И аз клоня към срочен ТД - с определен срок или по-скоро за определена работа (описвате събитието). Това за предизвестието и отпуските бих си го оставила "по шаблон". Ако не ме мързи, ще го изтрия и ще запиша "по всичко, неупоменато в този договор се прилагат минималните изисквания на КТ". Или нещо подобно
В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от касата се изплаща само с РКО.

Албумът с първични счетоводни документи отдавна не е задължителен.  Според ЗСч задължителни са само някои реквизити на документа,  не и наименованието и формата.
Нищо не Ви пречи да промените заглавието на "РКО" (не зная как и дали може да стане в приложението)
2011   -11 х.лв.
2012   -36 х.лв.
2013   -11 х.лв.
2014     -5 х.лв.
2015  +22 х.лв.
2016  +5  х.лв.
2017  - 16 х.лв.
2018  -  4 х.лв.
2019  + 10 х.лв.
2020  + 33 х.лв.
т.е. да приспадна 33

ЗКПО, чл. 70, ал. 1 Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването ѝ през следващите 5 години.

Т.е.  не би трябвало да може да приспадате загуби, реализирани преди 2015.
По мои сметки би могло да приспаднете до 15 х.лв
Все пак изчакайте и друго мнение

ПП Е, пиша много бавно и marpan_64 ме е изпреварила :)
Справка 5?

 
Явно съм отворила някаква ГДД за по-стари периоди и там така е писало :(

В ГДД 2020, при намаленията на фин.резултат в т. 21 , шифър 8210 пише: "Вж. помощна справка "Пренасяне на данъчни загуби", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg Приспадане на данъчна загуба"

Самата справка е : "Помощна справка за целите на попълване на част V от образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
2.     Пренасяне на данъчни загуби"
Подава се като прикачен файл, като се посочва в част IV - Образци и документи, които се подават заедно с декларацията, т. 6 "Други"

Сега се надявам да съм права :)
Попълвате справка 5. 
 за да е СОЛ с личен труд в тази трябва да се прекрати в старата и да се подаде в НАП като СОЛ в новата.
Не е вярно. Поне - не е зазължитно. Във втората фирма декларира само започването на дейност. Самоосигуряването си продължава в първата фирма, ако там продължава да упражнява дийност.
Както и да го наречете договора - граждански, за услуга,... всичко, което е извън ТД, е дейност на собственика в собственото му (Е)ООД. За започването/прекъсването/възобновяването на дейност трябва да подаде ОКД5.  Друг въпрос е, че реално няма да внадя осигуровки.  Но ако е СОЛ с ОЗМ, трябва да подава Д1.
За данъка (ако труда се заплаща)- каквото и да е извън ТД, попада в т.26и.
Дали ще оформите нещата с ГД, решение на собственика или решение на управителя, няма значение. Единственото различно е ТД. И само по ТД има работно време и задължително възнаграждение.

ПП ГД със собственик се подава с код 12, а не с 14. Както казах - щом собственика върши нещо в дружеството си, то той вече упражнява дейност и подлежи на самоосигуряване. Извън случайте на ДУ и ТД.
Според това, какво ще прави - ТД или СОЛ, полагащ личен труд независимо под каква форма (ГД, решение на ЕСК,... с или без възнаграждение)
Имате право на обезщетение от работодателя за 1 месец оставане без работа. Ако още не сте си потърсили това обезщетение, отидете при бившия работодател със едно искане за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.1. В искането декларирате и че за периода 11.05. - 10.06.2021 не сте работили никъде. Представяте и трудовата си книжка като доказателство.
За този един месец, за  който получавате обезщетение за оставане без работа по чл.222, ал.1 се спира обезщетението за безработица. След като си получите порите от бившия работодател,  отивате в НОИ и попълвате каквато декларация искат. Честно казано не зная какъв е образеца и дали може да се подаде онлайн. Обезщетението за безработица ще започне от 10.06.
Кт
Чл.228 (3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.
Включвала съм КИ от предходна година в дневника. Една година назад. За сега нямам проблеми.
Какво Ви притеснява 325/1/2?

Да се чете "чл. 325/1/1"
Извинявам се за техническата грешка
Какво Ви притеснява 325/1/2?
Всеки един ТД може да бъде прекранен на това основание. Стига страните да са "взаимно"съгласни.

ПП А ТД с предизвестие под 30 дни противоречи на КТ
Попитайте човека как е записан у нас
16. Дни в осигуряване - общо.
Позиции 1 и 2:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.


Дните в осигуряване не може да са над работните дни в месеца. Още повече при Вас - при самоосигуряващите се лица няма работно време, няма извънреден труд. Щом сте работили през целия месец (няма прекъсване чрез подаване на декларация ОКД5), дните Ви в осигуряване са точно колкото работните дни в месеца. Няма значение, дали действително сте работили 15, 17 или 25 дни, дали сте работили по 2, 5, 8 или 15 часа дневно.
Прочетете указанието към Д1.
В първите две позиции на т.16 се вписват работните дни на месеца (при пълен работен месец) или работните дни за частта от месеца, през която е работено.
За м.05.2021 в т.16 трябва да е 1700, а в т.16.1 - 17
Мислех, че винаги се въвеждат 20 дни
Ако така сте правили, помислете за корекция на подадените Д1.
Марпан го знае със сигурност.
Убедена съм :)
Само допълних за питащата
:)
Декларация 1 с код корекция, а д.6 - редовна, само с разликата в увеличение.

И двете се подават заедно. Иначе системата няма да ги приеме
При работа на 4 (5, 6 или 7) часа осигурителния стаж не може да е равен на трудовия :)
Може по чл. 71. Още повече че е с ТЕЛК.
Пенсията поради заболяване не е ограничение за получаване на обезщетението за безработица