Съгласна съм с Елеонора Матеева. Само че е трябвало да се реагира при съставянето и подписването на нотариалния акт, а не три години по-късно. Нотариусът така е преценил, такава такса е взел. А който е плащал  -да е внимавал.
Освен това не сме наясно със статута на предварителния договор. Бил ли е нотариално заверен? Защо не е спазен по отношение на цената? Какви клаузи има в него при такива примени?
Иначе - щом е станало, значи е възможно. Щом е подписано от нотариус, значи  е законно /поне би трябвало/
варианти много ...
- невключен данък в ОПР,
- невключен някой разход или приход в ОПР
- неотчетени промени в незавършеното производство
- отчитане на балансовата стойност на продадени активи
- техническа грешка
-....
1. В ТР публикувате решението за приемане на ГФО, което трябва да е накъде от м. малт. Решението за разпределяне на дивидент, когато не е едновременно с решението за приемане на ГФО,  не се обявява в ТР
2. Да
Да, бях пропуснал да уточня, че става въпрос за месец Март. Така съм го направил, но при проверка от страна на НАП в техните информационни масиви са го написали като пропуск.

Вярно ли?
И каква е тази проверка?
Аз имам ТД регистрирани напр. на 20.02, с начало на работа на 05.03  и Д1 от м. 03. До сега не съм имала проблем
КСО, чл. 4, ал.3, т.4, чл. 6, ал.9...
ЗЗО, чл. 40
Закон за бюджета на ДОО за 2016
Наредба Н8
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
ЗДДФЛ

Относно осигуряването, данъците и декларациите няма значение дали земеделския производител /вече земеделски стопанин/ е растениевъд, животновъд, овощар, пчелар ли някакъв друг.
Имаше нещо, че за един и същ период за едно лице  и един код за `вид осигурен`  се подава само една Д1, но не мога да го намеря в наредбата
Горното е вярно за случая, когато едно лице има статут на СЛ и не е декрирало, че ще се осигурява през дружество с ЕИК еди-кой-си. Това, например, е лице със свободна професия. Ако е съдружник в някое дружество и се осигурява в качеството си на такъв, обичайно в декларацията за СЛ, с която е посочил от кога ще се осигурява, е вписано и дружеството и неговият ЕИК. В такъв случай наистина Д1 следва да се подава с ПИК или КЕП на дружеството.
Не разбрах за кое "горно" говориш? Процедурата за подаване на Д1 за СОЛ е една и съща, независимо как е регистрирано лицето. Различното е какъв ЕИК се вписва в декларацията и според това се подава или с КЕП /ПИК на фирма или КЕП/ПИК на ФЛ
Е, когато СОЛ е съдружник във фирма, неговата Д1 може да се подава заедно с Д1 и Д6 на работниците.
След прекратяване на основния ТД е трябвало да прекратите ТД при Вас /втори ТД/ и да сключите нов основен. Записваниета в ТК са само за основен ТД.
Още днес направете тази промяна. Включително и уведомления в НАП. Позакъснели сте, но по-добре късно, отколкото ...  много по-късно
Да за СЛ за един месец  за едно лице и прикачвам декл 1 попълнена както си я подавам и на хартиен носител
Предполагам, че подавате с програмата на НАП, След като попълните Д1, трябва да преминете през `файл`- `създаване на текстов файл за НАП на Д1` и да запомните файла. Като влезете в системата на НАП избирате за кой месец подадате Д1 /месеца за който се отнася декларацията/ и посочвате, че ще подавате 1 декларация, отмятате, че нямате основание за подаване на Д6. След това избирате файла Empl2015***, който записахте с програмата, натискате бутона "подаване и подписване" и следвате системата /иска кодове и т.н.
Дали или или няма ще ще разбере догодина като изравни. Сега може да го избере и въпросът е къде посочва избора си.
В ОКД5 не се посочва избрания осигурителен доход, а само избраните осигурителни рискове.
Осигурителният доход се посочва в Д1.
Да напомня - ако през годината се осигурявате върху по-висок дохос от този, който се получава при годишното изравняване, ще имате недължимо внесени осигуровки, които ще трябва да си искате обратно. От НОИ пък ще си искат обратно частта от болничните, които са изплатени върху по-високия доход през годината.
Да допълня  - щом имате сезонна дейност, има вариант и самоосигуряването да е "сезонно". Просто по-често трябва да подавате ОКД5
Точката е 26:

Чл. 13. (1) Не са облагаеми:....
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
Четете по-нататък. Мисля че беше т.28, но нямам закона.
Нали сте наследили имота, а не сте го купили и не сте го получили като дарение.
Първо - при продажба на жилище от Фл не се дължат осигуровки.
Второ - щом жилището е придобито по наследство или завет не се дължи данък върху дохода. Прочетете целия чл.13 от ЗДДФЛ, а не само първите точки.
Не разбрах каква е връзката между изплащането на дивидент при загуба и скритото разпределение на печалбата.
Когато през предходна/и година/и си бил на загуба и нямаш неразпределена печалба от минали години не може безнаказано да разпределяш дивидент. Всяко едно решение за разпределяне на дивидент от текущата /необложена с данък/ печалба е  т.нар. скрито разпределение на печалбата
Не разбрах какъв в проблема/въпроса.
След като някой Ви иска такъв отчет - направете го. Какво значение има, че годината е приключена? Ако не можете ссъс софтуера, направете го на ръка.
Не зная защо бързате с тези дивиденти. Ако искате да регистрирате някакви доходи - плащайте "личен труд". Или направете един ДУ.
Е, по-скъпичко ще дойде, но е по-законосъобразно.
Зависи дали има неразпределена печалба от минали години - 2014, 2013,....1995....
Това, че /само/ през 2015 е бил на загуба, не е от значение. Не е от значение и текущия финансов резултат през 2016.
Сметката се издава с датата на плащане. Датата на плащане е според уговореното в ГД. Може да е и месец след полагане на труда, може и година...
Осигуряването е за месеца на полатане на труда, независимо от датата на пращане. Подадането на Д1 и Д6 /ако се налага/е според месеца на плащане и се отнася за месеца на полагане на труда. Д55 се подава според месеца на плащане и не зависи от месеца /годината/ на полагане на труда
Мога да използвам с-ка 601/5 и записвам" активи под прага на същественост",нали
така? Дано да съм го разбрала правилно.
Благодаря.
Не трябва ли да ги заведете в 302/5 /примерно/ "активи под прага на същественост", а при бракуването да ги отчетете като разход през гр. 60?