От мен имаш "Да", но само ако този управител е лице, различно от едноличния собственик на капитала на ЕООД
1. Осигуровките за сметка на работниците и за сметка на работодателя се превеждат заедно. Едно платежно за ДОО+ТЗПБ, едно за ЗОВ, едно за ДЗПО и едно за данъка /когато му дойде времето/
2. Осигуровките не се начисляват като процент върху МОД, а върху по-голямото от брутната заплата и МОД.
3. Процентите на осигурителните вноски са регламентирани в КСО и ЗЗО
4. Не рискувайте да работите без счетоводител - много неща бъркате.
Трябва да направите разлика между осигуряване на управител /собснвеник или не/ за управленската му дейност в ЕООДто и осигуряването на собственика на капитала за работата му /личния труд/ в това ЕООД.
Управлението може е по Договор за управление /ДУ/ по ЗЗД. Добре е да е в писмена форма. Възмезден или безвъзмезден /?!?/. Осигуряването е същото както при ТД на 8 часа с длъжност управител.
Ако управител е съдружник или едноличен собственик, то може да е без ДУ, а само по силата на Дружествения договор. В този случай осигуряването е чрез СОЛ.
Ако съдружник върши някаква дейност във фирмата си /управление без ДУ или каквото и да е друго/, подлежи на осигуряване сато СОЛ. В този случай , АКО ЖЕЛАЕ и ако се реши от общото събрание може да получава възнаграждение за труда си.
Ако съдружник извършва управление по силата на ДУ срещу възнаграждение и упражнява и друга дейност във фирмата си, то се осигурява едновремено и като ДУ и като СОЛ
Вижте Закона за търговския регистър и Закона за счетоводството.
Не зная дали ще могат да покрият точно задължението за ЗО по ГДД, но може да покрият първите по падеж ЗО. Просто посочвате, че надвнесеното в еди какъв си размер да отиде по сметката за здравноосигуряване.
Като управител - върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители по съответната дейност. За дейността си като продавач би трябвало да има ТД, отделно от договора за управление и да се осигурява И по ТД.

ПП Предполагам управлението е по силата на ДУ, подписан на основание ЗЗД, а не по ТД на отнование на КТ.
тава че лицето издава документ от кога е - от преди 3-4 години
А има и натрупана печалба от минали години /неизплатена/ по с-ка 123...

Ами изплатете я. Или поне я отнесете по разчетната сметка със собственика.
редовни за неприетите
Болничните се смятат от среднодневния доход през последните 18 месеца, а не само от последния
Много зависи как ще оформите пътните листа :) Ако се ползва само за зареждане на обекти, не виждам основание за данък върху разходите.
Съгласна съм с Ирена. Ако едно лице работи по ТД, има ограничение само при сключването на втори /трети../ТД и няма ограничения за сключването на един или повече ДУ, ГД, свободня професия и други договори и дейности, които не са свързани с КТ.
Друг въпрос са КОНКРЕТНИТЕ изисквания на КОНКРЕТНИТЕ фирми.При някои ТД е невъзможно да имаш собствен бизнес или да управляваш търговско дружество, някои ДУ ограничават управителя относно изпълняването на конкурентна дейност. Така че няма законови ограничения и всичко зависи от конкретните условия на ТД и ДУ и/или вида на упражняваната дейност.
Би трябвало да Ви връчат акт. И най-вероятно ще го направят.
Нямате оправдание и няма отърване. Не ми се търси по законите кога се смяташе, че нарушението е повторно, но има вероятност Вашето да е точно такова. А при "повторно" глобите са двойни.
Само да напомня /нищо че нямате дейност/ ежегодно трябва да подавате и годишен счетоводен отчет в Търговския регистър. Там срокът е до 30.06.
КСО чл.41 (3)  За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

Ако заплатата Ви е била със сравнително постоянен размер, не би трябвало да има разлика в размера на майчинството
Файлът не може да бъде открит 
За ИЕ:
Tools - internet options - security - custom level - намираш include local directory path when uploading files to a server - отметка на enable
И обезателно с печат от СТМ!
Предполагам има много варианти, но всичките са свързани с разходи и/или реални плащания. Напр. покупка на машини, оборудване, имоти /за 30хил. ?!?/...
Казвате, че фирмата отива на закриване. Това, което е останало в касата е актив и при ликвидацията ще трябва да платите данък върху ликвидационните дялове.
Ако имате парите в действителност - добре. Ако ги нямате - намерете поне за данък върху дивидентите и/или ликвидационните дялове.
1. Изяснете си от къде се е появила тази касова наличност - захранване на касата от собственика, много приходи - малко разходи, неплатени задължения към доставчици....?
2. Според остовора на първия въпрос - връщате парите на собственика /без или по-добре със лихва/, изплащате си дивидент от неразпределената печалба и плащате данък върху дивидента, погасявате си задълженията...
3. Обсъдете нещата с професионалист. Например със счетоводител. Срещу заплащане. 
Нали в ГД се вижда :)