Защо само 19,8%, а здравните? И те се дължат съгл. чл.40, ал.1 т.2 от ЗЗО
Та процентите са 27,8.
 песмятането е така:
При доход 1000 лв се смятат осигуровките /278 лв/, те се приспадат /1000-278=722/ и върху остатъка се дължи данък /15% от 722=108,30/ или общо за държавата: 386,30
А този ЗП ФЛ ли е или е регистриран като ЗП-ЮЛ?
Платежните - според това, което се дължи. Преди за попълните платежните, проверявате в сайта на НАП какво точно дължите на конкретната дата и това превеждате.
 А ако притежава 1% от дяловете може ли да е СОЛ с личен труд във фирмата.
Защо да не може? Може, разбира се.  Само че отчитането ще е по друг начин, напр. като ГД /с НПР/.
И какъв докумемнт искате да Ви подпише СОЛа? Нали се самоосигурява през фирмата и Вие няма как да не знаете това.
За възнаграждението е нужно основание - например решение на Общото събрание или на ЕСК.
За плащането е достатъчен РКО или подпис във ведомостта.
При възнаграждение за личен труд не се подава Д55.

Направете си разграничението между СОЛ, полагащ труд по извънтрудово правоотношение и възнаграждение за труда на собственик, независимо от основанието.
Ще трябва да Ви вадя думите с ченгел :(
За кое възнаграждение става въпрос, кой го плаща и от чия страна питате?
1. СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което се самоосигурява?
2.  СОЛ получава възнаграждение за личния труд в дружеството в което притежава поне 5% от дяловете и чрез което  не се самоосигурява?
3. СОЛ получава възнаграждение по ГД или друго основание в дружество, в което не е собственик?

А СИС не се издава на СОЛ, освен в случаите, когато този СОЛ като ФЛ отдава под наем на ЮЛ свое лично имущество.


Същото обаче не е деклалирало това обстоятелството писмено.
Къде е трябвало да декларира?
 В такъв случай какъв документ трябва да му издам? 
А по какъв повод ще му издавате документ?

Може ли да обясните нещата така, че да се разбере за какво става въпрос
Правилното е да си включат в годината, през която са платени.
Ако ТРЗ софтуера дава решения, противоречащи на закона, потърсете обяснение от разработчиците. Лошият или некачествен софтуер не Ви оневинява за пропуските или грешките.
Зависи от човека и от ДУКа. Обикновено се подава справка по чл.73, ал.1 или по чл.73, ал.6. Ако не Ви се чете закона, прочетене поне указанията към справките и съдържанието на отделните кодове в тях.

Не се заяждам с Вас, но при така зададен въпрос няма как да получите точен отговор.
Мисля да е само по силата на учредителният акт???
Ако е така, регистрира се като СОЛ и се осигурява върху 610 лв. В края на годината прави изравняване на осиг.доход и евентуално довнася осигуровки.  Ако не си плаща за личния труд или си плаща до 610 лв, най-вероятно няма да довнася осигуровки.
И да не е СОЛ след като има доход от наем ще изравнява, ако не е осигурено лицето на друго основание. Това последното не е пояснено, но сигурно са го съобразили.
Ако не е здравноосигурено на друго основание, ще е СОЛ по смисъла на ЗЗО. В момента, в който му е отпусната пенсия, вече не подлежи на здравно осигуряване по чл.40, ал.5 /не е СОЛ по смисъла на ЗЗО/ За периода, когато получава пенсия, не прави изравняване на дохода от наем.

Когато във въпроса няма достатъчно информация, тогава и отговорът не може да е конкретен
Съгласявам се, че се отразява в Т2.
Да попитам: това лице има ли задължение да попълва тацлиците за осиг.доход? Не видях да пише че е СОЛ.
обаче преминава на код 3 на длъжността
Значи има промяна на длъжността. Тази промяна се декларира с уведомление по чл.62 от КТ в тридневен срок от датата на сключване на ДС /или новия ТД/
Пенсията осигурителен доход ли е?
Вие за 2015 ли питате или за 2019?
Ако е да 2019:
- приспадат се 25% НПР /или повече - според услугата/, освен ако ГД не е с фирмата, в която лицето е собственик или съдружник с над 5% дял.
- при попълване на таблици 1 и 2 към ГДД сумата се разпределя по равно на всичките месеци, през които лицето е било СОЛ и така се изчисляват осигуровките за довнасяне.
В момента нямам възможност да изтегля файла със справката от сайта на НАП. Ако можете: от услуги за ЮЛ от ляво по-ниско долу има "данъци - документи". Покле изтегляте "справка по чл.73 ал.1" и четете указанията.
Не съм пробвала, но предполагам, че и в програмата на НАП като стъпите на съответната клетка и натиснете "помощ" или F1, ще се изпише обхвата на всеки код
Не попадате ли тук:
501   Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество
502   Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години

Доколкото съм наясно дохода от продажба на право на строеж не е осигурителен доход и по тази причина не подлежи на изравняване от СОЛ.
   
Обърнете се към създателите и/или разпространителите на ПП да синхронизират продукта си със закона
Ето няколко извадки от служебната бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)


ред 17   "Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 9 за доходите с код 101 и 103
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)"

ред 16 е "Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ  (ред 15 х 10 %)"                                                                                 
колона 9 е "Авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ"


От указанията към сл.бележка:
7. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата на ред 17, която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв.
След като в договора с адвокатската колегия е записано само името на адвоката, как трябва да отразя изплатената сума в справката по чл. 73, ал.1 ?

Само един ред по-горе имате отговор

код 306 с ЕГН а не с БУЛСТАТ