Правилото е, че при пълно работно време осигурителния стаж е равен на трудовия. Ако ТС е 3 месеца и 28 дни, то и ОС е 3 месеца и 28 дни.
Ако лицето работи само на пълно работно време, не се издава УП3. Ако има периоди с пълно и непълно раб.време - пишат се на отделни редове като се записва и работното време. Оси.стаж от отделните редове не се сумира.
Имайте предвид, че преди КСО ОС=ТС и при 4 часов работен ден. И над 4-часов.
Здравейте ! Служител от 01.10 до 09.10 е бил в неплатен отпуск (по собствена инициатива), а на 10.10. напусна. Моля, помогнете: Как правильно трябва да се начислят "Здравноосигурителни вноски", след като до 10 число той нищо не е изработил. Благодаря.
Ако не е декларирал, че е здравноосигурен на друго основание: 8% от 210 лв, пропорционално на работните дни в НО спрямо работните дни в месеца. И лицето внася тези пари в касата на фирмата (ако няма от куде да ги проспаднете).
Естествено, че ще създаде проблеми. Учудвам се как до сега не са го търсили за невнесени осигуровки и неподадени Д1.
По-леко ще мине, ако като ДУ се е осигурявал на максимума.
Дел
Писала съм без да прочета последните отговори
Би трябвало, щом като е облагаемо по ЗДДФЛ.
Със зачертаване и новата сума. Надпис: поправката е от...., подпис и печат
След като няма месец с 10 отработени дни, вземате заплатата по договор, но не под МРЗ. Т.е. 420 лв.
Върху това обезщетение няма осигуровки, така че не бъркайте с МОД. Ето как грешите без счетоводител. Освен това счетоводителят би Во посъветвал как да "завършите" услугата, като пратите жената на борсата при по-добри условия. Би трябвало да разберете, че не всяка икономия е полезна.
Чл. 326 2) Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
Струва ми се, че  в ТД е уговорен срок от три месеца. И нямате промяна в договора, т.е. - не е променен срока на предизвестие. Чл. 69/1 променя САМО срока на ТД /от срочен в безсрочен/, не и другите условия по ТД

Това е мое мнение. Изслушайте и други.

ПП Далила вече е застъпила обратната теза
Лихвата по с-ката на ДЗПО ли трябва да се преведе и коя с-ка се използва
при осчетоводяване?
Естествено, че трябва да се плати. Можете и да не я платите. Това няма да се отрази на осигурителния стаж или на нещо друго, но ще си стои като задължение и ще се вписва във всяко удостоверение за наличие или липса на задължения.
Аз ползвам "Разходи за лихви", аналитично "Данъчно непризнати"
При мен някои разписват фишове и срещу тяхното име във ведомостта вписвам "разписан фиш"
И съхраняваш фишовете?
А градинката Ваша ли е?
Не може да смени начина на осигуряване преди края на годината. Това може да се направи  само през януари на съответната година.
Ако не ми пуснат договора веднага проблем ли ще е за мен ,че ще имам прекъсване между двата договора.
Най-вероятно няма да имате никакъв проблем. Освен ако тези дни не са Ви решаващи за датата напенсиониране.
Когато подавате декларации върнати поради някаква грешка (обр.1 и обр. 6) трябва да подадете същият брой декларации обр.1 и съответстващата им декларация образец 6 без значение че , в предходното подаване е сгрешена само една декларация .
Това сигурно ли е?
След като Д1  за СОЛа е приета, защо да се подава отново? Освен това Д1 на СОЛа няма общо с Д6 за месеца.
Не може да Ви върне декларациите за разминаване на сумите на данъка, защото системата не проверява данъка. Явно има друга причина за отхвърлянето
Може и двата варианта. Ако се регистрира сега в Агенцията по заетостта, ще получава обезщетение за срок, намален с периода на закъснението (от 12.09 до датата на регистрация). Разбира се, ако има право на обезщетение
Не нямате право. Трябва да имате поне 9 месесеца стаж с осигуовки за безрабтица между двете борси
По мое мнение, е разход за дейността. Виж КТ:
Глава тринадесета.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА 
чл.284 и др.

Не съм твърдяла, че не е за дейността :)
Гледайте на това облекло като на лични предпазни средства. Отчитате си "обикновен" разход с право на данъчен кредит. Достатъчно е да имате един протокол (или подобен документ), че не едикоя си дата на лицата... са предоставени ЛПС (1бр. гащеризон, 1 бр. яке, 1 бр. Обувки....) със срок на ползване... , подписи на работниците и на длъжностното лице