От април 2015 до сега са минали три години, така че  "прескачате" минималното обезщетение по тази причина.
При определянето на срока на обезщетение се взема целия осигурителен стаж с осигуровки за безработица след 31.12.2001 г.
За да не сте на минимално обезщетение  НЕ трябва да напускате по Ваше желание, по взаимно съгласие или ппради винпвно поведение.
Да. Отива на лекар, преглеждат го, решават, че е здрав и прекратяват болничния.
Аз бих поискала декларация, че е СОЛ.
Ако във фирмата са оформили всички документи както трябва (най-вероятно), няма да имате проблем.
Не зная колко време е нужно да му се върне отговор дали ще бъдат заличени, но ако са заличени веднага /или на следващия ден/се отразяват в системата и му излиза чист документ по чл.87.
Млого малка вероятност.
Според КСО, чл.54б, ал.4 трите години са от УПРАЖНЯВАНЕ правото на обезщетение за безработица. Според Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, чл.10, ал.2 тригодишния период се определя от датата на отпускане на предходното обезщетение.
Не смея да твърдя каквото и  да било.

Обърнете внимание, че се говори за дата на отпускане, а не дата на разпореждането.
Щом имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица, имате право на обезщетение. Ще ми се да вярвам, че няма да е минималното, но не смея да го твърдя.
И за времето на болничния се полага отпуск, защото се зачита за трудов стаж
Със заповед не може. Може с ново ДС по чл 119. Естествено -ново уведомление в НАП. И работничката встъпва в новата-стара длъжност когато ... когато се яви на работа.

На Ваше място не бил променяла нищо докато жената не се върне на работа, защото:
1.  Срокът на изпитване се удължава с отпуските, болничните и другите отсъствия. Когато се върне на работа изпитателния срок няма да е изтекъл и можете да прекратите ТД по чл.71 без всякакви защити. Ако тогава така Ви изнася.
2. Тъй като преминаването на друга (старата) длъжност става с ДС, такова може да бъде сключено по всяко време. Стига да има съгласие между страните.
3. Ако целите да приложите принуда "или се връщай на старата по-ниско платена длъжност или прекратявам ТД по чл.71 и няма да имате право на майчинство", не е много удачно да го правите по време на болничен. Очи по-безмислено е, ако на новата длъжност няма да има отработени дни.
Щом напуска по собствено желание, няма такава възможност.
Тя напуска? С предизвестие от нейна страна?
Ако е така: ще има право само на минимална борса 4 месеца по 9 лв на работен ден (около 200 лв месечно). И това, ако има 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.

От работодателя само обезщетение за неползван отпуск, ако има такъв
Търсих, но не намерих -на какво основание продавачът е длъжен да отпише имот?
И аз не намирам такова основание. Купувачът е задължен в двумесечен срок от покупката да я декларира в дан.служба.
Има общини, които по силата на вътрешни правила изискват деклариране И от продавача. За сега такова изискване съм срещала за МПС.
Е, "подписвала договор" звучи по-добре, макар че "работодатели" и ГД са несъвместими.
Като бъдещ бизнесмен запомнете: при ГД няма работодател, няма назначаване, няма работно място и работно време! Има възложител, изпълнител, сключване или подписване на договор, краен резултат и срок. Една неволна езикова грешка може да Ви доведе до сериозни проблеми.
За езиковите и административни изисквания не мога да коментирам, но като счетоводител ще кажа, че това "смятам да назнача преподаватели на граждански договори" го свързвам с глоба от 1500 до 15000 за всеки отделен случай.
И това в дневника на продажбите ли?
Aко продавате на Метро - да.
По-добре и по-правилно е да прекратите рочния ТД и да сключите новия.
Ако знаете точната дата на връщане на титуляра, няколко дни преди това подпишете новия ТД и подайте уведомление в НАП, за да може веднага след прекратяване на заместването да почне работа по новия ТД без прекъсване.