Нищо чудно този пенсионер да са го "водили" неплатен отпуск
Много е изгодно - като минат на проверка - има ТД, има инструктажи...
Интересно защо са се минали и са внасяли ЗО за неплатения - нали пенсионерът е осигурен на друго основание
:))
Д1 - не
Виж дали не трябва да подадете декларация по чл.55
Закон за статистиката
Чл. 20. (1) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.
(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи
Чл. 52. (1) Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на Националния статистически институт и органите на статистиката, или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.
 (2) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.

Не бъркайте справките/отчетите, които са част от ГФО според ЗСч и справките, които се изискват от НСИ. От НСИ могат да изискват всякакви справки, които сметнат че са необходими.
Друг въпрос е дали справките са безумни или не и дали са съставени или стъкмени....
Относно ДУ - правете разлика между "няма договорено възнаграждение / безвъзмезден договор" и "Има договорено възнаграждение, но то няма да се плаща няколко месеца"
Относно СОЛ - правете разлика между "няма дейност" и "няма приходи"
Относно начина на управление на ЕООД - защо е задължително да е по ДУ? Не е ли по-разумно да е чрез СОЛ. Още повече, че този управител упражнява и личен труд в ЕООДто, различен от управленския, поради което е задължен да се осигурява и като СОЛ /ДУ+СОЛ/
Казах Ви вече - попълвайте, ако имате данни или пишете нули...
От НСИ всяка година измислят по някоя нова справка :)
Къде ги има тези справки?
В ГФО според ЗС?
Във формулярите на статистиката? Е, ако е там - попълвайте, ако имате данни или пишете нули...
С тазгодишната ГДД няма ли да успееш да си го приспаднеш?
Защо не "оставиш" някой разход от 2012 за 2013? Амортизации, такси или други, непряко свързани с дейността
Какъв е този данък по оборотна ведомост?
Корпоративният данък е само един и се определя с ГДД.  След сато в ГДД данъкът е 15 лв, то такава стойност трябва да влезе и в счетоводните сметки, оборотната ведомост и ОПР
А заслужава ли си труда?
Възможностите са:
1. Неподедина Д1 от работодателя
2. Непреведени осигуровки
3. Преведени осигуровки по този фонд с няколко стотинки по-малко, в следствие на което системата не е могла да ги разпредели между всички работници.
4. Грешка в системата.
За повече информащия се обърнете към работодателя.
От значение е за кой месец се отнасят сумите. Обикновено "пътят" на парите от НАП до отделните пенсионни фондове е около 3 месеца :(
А осигуровките за  смитка на работодателя как закръглявате - по отделно за всек работник или общата сума за работодателя?
Може би от там се натрупва грешката.
Най-добре си оправете закръгленията така, че да отговарят на Д1.
Не че такава разлика ще е проблем....
А какво по-точно Ви интересува?
Възнаграждението обикновино се опредея чрез самия ДУ /като сума или като начин на изчисляване/
Ако питате за осигуровки - ако това "друго място" е ТД или друг ДУ - Вие не внасяте осигуровки. Изисквате от управителя документ /сл.бележка, удостоверение.../ от другия осигурител.
Удържате само ДДФЛ.
Ако това "друго място" е СОЛ или ГД  -нещата са обратно- осигуровките са при Вас и му издавате документ, който да послужи да изчисляване на необходимите осигуровки на другото място.
От мен отговор само на последния въпрос - нямате право на обезщетение за останалите дни отпуск. Имате право на обезщетение само за дните отпуск, полагащи се за времето до датата на напускане. Ако не сте ползвали част от тях, разбира се.
По отзи член няма срок. Има документирано завършване на работата.
Ако питате за предизвестието - да, 90 дни, но не повече от срока на договора /в случая - приемането на работата/
А не е ли издавана служебна бележка при всяко плащане?
и все ще виси ДОД!
Ами внасяйте данъка в последния ден от срока :) И без това НАП не Ви дължи лихва за предсрочното внасяне...
Такава е логиката на единната сметка:)
 
Така е. В ЗБДОО за 2013, дейности 55, 56, 79 -Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации, за квал.група 5 МОД е 485 лв. Справка - ДВ бр.99 /2012
Обади се в Микроинвест за да ти направят обновлението. Или ползвай програмата на нАП.