Първо погледнете чл.333 от КТ, след това, ако се стигне до чл.328, прочетете и чл.222, евентуално 220.
За чл. 224 няма да напомням
Ще го приеме и още как. Дори да има обявен ТД в същата фирма.
Пробвала съм. Без да съм в нарушение на КТ, естествено :) Пример - Имаме работник на срочен ТД за определена работа. На 03 -ти прекратяваме този ТД считано от 5-ти и подписваме безсрочен ТД . На 3-ти подавам уведомление за новия ТД, работникът постъпва на 5-ти, а уведомлението за прекратяване на първия ТД подавам чак на 12-ти. Системата се съгласява :)
Да. И вписваш продължението в дневника на издадените трудови книжки
Продължение. Аз поставям стария номер тире 2. Издадена  -днешна дата
Да. И му връщаш служебната бележка от предходния рабоотдател, ако е представил такава.
Търговският пълномощник върши някаква дейност от името и за сметка на трето лице. Регламентира се с договор между пълномощника и упълномощителя. Договорът обикновено е възмезден, а щом има заплащане, обикновено има и осигуровки.
Генерално пълномощно като термин не съществува. С пълномощно се дава право на лице да свърши нещо вместо упълномощителя. Издава се за конкретен случай/случаи. Според случая може да се изисква заверка от нотариус.

ПП Ти да ен беше този, дето иска да работи във фирмата на баща си без да плаща нищо?
И аз подкрепям Ирена. Крайно време е държавните институции да прилагат законите така, както изискват да ги прилагат простосмълтните данъкоплатци и осигуровкоплатци хубава дума се получи :)

И нека най-после се регламентира това "самонаемане" - личен труд ли ще е, СОЛ ли ще е, накакво друго осигуряване под/над МОД ли ще е ... Щото поне на мен не ми е ясно как става "самонаемане" без самоосигуряване и как собственика на капитала на ЕООД може да сключи трудов договор със себе си. За проблемите - виж Ваня Чалъкова Отговор #19 -: Вчера в 22:15
От друга страна - при трудовия договор имаме НАЕМАНЕ на работник, а не самонаемане...
Дея, обърни се към тези с нестандартните /да не кажа незаконни/ изисквания да ти изяснят как точно да постъпиш. После информирай и нас. Да си знаем за в бъдеще.
Ако си само управител, не работиш друго във фирмата и фирмата не е ЕТ - може само ДУ. Ако фирмата е ЕТ - само СОЛ.
Ако фирмата е ООД, ЕООД и ти освен управлението работиш и нещо друго - СОЛ или ДУ+СОЛ
Дея, а каква фирма ще регистрирате - ЕТ, ЕООД, ООД?
Може и нов договор, може и анекс. Както се разберете и каквото пише в досегашния договор.

ПП Напоследък все по-често срещам договори със следните уговки:
“Възложител” означава страната, която възлага на Изпълнителя да извърши работите предмет на настоящия договор, както и нейните законни правоприемници. Възложител е “.............” ООД – гр. .........
“Изпълнител” означава дружеството, чиято оферта е била приета от Възложителя и което е приело да извърши договорените работи – предмет на настоящия договор, както и нейните законни правоприемници. Изпълнител е “.........” ООД – гр. ....
Но като го няма работника кога ще влезе в сила промяната, от датата на подписването на доп. споразумение ли или от 01.08, както е написано в ДС?

Така или иначе докато човекът  е в болнични няма да получава заплата, а обезщетение, изчислено от предходните заплати. Първият ден с по-ниска надница ще бъде денят, като се върне на работа. В този първи работен ден работника да подпише ДС за намаление на заплатата, считано от същия ден. Ако е съгласен, разбира се.
Всяка друга комбинация от дати ми се струва спорна.
НСОРЗ, чл.12
(9) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година

Доколкото разбирам, този текст означава, че при стаж под 1 година не може да се начислява допълнително възнаграждение за стаж и проф.опит. Не виждам ограничение тази добавка да се начислява след третата, петата или дори десетата година придобит стаж.

ПП Аз лично начислявам след първата година.
Най-напред изчакайте да изтече болничния. Ако има продължение  - занесете го на работодателя и така, докато съпругът Ви и болен. Дано да оздравее по-скоро. Когато това стане и трябва отново да отиде на работа, чак тогава да подаде молба/заявление за напускане. Първо опитайте по взаимно съгласие. Ако работодателя няма против, ще стане лесно и бързо. Гооврете и с работодателя  -може той да предложи чл.71/1. Чак ако не можете да се разберете, подайте заявление по чл.326 и поискайте в рамките на предизвестието да се ползва платен или неплатен отпуск. Ако въпреки всичко работодателя иска отработване на предизвестието, то преценете моментното здравословно състояние и решете кое ще Ви е по-изгодно - действително отработване или плащане на обезщетение.

До
Управителя на  ………………
гр. .........

ЗАЯВЛЕНИЕ

от .............,  ЕГН ..................  с л.к. №.........., изд. на ......... г. от МВР ...........,
на длъжност  ....................., код по НКПД ..........

Господин управител,
Моля трудовото ми правоотношение с "......" ООД да бъде прекратено по взаимно съгласие, считано от ...............
Ако молбата ми не бъде уважена, същата да се счита за отправено 30-дневно предизвестие по чл. 326 от Кодекса на труда.

С уважение:

Дата
Ако съпрегът Ви иска сам, по свое желание, да прекрати трудовия договор, независимо дали е в срока на изпитване или след това - подава молба/заявление/ за прекратяване по чл326, ал.1 с 30-дневно предизвестие. Работодателят не може да откаже да получи молбата, както и да не прекрати договора след изтичане на предизвестието.
Съпругът Ви може да поиска да не отработва предизвестието, като плати обезщетение в размер на една заплата. Работодателят не може да откаже.
Можете да поискате прекратяване на договора по всаимно съгласие. Работодателят може да се съгласи или да не се съгласи. Ако не се съгласи - виж по-горе.
Ако има някакви здравословни причини - това се доказва със съответните документи  -болнични, телк, медицинско /което трябва да е поискано при започване на работа/.
Един въпрос - срокът на изпитване в чия полза е уговорен?
Не зная да има срок. Ако в решението на ТЕЛК е посочено, че не може да работи на тази длъжност, означава, че и ден след това решение не може да работи. Докато му търсите ново работно място или прекратите ТД по чл.325 ал.1, т.9, трябва да помолите работника да ползва платения си отпуск или му дължите обезщетение по реда на чл.217
Пенсионирането не е свързано с прекратяване на трудовия договор. Нито всяко решение на ТЕЛК води до пенсиониране.
Друг въпрос е определяте на степента на нетрудоспособност с решение на ТЕЛК, както и възможността да се работи на досегашното работно място.
Нали и Д7 се подава в компетентната ТД на НАП?