А какво ще се случи със замествания служител?
Вариантите са два - или /ще/се връща или друг ще го замества, но това не е тема на питането. :)

Само да напомня - работникът може да започне работа по новия ТД едва след като е получил /подписал/ справката за прието уведомление.
 
Заповед за освобождаване и нов трудов договор. И за прекратяването и за новия ТД се подават уведомления
Да, не могат да се избегнат осигуровките на работещ. Не само в магазин :)
Колкото до съдружника - не разбрах, че сте ЕТ.
С две думи- продавач в магазин може да бъде: 1. Работник на трудов договор, 2. Самоосигуряващ се собственик/съдружник. Всичко останало е възможно, но ако  глоба от порядъка на 1500 -15000 лв Ви впечатлява.
Вижте хубаво чл.40 от ЗЗО. На другото място няма да му внасят ЗОВ за неплатения.
Без осигуровки не може. Без трудов договор може, но ако я направиш съдружник.
При срочен ТД по чл.68, ал. 1, т. 3 не се фиксира срок. Срокът е до завръщане на титуляра.
Програмата може да не е съобразена с разместването на работните дни.
Предполагам, че не сте задали един ден в болнични.
Според мен няма проблем, щом няма дейност. Стига да поднови самоосигуряването преди началото на сезона /дейността/
За съжаление наистина сте изпуснала срока. Вижте цитираното от irenabrili, Май 02, 2014, 07:15
Остатъкът се вижда в справката за направените плащания и погасените с тях задължения. Проверете по всички групи задължения.
Явно не съм прчела добре въпроса  :blush:
Ако се базираме на това:
Скрит текст :
значи трябва да има някаква наредба на министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.
Вижте това : Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, т.3
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-8-%D0%BE%D1%82-22-06-1987-%D0%B3-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-_l.l_i.128788_at.5.html
ЗБДОО 2014
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и  кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

Иначе за дейност 0119 МОД е съгл. ред 1 от таблицата:

1   А   01, 03 без 1.49   
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство   
885   631   558   542   415   449   515   613   345
Това не е проблем. Грешката не е фатална и системата приема дневниците.
Да, нали е "брутно"

27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование
Няма проблем - Д1 за обезщетението е с друг код, а Д6 е в увеличение
Прочетете внимателно допълнителното споразумение. Ако в него е записано, че длъжността ще се заема до назначаване на друг работник или нещо подобно - с новото назначение ДС се прекратява автоматично. Ако не е вписан подобен текст - работодателя е в неблагоприятна позиция. Единствения му избор е да осигурява работа, подходяща за възнаграждението.
Щом на 10.05. ще е първия работен ден, то в уведомлението е добре да посочите като "12. срок на договора" 10.05. Когато го прекратите, в т.17 ще посочите датата, посочена в заповедта като "считано от", т.е. - първия неработен ден.
Можете да включите и срок на изпитване.
Назначете го по чл. 68, ал.1, т.1 или т.2 и го уволнете по чл. 325, ал.1 ,т. 3 или 4.
Можете да го назначите по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 и срок на изпитване, уговорен в полза наработодателя. Изискването е работникът да не е работил на същата длъжност при Вас. Уволнението е по чл. 71, ал.1
Ф-рата се пуска на името на фирмата
При осчетоводяването не посочвате процента ДДС, а сумата, отразена във фактурата.
Добре би било да сте връчили заповедта преди да излезе в отпуск. Дори още с връчването на предизвестието. Самата заповед можете да изготвите с дата 30.04. за прекратяване на ТД считано от 01.05. /или котаго точно изтичат 30-тге дни/ пък я връчете на 07.05.
Колкото до отпуска - какво обезщетение ще плащате, нали си е ползвала дните