Нали се погасяват по момент на постъпване :no:
Не. Погасяват се според срока на изискуемост. "Връзването" на плащането е в края на срока за плащане на декларираното задължение. Е, ако сумата вече не е отишла за плащане на по-рано изискуеми задължения
Да. Взема се МОД за тези три дни. Изчисленията изглеждат верни
Да не забравиш и 4,8% от 420 ЗОВ за останалите дни от болничния
МОДа не се умножава по 70%
Осигуровките са върху по-голямото - 54,90, ако смяташ точно
Никък
"Ядеш сега или гориш" :)
Е, ще изгорят 3 дни, 10 ще прехвърлите...
Съгласно §16 ал.1 от ПЗР на ЗУТ Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
Ако не предвиждате сделки с този имот  -не е нужно такова удостоверение. Ще ти пиша повече подробности на лични.
Ако е погрешно преведена - пак трябва да се върне по банков път
Няма да стане с РКО
Откриването на банкова сметка става за 20 минути и струва максимум 20 лв /някъде искат първоначално захранване/
Внасяте отново сумата по §581111, а надвнесеното по 111111 приспадате от следващо плащане
Не може да пуснете Д1 само с данък - трябва да има някакви дни, ако не работни, то поне със ЗОВ /неплатен, болничен.../
Имам мякакъв бегъл спомен, че в случай като този - платено само обезщетение по чл.224, не се подава Д1.
За фирми до двойния размер са данъчно признат разход, за който не се дължат осигурителни вноски и не е облагаем доход на командированите лица.

Можете да ползвате ДДС по фактурата за нощувка - чл. 70, ал. 3, т. 7 от ЗДДС


Като разглеждах ЗКПО, не видях да има ограничение в признаването на разхода за командировки /пътни, дневни, квартирни/.
Дохода на работника над двойния размер се облага по ЗДДФЛ.
Зависи от процента на инвалидност - не се удържа при инвалидност 50 и над 50%
Зависи от дохода - ако не бъркам - не се облагат  суми до 660 лв месечно или 7920 годишно. Точният равмер може да проверите в ЗДДФЛ.
Не зная колко е удачно, но аз бих го направила. Само че въпросът трябва да засяга точно моята конкретна ситуация, а не някакъв друг частен случай.
Що не си вмъкнете в трудовите договори една точка  "Трудовият договор влиза в сила от постъпването на РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено." Така си решавате проблемите с по-късното започване на работа по ТД.
А ако това лице работи на втори ТД от 17 до 20 часа и на 07.10. трябва да е на работа?
Не съм доктор и не ми се четат наредбите /поне за сега/, но ако болничният е от 08.10, как ще се оправдае отсъствието на 07.10 след обяд при втория работодател? Или ще има два болнични с различни дати? Да не питам как ще се плащат от НОИ...
Може ли един под въпрос - Работник сключва ТД в 8,00 на 07.10 за 4 часов работен ден от 9 до 13 часа. Счетито подава уведомление по чл.62 и в 8,45 работникът подписва справката. Започва работа в 9,00, получава инструктажи и т.н., работи до 13 ч. и си тръгва. В 16 часа пада и чупи крак, отива на лекар и взема болничен от ... 07.10.  Как да тълкуваме датата 07.10 - първи ден от болничния, работен ден или...
Ситуацията е хипотетична, но не и невъзможна.
Явно въпросът не опира до забрана за фактуриране, а в забрана на продажбите "на едро" колкото и да няма точна дефиниция на това понятие.
Щом сте на територията на предприятие за търговия на едро, съвсем възможно е те да не искат конкуренти. Погледнете си договора за наем. Може би там има някакви ограничения. Договарянето на такъв вид ограничения в обема на еднократни продажми не смятам, че е незаконно.
Освен това  - от къде "Тържища и пазари" знаят какво продавате, какво, колко и кому фактурирате? Заложен ли е подобен контрол в договора? Има ли в този договор регламентирани глоби? Нещо с дребен шрифт? Някаква препратка към Общите правила на тържището?
Теоритично погледнато  - дължи за периода от 01.09. до 25.09. /за 17 то 20 работни дни - 14,28 лв/
А като гледам справките от НАП за подобни случаи - вече отчитат и непълни месеци....
Най-добре е лицето да си извади ПИК и да си направи справка за дължимите и внесени осигуровки. Става само лично. Ако не може да го направи - нека някой от родителите да помоли в съответния офис на НАП по постоянен адрес да направят справка за задълженията. Често се съгласяват.
Зависи и чрез тези СМР какво се постига  - изгражда се нова канализация /нов ДМА/, ремонтира се съществуваща канализация за да се възстанови дейността й /ремонт/ или се разширява и модернизира съществуваща канализация, като се увеличава капацитета й /подобрение на ДМА/.
Отделно въпросът за собствеността.
А между ремонт или външна услуга не виждам разлика.
Като е пенсионер по болест  - какъв е процента на инвалидност? От там  -дължи ли се или не ЗДДФЛ?
Да разбирам, че имате надвнесена сума по единната сметка? Просто следващия път внесете по-малко пари и нулирайте нещата.
Обърнете внимание на сроковете, в които са дължими различните плащания. Конкретно - вижте ЗДДФЛ - той е дължим до 25-ти на месеца, следващ плащането.