Не, бе. Намираме се на приказка. :)
При теб разхода си е разход. Не мога за ти помогна при осчетоводяването
Тихомир имаше предвид, че австралиеца няма да декларира доход от България :)
Нормативноопределено е и че ЗО не може да са за доход над 3000, нали :)
Съгласна съм с програмата.
Този член не е за освобождаване, а за плащане на обезщетение за неползван отпуск :)
ЗСчетоводството
Скрит текст :

Плащането на аванс за ДМА сякаш води до неизпълнение на подточка "в" и според мене не сте за "фирма без дейност".

Подкрепям.

Това, че фактурите за покупки не са отразени в дневника и СД по ДДС, няма общо с отчитането на разходите.
7 месеца съм назначена във фирмата.
А каква част от тези 7 месеца действително сте работили? Ползвали ли сте отпуски, болнични...?
Нещо не разбрах :(
Вие искате да отчитате "полагане на личен труд" /т.26и/ на ФЛ, което не е собственик на част от капитала на дружеството?
Доколкото разбирам, във второто дружество, където ще се полага труда, собственик на капитала е друго ЮЛ,  а не ФЛ, което полага труда.
Не че това ФЛ не може да полага труд в това дружество. Може. Само че би трябвало да го оформите като ГД със СОЛ. Предимството е, че ще има (мисля, че не бъркам) 25% НПР.
За тези осигуровки трябва да са подавани Д1 и Д6 през съответните години
Значи ли, че ако работодателят не го извърши в съответния срок можем да се обърнем към органите на НАП за предписание и санкция.  - винаги можете да подадете сигнал и да поискате съдействие.  Дали ще направят проверка и дали ще издадат предписание си е тяхно решение.

как би се осъществила корекцията при вече прекратен трудов договор. - ами ще се коригират данните и ще се вземат предвид при изчисляването на бъдещата пенсия. Няма значение дели договора е действащ или не.

При осъществена корекция, автоматично и със задна дата ли ще възникне задължение за внасяне на допълнителни осигурителни вноски. - ако не са били декларирани /не съм убедена че може да стане при "вид осигурен" 01/, да, ще възникне задължение за довнасяне на осигуровки със задна дата. Това ще доведе и до допълнителни декларации Д6 и до лихви.
И как би се уредил този въпрос при прекратено правоотношение? - също както и при действащо

ПП И много поздрави на ПетяIV :)
Само работодателят може да го поправи.
Заличават се подадените Д1 и се подават нови/редовни/ с код 8. За 2020 г. срокът, в който може да стане това е 30.40.2021 г. След това трябва предписание от НОИ или НАП.

ПП Не разбирам от учителски стаж, но доколкото знам, при тях имаше допълнителни осигуровки. Дали такива са внесени и дали могат да бъдат декларирани в Д1 с код 1 не зная и не мога да кажа.
Как се решава? Решават го съдружниците при сключването на договора според някакви техни си съображения. От тяхното решение следва и формата на договора /трудов или облигационен/.
Според юристите не може собственика на ЕООД да подпише трудов договор със себе си. Така че в случая остава само ДУ по ЗЗД.
КТ, чл. 228
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) Обезщетенията по този раздел, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Обезщетението по чл. 222, ал. 1 се плаща след като работника си го потърси. Той може да го потърси най-рано 1 месец  и най-късно 3 години от прекратяването на ТД
ако беше просто СОЛ от дружество и няма личен труд - за него не е задължителна ГДД, защото няма доход. - да, не е задължителна
И от там д6-13 не е задължителна или си е задължителна? -едното няма общо с другото. Д6-13 си е задължителна


д6-13 с всички осигуровки (от минимума на авансовите до изравнителните през ГДД) - не само за разликата ОТ минимума ДО изравнителните. За всичко общо.
Не разбрах защо набърквате възнаграждението за личен труд със  СОЛ - свободна професия ?

В Д6-13 се включват всички дължими осиг вноски за 2020 г
Може би не разбрах добре въпроса,  но ФЛ-СОЛ по смисъла на КСО има задължение за подаване на Д6-13 когато за годината или част от нея е било СОЛ. Независимо дали има доходи от личен труд, друг осигурителен доход  или няма реален осиг.доход, но е имало задължение да де осигурява поне на минимума.
Щом лицето има реален доход над минималния, то трябва да довнесе осигуровките . За Д6-13 пак е задължително.
Пълномощното за комуникация с институциите не прави дъщерята управител или представител на фирмата.
Ако има някакви ограничения, то те могат да са само в Закона за държавния служител и в конкретния договор/длъжностна характеристика  на дъщерята.
Аз бих приспаднала. Нали и дохода и осигуровките са на ФЛ.
:good:
Да, може да подаде ГОД с ПИК на ФЛ по ЕГН.
Подава ГОД за нефинансови предприятия, несъставящи баланс /както е за ЕТ/.
Последен ден 03.04.2021
Може би?
Ако откаже да разпише, връчете му предизвестие писмено от работодателя. / 30 или 90 дни, колкото е уговорено в трудовият договор /
Може да опишете причините за освобождаването, ако откаже нека да се разпишат двама свидетели, да му се изпрати с обратна разписка на адрес и така връчването ще си е редовно.
В случай, че имате други притеснения, според мен се консултирайте с адвокат.
Хубав ден!

С уговорката, че темата е стара и питащия сигурно вече е намерил отговор на въпросите си:
Башарка, връчването на предизвестие не е проста работа и не винаги може да стане. Описването на причините за освобождаване не е достатъчно. Трябва тези причини да са от кръга на посочените в чл. 328. Възможно е и лицето да има защита....