Не, не е така.
ДДСто не е разход. Освен това има значение как получавате дохода - по граждански договор като физическо лице или като фирма.
Изпратих Ви лично съобщение
ДДС - 20%. Той е върху оборота.
Данък върху дохода, ако работите като физическо лице 10%. Изчислява се след като от брутния доход по ГД се приспаднат нормативно признати разходи (обикновено 25%)
С данък печалба, или по-точно корпоративен данък, се облага печалбата на фирми. Данъкът е 10% върху данъчната печалба (приходи минус разходи плюс евентуални корекции за данъчни цели)
Счетоводно обслужване- минимум 150-180 лв на месец
Максималният осигурителен доход от 01.04.2022 е 3400 лв.
Над 3400 не се правят осигуровки.
Всяко лице /физическо лице или фирма/, извършващо услуги с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС подлежи на регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Регистрацията е преди авансовото плащане или данъчно събитие.
Всяко данъчно задължено лице /физическо лице или фирма/, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец подлежи на задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС. Срокът е 7-дневен  от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот.
Извън ДДС-то - върху всички облагаеми доходи се дължи 10% данък.
Данъчни облекчения /за деца, за ремонт, за доброволни осигуровки, ТЕЛК и т.н. могат да се ползват по установения ред и до определения размер на база целия годишен облагаем доход /ТД +ГД+каквото още има/. Могат да се ползват чрез работодателя, чрез подаване на годишна данъчна декларация или комбинирано.

Дали ще работите по граждански договор, като фирма или като лице, упражняващо свободна професия зависи най-вече от изискванията на възложителите. Останалото е въпрос на конкретни сметки.
Лично аз не съм привърженик на дейност като ФЛ когато се изисква задължителна регистрация по ДДС
 
Тези 5 дни НО не намаляват ли осиг.доход по ТД?
Вижте чл.327, ал.1, т.6. Без предизвестие
Изработеното би трябвало да се плати.
Обезщетението е само за неползваната част от "редовния" платен годишен отпуск.
За плащането - СИС, евентуално РКО. Издават се от ЮЛ- наемател. ФЛ-наемодател само се подписва
На тримесечие - Декларация по чл.55
Има и годишна справка - пише я в ЗДДФЛ. Някъде около чл. 45
Е, има и специфики - при ФЛ, регистрирано по ДДС, ФЛ с ТЕЛК и т.н.
За счет. статии очаквам Вие да кажете какво мислите и тогава да коментирам.
Нищо не разброх :(
Напишете отново горното, но поставете тук там по някоя точка.
Благодаря ви!
Ако позволите и още един допълнителен въпрос - здравните осигуровки (4,8%) за 13-те дни болничен, върху минимума от 710 ли трябва да се изчислят
Да
А в действителност упражнява ли дейност като СОЛ? (Според мен "да", ама знам ли ...)
Като СОЛ осигурява или се за ОЗМ? Какво е посочено в ОКД5?
Направете уточненията и може би някой знаеш ще Ви отговори.
 Месец септември получавам обезщетение от работодателя за оставане без работа, съответно от НОИ не получавам нищо понеже в цитираната разпоредба се спира и т.н. При този случай дължимото обезщетение от НОИ измества ли се с един месец напред като в моя случай трябва да получа и за месец март включително
Да.
Още една хипотеза, в случай че питащия е сигурен че ще си получи обезщетението по 222(1):
Изтича му периода на държавното обезщетение и си заявява “работодателското”. И е извън обхвата на чл.54г от КСО.

Там е работата, че не е извън обхвата на чл.54г. Независимо кога е платено обезщетението по чл.222, ал.1, то се отнася за първия един месец след приключване на трудовия договор. И като осигурителен доход е за този първи месец без работа, а не з месеца на реалното плащане.
И както каза колегата - ако въобще се плати.
не може НОИ да му каже "иди първо си го вземи, пък после..."
Е да,не са длъжни,  но го правят. При това доста често

Другата хипотеза: получава обезщетение за безработица от първия месец; иска си обезщетението от работодателя след две години и половина, работодателя подава Д1 за този първи месец без работа и... от НОИ пращат писмо да се върне обезщетението за 1 месец + лихвите.
Та не зная кое е по-добро
По т.2 не е вярно. Ще получава от работодателя и няма право на обезщетение за безработица за същия месец. Отдавна има становища за поредността.
И не само становище.  Записано си е в КСО.
Според мен във Вашия случай 1. Има подписан ДУ, 2.  (Ще) Има упражнена управленска дейност. 3. Има уговорено възнаграждение - от нула до 5 МРЗ. И трябва мнооого добре да се обосновете (ако можете), защо не внасяте осигуровки минимум върху МОД за управители /КСО чл.6, ал. 3/.
А за това, че собственика ще упражнява някаква трудова дейност във фирмата, подлежи на самоосигуряване. Независимо и отделно от осигуряването по ДУ. Поне докато ДУ съществува и въпросния съдружник извършва и управленска дейност.

В края на краищата Вие си избирате на кого да се доверите. На адвоката му плащате, а аз съм само един анонимен участник във форума и не съм длъжна да нося отговорност за написаното тук.
Да, грешката е моя. Но принципно, ако месецът е с повече от 168 часа (както сега август), колко трябва да отразя във формата?
Колкото е отработено.

След като ТД е на 168 часа (какъвто и да е този договор), в него би трябвало да е указано как ще се работи в месеците с 19, 20, 22 или 23 дни
13 дни по 8 часа не са ли 104 часа?
Иначе не можело да се регистрира фирмата?!
Да, бе, да. Не можело. Как пък не.

Обясни ми, че щом няма решение на съдружниците се водело, че няма възнаграждение на управителя.
Само дето в КСО чл.6, ал. 3 е записано:
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 /където са управителите/ и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 МОД по дейности и групи професии съгласно ЗБДОО, ...
И тъй като договор има - има задължение за осигуряване минимум на МОД /нула е под МОД!/
Според Вас какво е вероятността да попаднете на проверяващ, който чете КСО буквално? И този адвокат би ли Ви защитил в такава ситуация?
Що не вземат да прекратят този ДУ, дето адвокатина им е натресъл и да си управлява и работи като СОЛ? С или без заплащане на личния труд.
Иначе трябва да е ДУ + СОЛ
Д6 не е приета,  значи трябва да я подадете отново. Редовна. Заедно с трите Д1, които също не са приети.
Най-вероятно е приета само Д1 за СОЛа (ако имате такава)
Здравейте, престой да бъда съкратена по чл.328.
Въпроса ми е работят във фирмата повече от 3 години като преди няколко месеца подписах допълнително споразумение към основният ТД за смяна на позицията което е с изпитателен срок.
И защо очаквате съкращение по чл.328, след като сте в изпитателен срок? Ако съм Ваш работодател винаги ще предпочета да прекратя ТД по чл.71, ал.1 вместо по 328. Много е по-лесно за мен - без обяснения, без обезщетения, без предизвестие или други усложнения, без защита на болни, майки и др., от днес за утре, с почти нулев шанс при оспорване в съда.. Пък за работника е едно и също за обезщетението за безработица