Като оставя нещата така, и от ЮЛ подам декл. 1 с осигуровките ще има ли проблем?
Не разбрах точно какво питате. Възможни отговори:
1. Ако до сега се е осигурявал без ОЗМ и започнете да подавате Д1 с ОЗМ, само ще си давате парите. Стажът няма да бъде признат като стаж с ОЗМ.
2. Ако до сега се е осигурявал с ОЗМ и започне да подава Д1 без ОЗМ, след време при проверка ще трябва да довнесете осигуровки
3. Ако продължава да подава Д1 с вида осигуряване както до сега - няма проблем
4. Дали Д1 се подава от ЮЛ - това не мога да кажа. Зависи от регистрацията на СОЛа
Като работодател бих се замислила дали да откажа издаване на УП при поискване от длъжностно лице

КСО, чл.5, ал.7, т.3
(7) Осигурителят е длъжен:
3. по искане на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд на осигурени при него лица, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с такива документи;

Поискайте от служителя на НОИ да Ви даде или да прати на бившия Ви работодател писмено искане за издаване на въпросното УП
Само с прехвърляне няма да стане. Поне така си мисля. Има две различни ЮЛ и би следвало стоките да се продадат/купят. С фактура, плащане и всичко останало
решение на едноличния собственик на капитала
Това не се изисква поне от три години
Цитат на: kopi3 link=topic=33700.msg 192643#msg192643 date=1715763493
Да, направено е
И каква сума лицето е попълнило в т.4?  Възложителят няма как да знае каква е тая сума и не му е работата да я проверява. Каквото е попълнено (от 0 до 1621,58лв), само върху него се дължи данък
Декларация по чл. ... за  приемането на ГФО
Но дали ще имат такива?
Е, на части :) Внасят, теглят, внасят, теглят...
Здравейте,

При подаването на Д1 с код корекция на лицето за 2024г. по електронен път ми дава грешка, поради нарушаване на изискването едновременно подаване на Д1 и Д6.

А отметнахте ли, че няма основание за подаване на Д6?
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто:  да      не   
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв
А т.4 е "Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от ФЛ...)"

Не виждам нещо толкова объркващо в този текст  :hmmm:
А не са ли длъжни при все, че им е даден?
Не са длъжни, но имат възможност. Вижте чл.43, ал.2.  Лицето трябва да декларира съответното обстоятелство в СИС. Не е нужно да представя самото решение
 да,  считано от 31.05.2024 г
"но не съм сигурна в този случай"
Ние пък от къде да знаем. Информацията е недостатъчна. 10 лв на час за 50 часа в месеца е едно, но за 150 часа в месеца е съвсем друго
Правилото: ако по гражданския договор се дължат здравни осигуровки- уведомявате университета, ако не се дължат- не уведомявате.
Като физ.лице с лично стопанство отново ще кандидатства за субсидии.
Това наистина ли е възможно?
Щом е за всички, работещи с висеодисплеи, това ми прилича на ЛПС и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Лично аз бих ги третирала по този начин - признат разход и пълен ДК.
Ако отпускът започва от 01.04.2024, то за стаж се зачитат дните от 01.04. до 15.05. включително /22 дни от април + 8 дни от май/. Ако неплатения продължава и след това, то в Д1 като "последен ден в осигуряване" се посочва 15.05
По-ясно не мога да го обясня.

Предполагам, че при отработен цял месец с 21 работни дни на 3 часа, не посочвате 8-мия ден като край на осигуряване, само защото за осигурителен стаж се признават 7 дни и 8 часа. Нали?
Самият отпуск е 30 работни дни /около месец и половина по календар/ .
Друг въпрос е, че за тези 30 работни дни ще му се зачетат 11 дни и 2 часа осигурителен стаж.
Обикновено "професионална дейност"  се свързва с професия и квалификация.

Вие защо мислите, че за боядисване, мазане, лепене на плочки и т.н не се изисква квалификация? 100% съм сигурна, че не можете да ми опишете всички операции /варианти, детайли, последователност.../, които трябва да се извършат в една баня от "гол" под до готови плочки.

Дейностите, които сте изброили трудно могат да влязат в обхвата на "свободни професии". Някои - да, но всичките.... Щом сте решили ЗАКОННО да извършвате някаква дейност, правете го наистина законно и не разчитайте на "другите така го правят".
Получава се, че за него ще има осигуряване на две основания  - като събирач на диворастящи гъби и като СОЛ
Май така се получава, щом и КСО ги разделя  :hmmm:

КСО чл. 4а (6) Когато лицата по ал. 1 получават доходи и от дейности по чл. 4 или чл. 4а, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:....
4. осигурителен доход от дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове;
5. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества,....;


Нямам опит в този бранш, само споделям мнение
В Д6 първо се попълва първата колона. Втората и следващите - ако има нужда.
Ако плащането е на 31.03, то и Д6 с код 8 трябва да е за март. Вижте наредбата и указанията за попълване на Д6.
Имате точно една година трудов стаж равни на 12 месеца трудов стаж.
Разбира се ако не сте ползвали неплатен отпуск повече от 30 работни дни в годината
И ако договорът е бил на 4 и повече часа дневно и Ви интересува трудовия, а не осигурителен стаж