Може, щом има друг управител и собственика не работи в ЕООДто
Чл. 201  от ЗКПО не се отнася за местни физически лица.
Не, трудов договор за неопределено време не може да е в полза на работодателя :)
Сключвате ТД за неопределено време със срок на изпитване, уговорен в полза на работодателя. Основание - чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1
Стига до сега да не е реботил при Вас на същана длъжност.
Ако фирмата няма дейност през 2013, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Ако има дейност - подава пълния комплект документи по формулярите на НСИ. Ако подава ГОД по електронен път, празните справки се изтриват и се подават само тези с числа.
Съставянето на съкратен ГФО е право по Закона за счетоводството и можете да се възползвате при обема на отчета, който се съставя за ползване от фирмата и за подаване в ТР.
"Ако да кажем работя във фирмата си и от инспекцията дойдат и ме видят че работя заедно с персонала на фирмата ми ще има ли проблем..?"

Щом се собственик и се осигурявате като СОЛ - никакъв проблем.
Не виждам проблем възнаграждението на собственика да се огчита по 493 Разчети със собственици, вместо по 421 Разчети с персонала.
Т.е. статията 604/493 е равностойна на 604/421, само дето се отделя разчета на СОЛа от този с персонала.
По 493 си отчитате възнаграждение, удръжки/данък/ и задължения/осигуровки, които се внасят чрез фирмата/ и плащате каквото остане
Сметката 493 е разчетна, а не за разходи
Разходът за личния труд се отразява в 604
Точно възнаграждението за личен труд е разход за фирмата, осигуровките и данъка са разход на СОЛа
Длъжен е само когато основната заплата е останала под минималната. Оставалото е по преценка и според вътрешните правила за организация на РЗ.
Когато изпълнителят е СОЛ, възложителят праща сумата по ГД без всякакви осигуровки и данъци.
СОЛът изравнява данъка и осигуровките в ГДД.
И не се безпокойте - няма да е внесен повече данък - нали осиг.вноски да приспаднати там, където има личен труд и там е внесен по-малко данък.
Пък и за четвъртото тримесечие не се внася авансов данък по ГД.
Е, и да има нещо надвнесено  -ще си го поиска от НАП.
Трябва да се сключи договор за извършената услуга. Трябва да има и уговорено плащане. Това общо взето значи "облигационни правоотношения" /виж ЗЗД/.
За да съставите отчета, трябва да отговаряте на изискванията на ЗСч.
Ако фирмата няма дейност, то в НСИ подава декларация за неактивно предприятие. Там няма нужда от счетоводител.
ГФО, съставен и подписан от лице, имащо право да съставя ГФО, е нужно за самата фирма, както и за ТР.
Най-добре е да пишете писмо на ЧСИ и искайте становище. Самоволното изчакване може да Ви донесе проблеми.
Не, това е номерът вх.номер на приетия от НСИ ГОД. Ако подавате ГОД заедно с ГДД на място в НАП, не пишете вх.номер, а само отмятате че се подава и ГОД.
На страницете не НАП вече има указание  за попълване на справки от приложения на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО

http://www.nap.bg/news?id=1805
Запишете тези за м.01 на отделен файл и при подаването отбележете дали заедно с тях се подава или не Д6
В чл.222/3 си пише  "независимо от основанието на прекратяването"
Вие не можете да прекратите ТД на основание придобиване право за пенсия. Ако бъдещия пенсионер желае да прекрати ТД, може да го направи по свое желание.
Това с пренасянето само е относно определянето на финансовия резултат за данъчни цели. Счетоводно или се покрива със пебалба, резерви или доп.вноски, или остава непокрита загуба от минали периоди.
Можете да запишете, че загубата от 2013 г подлежи на отчитане като непокрита загуба. Или нещо подобно. Не споменавайте нищо за години /5, повече или по-малко/