Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, .... за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната

При 4-часов работен ден два месеца с осигуровки са един месец осигурителен стаж, но Вие имате 2 години работа, значи ще имате нужния минимум от 12 месеца осиг.стаж.
При 4-часов работен ден сигурно вземате и по-ниска заплата. Добрата новина е, че майчинството не може да е под минималната заплата.
Тъй като осигуровките са за сметка на лицето, цялата сума от 510 ли трябва да му се изплаща?
Не, не цялата сума :) Поне данъка трябва да удържите.
Тъй като осигуровките би трябвало да се внасят чрез дружеството, за да могат да се приспадат от облагаемия доход преди данъка, то в един добър момент съдружникът трябва да възстанови тези суми. Не е задължително това да става всеки месец и не е задължително да е за сметка на възнаграждението за личния труд, но е удобно.
Обезщетението за непллзван отпуск не е осигурителен доход. Върху него се дължат осигуровки. Само данък.
Хубаво е да отразите промяната в ТД със запис в ТК. Да, добре е в полето под осн.заплата да запишете 4 часа.
За стажа - като му дойде времето :)
Здравейте! Съдружник във фирма, който е получавал доходи по договор, приравнен на трудовите договори вече е пенсионер. Продължава да участва в дейността на фирмата, но иска да внася само здравно осигуряване. Как трябва да оформи документално участието си във фирмата и по кой код трябва да се осигурява? Благодаря!
Щом вече е пенсионер, има право да избере дали да продъ да се осигурява за пенсия или не. Ако не иска, просто спира и продължава само здравно. Единствените промени са, че в Д1 трябва да изберете 0 като процент за социални осигуровки и при изчисляване на дължимия данък да приспадате само здравните осигуровки.
Може. По взаимно съгласие. По чл.331. По чл. 71, ако има срок на изпитване. Може и по някоя от точките на чл. 327 или 330, ако има основание за това.
Вие не четете ли фактурите (не питайте защо)?

Погледнете чл. 126 от ЗДДС
Служебна бележка за доходите от трудови правоотношения /по чл. 45, ал.1 и ал.2, т.7 от ЗДДФЛ/ - за дохода, платен през 2017
Служебна бележка за доходите от трудови правоотношения /по чл. 45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ/ - за дохода, платен през 2018

Първата се носи на основния работодател към 31.12.2017 или се прилага към ГДД 2017
Другата е за основния работодател към 31.12.2018 или за  ГДД 2018
Здравейте, интересува ме какъв запис се прави за прослужено време в трудовата книжка ако лицето е работило на 8 часа и след това е преназначено на 4 часа?
1 ден трудов стаж се зачита, ако са отработени 4 или повече часа.
Във Вашия случай при определяне на ТС няма разлика дали е на 8 или 4 часа.
Осиг.стаж, обаче, не е равен на трудовия и не правите такъв запис в ТК, а издавате УП3
В деловодството на НАП подавате една молба в свободен текст за регистриране на СОЛ със задан дата и ОКД5 на хартия с дата на начало на самоосигуряване от преди 10 г.  До две седмици можете да очаквате резултат.

Ако имате ПИК на ФЛ, опитайте да подадете декларацията онлайн. Има голяма вероятност да мине и да не се наложи да правите горното.
А какъв трябва да е нейния процент дялово участие, за да е управител?
Управлението няма пряка връзка с дяловото участие. Управител може да е съдружник с 1% дял, а може и външно лице.
Да направи жена си управител, а той да не управлява по дружествен договор или на друго основание.

ПП Не съм много наясно с държавните служители и може да пропускам нещо.
Някак не звучи логично да плащаш КАСКО на автомобил, който не ползваш.
Защо да е нелогчно? Като не се ползва, да го оставят и незащитен от кражба, пожар, градушка... ли?
Закон за държавния служител
чл.7
2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;


Ако беше само съдружник с 99% дял, щях да се замисля, но щом е и управител - според мен не може да бъде държавен служител
Ако няма а се ползва за лични нужди трябва да има заповед от управителя,че е автомобилът няма да се използва за лични нужди.
И какъв е смисъла на тази заповед?
Важното е да имате документи (пътни листа и т.н.), че автомобила е ползван само за дейността.
Не зная дали е същото. Най-вероятно не е.
Преди години Орифлейм работеха така: продават ти стока на преференциална цена. Плащаш я все едно че я купуваш за себе си. После си я пласираш на фиксирани цени на близки и познати без документи. Никой не може да каже дали тези 20 червила и 15 шампоана си продала или ползвала за за себе си.
Добре да попитате контрагента какво се разбира под "частен предпроемач" и какво очакват от Вас като документ за работата.
Ако сега започнете работа по трудов договор, ще натрупате още стаж. Като излезете в майчинство преди да имате 12 месеца/ общо!/, първите месеци няма да са платени, но ще се зачитат за стаж и така по някое време ще започнат да Ви плащат.
Майчинството се изчислява от средния доход през последните 24 месеца. За периодите без саж се взема минималната работна заплата. Майчинствотоне може да е под минималната работна заплата /за 2018 г - 510 лв/
Замислям се дали не подлежите на задължителна регистрация по чл.97а на ЗДДС, но не съм много наясно с материята.
Ако заплатата (осигурителния доход) е постоянен във времето, не би трябвало работата между болничните да има значение.
Нещо повече - в случаи, когато прекъснете болничния и работите на по-висока заплата, това би трябвало да е по-благоприятно за следващо майчинство.
Ако греша, моля да ме поправите.

Една забележка: майчинството се лимитира от нетния доход. Като се има предвид, че тази година има леко повишение на осигуровките (удръжките), нетния доход може да е по-нисък. Зависи от конкретния случай.
Пише си. И в КСО си пише. Не помня члена - някъде около 41-49.
Ако в периода, от който се изчислява болничния или майчинството има период с болничен, то за този период се взема дохода, от който е изчислен този болничен.
Т.е. ако за няколко дни сте получили 80 лв болничен, изчислен от среден осиг.доход 100 лв, то при изчисляването на следващ болничен или майчинство за тези дни ще се смята "доход" 100 лв.
А защо да нямате?
Разпределя се натрупата неразпределена печалба, а не печалбата от година Х
Благодаря за бързият отговор! :) Още при създаването на фирмата моето име е вписано с права на управление ,но собственика има няколко месеца ,в които се е осигурявал в нея. В такъв случай мога ли да съм на трудов договор ?

Искате да кажете, че ВЕЧЕ сте вписана като управител в ТР и реално управлявате /подписвате се тук там/, но нямате нито договор, нито осигуряване за тази си дейност?
Знаете ли, че трудовите договори първо се регистрират в НАП, а после се започва работа?

Иначе по въпроса: няма забрана управлението да се извършва от управител на ТД. Написах Ви и условията /или поне основните/, при които това е възможно. От там нататък  - Ваша работа.

Най-добре е да се консултирате с обслужващия ви счетоводител.
След като не сте собственик /съдружник/, не може да се самоосигурявате.
Управлението може да Ви се възложи и с трудов договор. Достатъчно е собственикат на ЕООДто да има право да управлява към момента на сключването на договора и към момента та евентуалното му прекратяване. И да се осигурява за тази си дейност поне за няколко дни ;) Освен това трябва да се съобразите и с другия/другите си ТД, ако имате такъв/такива.
Най-добре е да се консултирате с обслужващия ви счетоводител.

Напомням, че името на управителя е обстоятелство, подлежащо на вписване в ТР.