С деветки става.
Самоосигуряването е по ЕГН и е върху всички осигурителни доходи на лицето, независимо от основанието.
Д6-13 също е по ЕГН и в нея се включват всички дължими осиг.вноски на годишна база.
Съмнявам се, че ще може да се възползвате от тази благинка. Преди две-три години ограничиха възможността болничния след прекратяване на ТД да се ползва от всеки.
Ето какво пише в сайта на НОИ:
В случай че временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

Точната формулировка може да прочетете в КСО, че чл. 42.

Напомням, че ТД със срок на изпитване не означава срочен ТД.
Въпросът ми е ще влезе ли в сила първото увеличение от 01.05.2019г. при положение че съм в болничен.  - като сте в болничен, нали не получавате заплата ?
 Иначе: самото ДС влиза в сила от... подписването му, ако не е записана друга дата.  Самото увеличение ще има реален ефект само когато имате отработени дни /заплата/.
за колко време трябва да се върна на работа, за да влезе в сила и да се използва при изчисляването на майчинство. - колкото повече, толкова по-добре. Като се вземе предвид, че майчинството се изчислява от осигурителния доход през последните 24 месеца /около 500 работни дни/, то един отработен ден с 10 лв по-висока заплата ще увеличи майчинството с 2 стотинки. Преценете дали си заслужава да рискувате здравето си и това на бъдещото човече за някакви стотинки.
Само да уточним нещо: Какво разбирате под "безработно лице"? Което получава обезщетение за безработица или което не работи  и само си внася здравните осигуровки по чл. 40, ал.5?
Отговорът на Делфинчето се отнася за тези, дето сами си знасят ЗО. Предполагам и питането е за тях, но все пак трябва да е ясно :)
Може.
Освен ако по основния ТД няма някакво ограничение
Когато прекратяването на договора е по взаимно съгласие, по желание на работника или поради негово виновно поведение (дисциплинарно уволнение), обезщетението е минималното и не зависи от стажа и дохода.
КСО, чл. 54б, ал. 3
Взаимно съгласие  = 4 месеца по 9 лв на работен ден  (около 200 лв. месечно).
Може. Има пенсионни фондове, предлагащи доброволно осигуряване
Дайте предизвестието на 01.04., освободете го на 30.04. считано от 01.05.
Теоретично би трябвало да платите обезщетение за неспазено предизвестие в размер на възнаграждението за неотработените дни. Тъй като 01.05. така и ли иначе е неработен, за този ден няма възнаграждение и обезщетението по чл. 220 е 0,00 лв.

Това е само една идея.
Щом има 6 месеца осигурителен стаж в България с осигуровки за ОЗМ през живота си и в деня преди болничния е бил осигурен за ОЗМ, болничния ще бъде платен.
При изчисляването за месеците без осигуровки се взема МРЗ
При платения отпуск също не би се отразило съществено. Вярно, след две-три години, когато ще се ползва отпуска, базата за изчисление ще бъдат именно тези последни 18 работни дни. Но: 1. до тогава заплатите сигурно ще бъдат повишени още няколко пъти; 2. Ако заплатата е минимална или близо до минимума - ефектът е незначителен; 3. От ЕС нещо се бяха захванали да махат този отпуск върху отпуска, …

Към питащата:
1. Няма пречка да подпишете ДС докато сте в болнични. Могат да Ви го пратят по пощата, по куриер, да Ви посетят... Още повече, че ДС е със задна дата на действие и тогава сте била на работа.
2. Това "трябвало да пусна поне 1 ден платен отпуск и тогава можело" е също толкова логично, колкото и да подпишете ДС по време на болничен. И отпуска и болничния все са си отсъствия.
3. За повишаване на заплатата не е нужно ДС. Достатъчна е само една заповед на шефа.
4. След като ДС влиза в сила от 01.01.2019 и Вие имате отработени дни през м.01,2019, то би трябвало да има доплащане към заплатата Ви за тези дни. Би трябвало да се преизчислят и 3-те дни  от болничния, които са от работодателя. Може сумите да не са големи, но Ви се полагат.
5. Ако сте на минимална заплата и ДС е само за новия размер през 2019, то най-вероятно това е отчетено при изчисляване на януарската заплата и всичко казано по-горе е без значение.
На размера на майчинството няма да се отрази, но след майчинството при ползването на платен отпуск ще се отрази.
E, може да се отрази и на майчинството, но едва ли значително. Увеличението, умножено по 18 и  разделено на работните дни в 2 години
Ако Вашата малка фирма има дейност и подлежите на (само)осигуряване, нямате право на обезщетение за безработица.
Ако фирмата Ви няма дейност и не се самоосигурявате, трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица и да не сте пенсионер.
Ако напуснете по взаимно съгласие и имате право на обезщетение,  то ще е 4 месеца по 9 лв на работен ден  (около 200 лв месечно).  Няма значение колко е стажа Ви и каква е била заплата  Ви.
Ако работодателят прекрати договора в срока на изпитване по негова инициатива и Вие имате право на обезщетение, то ще е за срок според стажа Ви с осигуровки за безработица от 2002 насам, а размерът ще е 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца
До 559,99 след приспадане на НПР.

И когато имате ГД,  не казвайте "заплата",  а "възнаграждение"! :)
Даа, пак нещо не съм дочела в питането. Фирмата "прави внос на услуга от Турция", а не "прави услуга в Турция".
 :blush:
"Срок на изпитване" не означава "срочен договор".
Ще спазя регламента договора да бъде прекратен преди срока на изпитването  - хм, какъв е този "регламент"?
За да ползвате максималнополагащото Ви се обезщетение, договорът трябва да е прекратен по инициатива на работодателя в срока на изпитване или с изтичане срока на договора, завършване на работата или връщане на титуляра /при срочен договор/
Дали срокът на обезщетението ще е 1 година или по-малко, зависи от стажа Ви слез 2012 г.
Документи- същите като при прекратяване на всеки трудов договор: заповед и оформена трудова книжка. При работа на непълно работно време - и УП3
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2018 година
....
Годишният отчет се представя задължително от едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и съгласно чл.29, ал.3 от Закона за счетоводството са реализирали нетни приходи от продажби до 200 хил. лв. през 2018 г., а също и от физическите лица по чл. 26, ал. 7 и чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2019 г. и ЗДДФЛ, в срок до 30 април 2019 година


[url=http://www.nsi.bg/node/16822/]http://www.nsi.bg/node/16822/
[/url]
Чл. 97а.
/2/На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Доколкото зная, Турция все още не е членка на ЕС.
Дали трябва да се регистрирате на друго основание - не мога да кажа.