коя длъжност се води като щат - тази, която е в длъжностната характеристика, издадена от работодателя или тази по НКПД? - обикновено длъжностите са по НКПД. Обикновено и длъжностните характеристики за една и съща длъжност /с еднакъв код по НКПД/  в едно предприятие са еднакви. Е, може да има и изключения.

не им се занимава, след като имат по-лесен вариант - възможно е. Все пак бюрокрацията е по-голяма. Пък и може да решите да обжалвате... Но е възможно и да не искат да Ви изчакат още един месец да работите при тях. Или не им се плаща заплата + осигуровки за единия месец, през който вече няма да работите.

В края на краищата Вие какво искате - по-дълга борса или определен запис в трудовата книжка? Ако е първото - имате го с чл. 71. Ако е второто - не зависи от Вас.
"не е сол .. по ТД работи" - едното не изключва другото :)

Значи: по една  Д1 и Д6 за всичките месеци от 03.2017 до 06.2018 по отделно. Срок за подаване на всичките - 25.07.2018. В този срок се внасят и осигуровките. Декларация по чл. 55 - до 31.07.208. В този срок се внася и данъка. Целия.  Справка по чл. 73 - до 15.03.2019.
Да Така е ,лицето се осигурява по ТД.
Работата по този проект е приета юни 2018
А СОЛ ли е или не?
Здравейте по този проект има сключен граждански договор от 3м 2017 г и юни 2018 се изплаща хонорара по този договор . Съответно се издава СИС и СЛ. Бележка  декларации 1 и 6 с какви дати трябва да се подадат  през месец юли

1. ГД е сключен м.03.2017, платен м. 06,2018, а кога е прието изработеното? Т.е. - от кога до кога е работено по този ГД?
2. За този ГД със СОЛа ли става въпрос или за друг, където изпълнителя не е СОЛ?
3. Ако изпълнителя не е СОЛ  -осигурен ли е бил на друго основание през месеците на полагане на труда?  Ако не е - подлежи ли на осигуряване?

Нещо много въпроси станаха :)
Значи ли това, че законите не позволяват работодател да съкрати човек в изпитателен срок, при възникнала реална такава ситуация - не, не значи. Няма такова ограничение

ако използва чл. 328 в изпитателен срок, ще има проблеми с институциите,
И да, и не.
Ако реално има основание за прилагане на чл. 328 /закриване на щат, намаляване обема на работа и т.н./, няма проблем да се прекрати договора на това основание.
Ако няма основание - фирмата си работи на пълни обороти и след като прекрати договора с Вас веднага търси да назначи нов човек, тогава е много вероятно да си има проблем.
Наличието на срок на изпитване няма отношение по въпроса.
Е ва тези осигуровки не е ли малко и какво още обработват след като е изчислено
Казвате, че Ви осигуряват на  545-566 лв повече от година, а преди това?

КСО, чл. 41, ал. 1:
Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, ...от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, ....за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.

Колкото до обработката - явно има още какво да правят :) Например да платят :)
"Самоосигуряване по ЕГН"?
Самоосигуряването винаги е по ЕГН :) Явно е регистриран като свободна професия или има друго основание  за самоосигуряване.
Когато едно лице подлежи на самоосигуряване на няколко основания, има право на избор по кое от основанията да се самоосигурява. Вижте наредбата с дългото име.
Ако избере да не се осигурява през ЕООД-то, но полага труд в него, трябва да подаде ОКД5 за начало на дейност без да отмята нищо за самоосигуряването.
Не е задължително личния труд да се плаща.

"Как е най-правилно?" - няма рецепта. Както му е удобно.
За калкулатора има абонамент, но темата можете да прочетете free.
Обърнете внимание на отговор 15.
Ако запора е за издръжка - според запора.
Ако не е за издръжка - според схемата на чл. 446 от ГПК, но не повече от 40 лв.
В този сайт има калкулатор за изчисляване на запори.
При положение, че е в срок на изпитване, без каквито и да е дълбоки мисли го прекратете на основание чл. 71, ал. 1 и не се вкарвайте сами в "небрано лозе"...
И аз на свой ред се въздържам да навлизам в дълбокомислени разсъждения, за да не Ви плаша - просто ви казвам, че най-чистото основание за вас е чл.71... Вярвайте ми, че всяко друго, произтичащо от вашата инициатива, е по-проблематично...

Това е точно така, ако kersi пита като представител на работодателя, но имам съмнение, че това е работника.  ;)
Много работници се плашат, че в трудовата им книжка ще има прекратяване по чл.71. Вярно, логично е да се мисли, че е поради несправяне с работата, но не винаги. Когато е направено с цел "пълна борса", то се вижда и от птичи поглед, а когато работникът си е калпав, това ще си проличи още на другия ден.

ПП Не можете да принудите работодателя да приложи по-скъпо струващ за него начин на прекратявяне на ТД само за да изглежда добре трудовата Ви книжка. 
Благодаря за отговора!

В такъв случай трябва да подам само Декл. по чл.55 с данъка до 31.10.18г.? Така ли е?
Изобщо да не подавам Д1 и Д6?

При тези обстоятелства - да.
Ако при второто плащане лицето пожелае да му се удържи данък - подавате Д55 и за четвъртото тримесечие.
Сроковете са така, но дали трябва да подавате Д1 и Д6?
Изпълнението по този ГД обхваща 7 месеца. Зачи възнаграждението е по около 430 лв месечно /около 320 след приспадане на НПР/, което е под МРЗ и не дължите осигуровки.
Няма право на платен болничен.
За да има право трябва деня преди настъпване на нетрудоспособността да е бил осигурен за общо заболяване и майчинство (да е работил на трудов договор в деня, преди болничния или да се е самоосигурявал като ЕТ, съдружник ,.. на "високия процент"). Освен това трябва да има поне 6 месеца осигурителен стаж (общо) с осигуровки за ОЗМ.
За съжаление, щом вече е в болница,  (почти) нищо не може да се направи.
т. 30  дава определение кои са предприятията без дейност.
И по-нагоре е обяснено, че следва да подадете декларация.
И а какво точно фирмата на bp нарушава изискванията за фирма без дейност?
Според мен не е била длъжна да подава ГДД. Поне при посочените обстоятелства (няма приход, има разход, от който не очаква икономическа изгода или печалба).
dp,отидете на място, проверете за какво става дума. Може да е грешка. Може някой да е ползвал данните на фирмата за издаване на фактура. Може от Вас да е укрита някаква информация. Няма как иначе да разберете.
Ако има промени ще имам ли проблеми с подаване на коригираща Д1? - не
Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат до 10 работни дни за първия месец от периода, за останалите календарни месеци – до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец – до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.
Това го пише към справката по БУЛСТАТ за представени документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО. Сигурно го пише и на друго място, но не ми се търси. 
Според мен попадате в подчертания срок - 5 р.д. след 27.06. Като се има предвид, че първите три работни дни са от работодателя и за м.05. нямате плащане от НОИ, то може да очаквате цялата сума някъде в началото на юли.
 ако управител се назначи по ДУК трябва да се осигурява на максимума на дейността с която се занимава фирмата
И това не е вярно. Изискването не е точно такова, пък и такъв максимум (по дейности) няма регламентиран.
Ако бяхте пропуснали с какво се занимава фирмата Ви, може би щях да отговоря по друг начин, но сега ми е неудобно. Просто трябва да четете повече!
Наистина до сега не съм се занимавала с ТРЗ...Но мисля ,че трябва да е съобразен с МОД за 1008 лв.
Не е правилно. Прочетете отново КСО в частта му засягаща осигуряването на СОЛ (чл.4, чл.6). Обърнете внимание и на чл.54м.
А Вие как мислите?
Как бихте отговорили на клиент, ако Ви зададе такъв въпрос?