Опитайте, но не мисля че ще стане.
За Д6 ще трябва да ходите на място в НАП.
Може и да бъркам
ОКД5 се подава при започване на дейност на ФЛ в качествато на СОЛ .
Щом във втората  фирма ФЛ ще упражнява дейност, подава ОКД5, по начина, по който го е направила Соня123.
За втората фирма подава Д1, ако
- се осигурява за ОЗМ /вижте наредбата, но мисля, че няма промяна/
- получава възнаграждение за личния труд
В к.5 попълвам от м.07/2020 до 12/2020 по 610, общо 3660/. - не. Трябва да попълните от 02. до 12. по 1/11 от 3660

Защо ми се получава надвнесен данък 76,39лв не мога да разбера?! - нормално. През годината сте приспаднали 6 месечни осигуровки,  а сега приспадате 11.
А какъв е реалния му доход?
Център - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

Код: 1000
Телефон: 98596358; 98596553
Адрес: ул.„6–ти септември” 10

От Гугъл: „Стрелбище“ е жилищен комплекс на София, влизащ в състава на район Триадица.
за доходите през 2020 попълва ГДД ,пр1 и пр4   - да
няма задължение   да внася осигуровки и здравно  за времето от когато е пенсионер ..?  - да. Поне не и за доходите от наем
Не попълва образец 2004 ..? - да
 отбелязва ли се някъде,че е пенсионер ? - не мисля, че име къде да го отбележи :)
За Т2  е ясно - попълва дохода, върху който е внасял авансово ЗО - и преди 01.04. и след това. В колона 5 попълва по 1/12 от общия годишен доход, който е получил като СОЛ /в случая от личен труд/. В първата колона след 01.04 вписва размера на пенсията.
Т1 попълва само до м.03. Не съм наясно дали за всеки от тези три месеца трябва да попълни по 1/12 от общия годишен доход, който е получил като СОЛ /което ми звучи логично/ или по 1/3 от този доход, което е според буквалния прочит на указанията
Размера на работната заплата, вписан в уведомлението по чл 62, не се засича с нищо, не влияе върху нищо, не се контролира. Размерът на РЗ може да бъде променян по всяко време без да се подава уведомление.
Както е казал колегата, не правете нищо
Договор за полагане на личен труд
Решение на Общото събрание, с което се определя възнаграждение за личния труд
Граждански договор
Трудов договор
Какъвто и да е договор /протокол, решение.../,  в който е определено възнаграждението и условията за получаванено му.

По втория въпрос: желателно е
Имах такъв случай след подновяване на ел.подпис. /на Банксервиз, ползва се от титуляра/. От телефона на НАП казаха, че трябва да ходя на място с попълнено заявление. Отидох. Служителката на място ми се изсмя и каза да не вярвам на телефонистките - случвало се било и се самооправяло. Е, тя вкара нещо в системата и тръгна.
А ако ЮЛ направо плати на общината ще има банков документ? Защо ще плаща на наемодателя?
:hmmm:
Нали на този банков документ ще пише, че задължено лице е наемодателя
Ако пък е платено в брой, въобще не пише кой е платил. А само за какво.
В моя случай физическото лице директно получава субсидията от ДФЗ.

Това, че директно е получил субсидията, нищо не значи. Вижте каква е субсидията, каква час от нея реално е платена, какво е декларирано от ДФЗ в справката по чл.73 и тогава си направете извода.
и кои са обложени с окончателен данък по реда на чл.38, ал.15 от ЗДДФл
Нещо не мога да разбера
Чл. 38 (15) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Ако е удържан данък, сумата трябва да е отразена в справката по чл.73, ал.1


А сега разбрах, въобще не подават декларация по чл.50, предполагам съответно и декларация по чл.55
Защо да не подават ГДД по чл.50? нали имат доход, различен от ТД?

Приложение 3, код 3021 - Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 302, с изключение на обложените с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ

Е, ако дохода е обложен с окончателен данък по чл. 38, има право да не подава ГДД
Наредба Н-13
чл.4
(3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:...
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) от самоосигуряващите се лица - до 30 април, съответно в срока за подаване на годишната данъчна декларация,
Това прочетох за Вас в Данъчно-осигурителния календар на НАП:

Подаване на Декларация образец №6, за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година, от самоосигуряващите се лица с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ (лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ), за които срока за подаване на декларация образец №6 е до 30 юни.
30.04.2021
следващ работен ден: 05.05.2021


Вероятно е записано и в Наредба Н13
За ДОД подавате две Д6 с код 8 - едната за м 04 с платеното в  м.04 и дата на плащане 30,04 /подава се от 01. до 25.05./ и една за м.5 с платеното в  м.05 и дата на плащане 31,05 /подава се от 01. до 25.06./
След като лицето, което ще бъде назначено на втория трудов договор, подаде молба за неплатен отпуск - колко максимално дни може да пусне с една молба? - колкото иска, колкото трябва, колкото му разрешите. Няма горна или долна граница.

За времето на действие на втория трудов договор, по основния ще му се трупа ли платен отпуск (за времето, през което се признава трудов стаж)? - да. Основният и допълнителният ТД са независими.
можем ли да назначим друго външно лице по заместване на длъжността, която освобождава временно лицето, което ще замества служителката по майчинство? - ако имате нужда от заместник, защо не.
Виж указанието към Т2. Там ясно е записано, че целия доход, който е получил като СОЛ /пише от кое приложение кой ред се взема/ се дели ма месеците, през които е бил СОЛ. Абсолютно същото като доход на СОЛ - свободна професия, на СОЛ от личен труд и т.н.
Пък и в КСОто го пише същото :)
За таблиците:
попълваш графата с дохода от ТД, колона 4 с авансовите вноски като ЗП, в колона 5 по 1/12 от дохода по ГД /без НПР/ и накрая каквото се получи.
Надявам се, че е декларирал пред възложителя по ГД, че е СОЛ и не са му удържани осигуровки и данък