизвестие от работника.
Трябвало е да водите работника самоотлъчка и евентуално да задействате процедура за дисциплинарно уволнение. ТД се прекратява с изтичане на предизвестието, независимо дали работникът е на работа и дали е подписал заповедта. Подписът под предизвестието е достатъчен. Заповедта има само уведомителен характер.
Сега изходът е да се разберете с човека и да заметете грешката си с увещание или със заплащане на обезщетение за незпазено предизвестие.
1. Не бъркайте данък печалба (за фирми и еднолични търговци) с данъка върху доходите на физическите лица.
2. Вижте Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл.13. Там са описани условията, при които доходите от продажбата на имоти са необлагаеми. Във всички други случаи се облатат с 10% данък.
По мое мнение няма да има право на обезщетение, защото времето без трудов договор  (от 15.10.2016 до 12.02.2017 и от 01.10.2017 до 31.12.2017) е повече от 6 месеца и няма начин да има 12 от 18 месеца с осигуровки за безработица. То и по сегашните правила не може.