1. ЕТ, което не е на патент, формира данъчния финансов резултат по реда ан ЗКПО. Би трябвало за данъчни цели да може да се приспада загуба от минали години.
2. Годишната печалба на ЕТ се облага с данък 15% и се прехвърля в сметката на собственика /разчет със собственика. Той може да прави каквото иска с нея - негова си е. При ЕТ не се води сметка Неразпределена печалба от минали години.
Щом ЕТ-то е действащо, предполага се, че собственикът се осигурява като СОЛ. В този случай по ГД възложителят не начислява и не  удържа осигуровки. Няма значение дали е пенсионер или не. Няма значение размерът на сумата. По закон не е трябвало да се издава СИС, нито да се удържа данък.

Ако отговаря на условията на ЗСч и на изключенията по този закон - да.
Да
Евентуално с подсметка на 709, ако имате и други "други" приходи и не искате да ги смесвате.
Съгласно т. 16.24. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви от Приложение № 1 към СС 1.

Съгласно т. 20.4. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
.....
Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС 1.

Аз съм склонна да възприемам СС1 по начина,  обяснен на 16.02.2017, а не като ограничение за други редове.
Относно незавършеното производство реших въобще да не го включвам в ОПР, а направените разходи да оставя като разход за бъдещи периоди. Знам, че не е издържано, но не влияе върху финансовия резултат.
Да.

Аз бих сменла и контировката
Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Това не променя темата за размисъл, а само момента на прилагане :)
Нали трябва да знаем как да харчим през годината, за да ползваме това облекчение
Чл. 22д.  (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1

Вие нямате безкасови плащания и не изпълнявате условие 3.
За да ползвате отстъпката, не е задължително да сте похарчили всичките си приходи. Достатъчно е да сте похарчили 80% от тях по безкасов път. Независимо за какво - за дейността си, за храна, за битови сметки... Другите 20% може да са похарчени в брой или да не са похарчени.

Във връзка с въпроса Ви се замислих: Счита ли се за безкасово плащане прехвърлянето на при от разплащателната в депозитна сметка? А превод към сметката на съпруга/та, от която той/тя тегли и  плаща в брой ежедневните разходи?
Здравейте! Някой имал ли е следния казус - лице, собственик на ЕТ, придобива право на пенсия за ОСВ през 2016г. На патент е. Социалните и здравните осигуровки ли изравнявам в табл.1 и 2, или само здравните, тъй като към настоящия момент той вече е пенсионер?
Попълва Т2 за цялата година, а Т1 само за периода, когато е подлежал на осигуряване и за пенсия
 има се предвид, че изплаща дивидент на държавата
По много причини. Първата е държавно участие в капитала.
Аз нещо не разбрах: нали Досега е бил самоосигуряващо се лице. С какво полагането на някакъв труд във фирмата променя нещата?
Какво значение има  лицето ще бъде търговец, а не управител., когато това лице е СОЛ?

Да не питам повече, но дано във фирмата да има друго лице, което да управлява, защото само с един търговец не е много добре.
Щом в ЕООД-то има нает персонал, явно има дейност. Наличието на дейност предполага осигуряване на собственика.
Няма глоба. Отстраняваш пропуските, плащаш още една такса, публикуваш отново в законовия срок (не зная колко е, но трябва да пише в отказа или в указанието) и чакаш още околко една година за да видиш резултата
На таблета имам разни картинки 🐝🐞☕
Само дето трудно му уцелвам буквите и пиша неграмотно :(
Развесели ме :wink1:
Добре, че магазина е за мебели, защото ако беше бакалия, не ми се мисли какво тичане ще падне 🏃🏃🏃🏃  за евентуалните кражби няма да коментирам
Може, ако при всяко плащане в брой тичате до другия магазин и донасяте фискалното бонче.
С "ръчни" касови бележки  става само когато касовия апарат е на ремонт, когато няма ток и при сторно
Обикновено парите се теглят от банката и веднага (същия ден) се внасят в касата.
Ако се вземат като служебен аванс - при отпускането се определя за какво ще се ползва и кога да се отчете.
Ако е за дивидент - трябва преди това да има решение на общото събрание или на едноличния собственик за разпределянето. После, в сроковете по ЗДДФЛ, се подава Д55 и се внася данък.

Добре е тези въпроси да задавате на счетоводителя си. Той най- добре ще Ви обясни вариантите в зависимост от сумите, честотата, дейността и т.н.
За втората фирма не правете нищо докато не излезе регистрацията!
После  - според случая, решенията и желанията.
Дали може да е управител на ТД - може, стига да има и друг управител, който да го назначи.
За осигиряването - по всеки един договор се осигурява поотделно докато сумарния осиг.доход стигне максимума.
Ако търсите икономии и не гоните висока пенсия или майчинство - забравете ДУКовете и изберете самоосигуряване.
Вероятно управителят е единствения, който може да тегли пари от банковаъа сметка на фирмата. Обикновено ги тегли и ги внася в касата на фирмата от където прави плащания, свързани с дейността.
Ако питате дали управителя може да взема пари от сметката или касата на фирмата за лични нужди - може. Трябва да се оформи като дивидент, служебен аванс, предиставен кредит и т.н.
Не разбрах за какво точно се отнася въпроса на Николаева - за ДУК или за личен труд на съдружник? Във втория случай какво значение имат осигуровките?