Тарифата е публикувана на първата страница на сайта на ТР
http://www.brra.bg/
Ето и самата тарифа
http://brra.bg/tarifa.pdf
Предполагам, че питате за икономически неактивно предприятие ;)
Предполагам, че знаете, че осигуровките на собственика не са разход на ЕООДто.
Ако тези "начислени" осигуровки са осигуровките на СОЛа  - В НАП ГДД по образец 1010а в срок до 31.03., в НСИ - Декларация за неактивно предприятие до 31.03. /виж дали може да се пода в НАП заедно с ГДД/, в ТР - ГФО в срок до 30.06. И си търсите счетоводител.
Ако през декември сте начислили оситуровки на работници - това вече е разход и ГДД е по обр.1010, подава се ГОД в НСИ или заедно с ГДД в НАП. За ТР няма значение - ГФО задължително се подава
Заповедта за прекратяване на договора трябва да е "считано от 19.04.2014" , независимо че е почивен. Датата на заповедта и датата на връчване може да е всяка дата /добре е да е работен ден/ между 19.03. и 17.04.
В случая ТЕЛКА няма значение за осигуровките.
Здравните са задължителни, пенсионните - по желание.
За данъка - погледнете ЗДДФЛ - може да има необлагаем доход - не помня дали важи и за ГД.
1. Този, който е на 4 часа има право на "пълен" отпуск, защото трудовият му стаж е колкото на работещите по 8 часа. Този с двата часа има право на 1/4 от отпуска на работещите по 8 часа.
2. Отпускът може да се ползва не само в размета на дните, полагащи се за отработеното до момента, а в размер на дните, полагащи се за цялата година или за срока на срочния договор. Стига шефа да разреши.
3. Предполагам, че срока на договорите е над 1 месец и учителите имат нужния стаж преди това
4. Все пак - при бюджетните предприятия има "вътрешни" правила и те гарантирам, че горните отговори са приложими.
Дължи, но ще плати когато работникът си го потърси. В срок от три години след уволнението
А може да дължи обезщетение и за дните от 24.03. до 10.04., ако новата работа е по-ниско платена.
Участие с личен труд
Добре де, а този пенсионер-съдружник, упражняващ дейност в собственото си дружество, не се ли е регистрирал като СОЛ?
Какво означава "По негово желание не желае да се осигурява и това е решено на УС"? За пенсия и за ОЗМ - добре /КСО дава право да се избира/, но здравното осигуряване на СОЛ, дори и пенсионер, е задължително. Смятате ли, че решението на УС е по-силно от ЗЗО?
И още един въпрос - този пенсионер осигурява ли се на друго място? Не питам за пенсията. Тя ще се отчита само при определяне на максималния доход, а коколкото знам у нас все още няма пенсии по 2400 лв.
Прочетете внимателно чл. 43, ал.5. Ако не в самия закон, то поне от в публикуваното от irenabrili Отговор 4 | Март 24, 2014, 18:02
ЗДДФЛ
Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Лице - платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

От друга страна - Вие сте СОЛ и нито Ви се издава сметка за изплатени суми, нито Ви се удържа данък. За получените суми Вие сте бил длъжен да издавате документ с реквизитите на фактура.
Попълват се всички, в които има какво да се попълни.
Не бъркайте ГОД за НСИ с ГФО
Данъчното облекчение се ползва върху целогодишния облагаем доход, но не повече от 7920 лв.
Няма значение този доход за каква част от годината е придобит или от какъв вид дейност.

Само да уточня - облекчението е за доходите на физическото лице, а не за доходите на фирмата му.
Сумата е за трите месеца. Независимо че е платена наведнъж.
Има основен принцип - осигуровките и свързаните с тях декларации и срокове, са според месециите на полагане на труда; данъка върху дохода и свързаните с него декларации и срокове са според месеца на плащане
Зависи от две неща:
1. Кой пита - идпълнителя или възложителя?
2. Изпълнителя има ли друг осиг.доход за периода?
Обикновено решението за ползването на печалбата от 2013 за покриване на загуба, за разпределяне на дивидент и т.н. се съдържа в решението за приемане на ГФО за 2013.
3000
Покриването е след годишнто приключване и след решение на Общото събрание на собствениците.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2013 Г.
за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НО В И :
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2014 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на  минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Достатъчно е да  впишете основно възнаграждение - 16,25 лв /или повече/  за всеки отработен ден.
Защо основна заплата 340 лв да е грешно? Може толкова да му плащате.
В ТД се вписва този размер на осн.заплата, който се праща в края на месеца и върху който се начисляват допълнителните възнаграждения съгласно ВПОРЗ.
Щом сте вписали, че възнаграждението се определя на база отработеното време, би трябвало да посочите възнаграждението за отработен час или отработен ден.
За часовете не мога да коментирам
Възможно ли е да ми се търси отговорност за това, което аз съм теглил? - възможно е, стига да има документи и/или други доказателства. Това си граничи с кражба или в най-добрия случай - скрито разпределение на печалбата.
От друга страна - оставяте на Вашия бивш съдружник цялата неразпределена печалба и след продажбата на дяловете нямате никакви права над нея.
Най-добре се "бръкнете" за по 1250 лв и си "разпределете" дивидент. С един куршум - три заека: хем ще декларирате някакъв доход, хем ще "изчистите" касата, хем няма да "оставите" дела си от неразпределена печалба :)

Представете си как счетоводители на по 40-50 години с примерно 15-20 годишен стаж, които съставят отчети в  момента по всички правила на закона, да трябва да държат 2-3 изпита, или да им нахлупват скъпи задължителни семинари, за да могат да продължат работата или бизнеса си.


Оставането на много счетоводители без работа не е основния проблем на сертифицирането. Поне по начина, който се предлага от ИДЕС. По-големият проблем е, че всички фирми, които до сега не са подлежали на одит, ще бъдат натоварени с още един разход. И този разход няма да е еднократен, като например разхода за внедряване на касовите апарати с дистанционна връзка, а ще е годишен или целогодишен.
От друга страна - сертифицирането на счетоводителите, имащи право да СЪСТАВЯТ и заверяват ГФО, ще доведе до нарушаване на конкуренцията и монополизиране на тази дейност. Предполагам, че във форума има и юристи, които беха могли да се произнесат по въпроса.
Не случайно подчертах съставянето на ГФО - за да може да се състави отчета, съставителя трябва да е наясно с цялата счетоводна дейност в предприятието, а не само да провери равнението на баланса.  Съставянето и заверката на ГФО от един "сертифициран" съставител, който преглежда документите малко преди 31.03. няма ли да доведе до ситуация, аналогична на сегашното "програмата така ми го прави"? Един ще въвежда данните без да мисли, без да носи отговорност и срещу малко възнаграждение, а друг ще се подписва и ще иска сериозно заплащане поради единствената причина, че има тапия и пак без сериозна отговорност. Не смятам, че това е подобрение на качеството на счетоводното обслужване.

До сега не веднъж съм изразявала позицията си - аз съм ЗА вписването на всички счетоводители, имащи право да съставят ГФО в единен регистър и  внасянето на разумна годишна такса /съизмерима с минималната или средната за страната месечна заплата/. Критериите за вписване в този регистър да бъдат единствено образование и стаж.
По принцип не съм против изпитите въобще, но тези изпити да са на "широка" основа - всеки да може да се яви и да ги издържи само и единствено със знания. Освен това тези изпити да са свързани с нещо конкретно - конкретни въпроси, свързани с дейността на отделни браншове, със съществени промени в някои закони, след конкретно обучение или семинар и т.н.,  а не изпит по счетоводство или данъчно право след успешно положени такива в университета. Успешното полагане на изпитите да носи допълнителен сертификат на счетоводителя - ако някои иска да "специализира" и да "тежи" повече като съставител на ГФО на строително предприятие, ГФО в селското стопанство и т.н.
Твърдо съм против изпитите с високи такси за записване и подготовка, провеждани с цел да се заемат определен ОГРАНИЧЕН брой места за съставители, защото всяко едно изкуствено ограничение води до корупция и извращения.
Благодаря на всички, дето имаха търпение да прочетат горното!
Доклад не се носи. Съгласно СС 1 Съставните части на финансовия отчет са:
                    а) счетоводен баланс;
                    б) отчет за приходите и разходите;
                    в) отчет за собствения капитал;
                    г) отчет за паричните потоци;
                    д) приложение.