Дали разхода за отрадъка ще бъде признат за данъчни цели и ще има ли корекция на ДДС?
Защо "разход" за отпадък? Нали Вие предават отпадък, Вие издавате фактура и Вие получавате парите? Значи Ви е приход.
Прекратен ми е по чл. 71 , а съм била на платена борса преди 3 години.
Точно три? Малко по-малко от три? Три години и десет дни?
Изминали ли са три години от отпускането на предходното обезщетение до прекратяването на договора?
Не, не значи това. Щом е съдружник, дори и с 0,001% и упражнява труд в дружеството, трябва да е СОЛ. Освен ако не упражнява тази дейност по ТД или не е управлява по ДУ. Ако е с до 5% собственост (не мога да проверя, но петте процента не се ли отнасяха за АД?) дохода за личния труд няма да попада в т.И и няма да е приравнен към ТД, а ще е доход без трудово провоотношение със СОЛ и ще ползва НПР
1. На какво основание е прекратен трудовия договор?
2. Кога за последен път ползвахте обезщетение за безработица?
Пропуска може да е и по-голям. Е, не повече от 6 месеца, защото няма да имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18. Ако сте получавали висока заплата, по-голямата пауза ще се отрази негативно върху размера на обезщетението, но няколко дни почти няма да се усетят.
Регистрирането на борсата е право, а не задължение. Щом преценявате, че скоро ще си намерите работа, не е нужно да се регистрирате.
На мен ми изглежда правилно. Забавили сте плащането от 100 лв.. Независимо, че парите са били в НАП, погасяването е станало в момента, в който сте посочили по-високото задължение.
Това, че имате някакви пари по сметката, нищо не значи.
Никъде не е определен набора от документи, които доказват намаляване обема на работа.  Обикновено се свързва с намаляване на поръчките, на приходите и т.н.
Няма и изискване долко време след прекратяването на договора може да бъде назначен друг работник. Може още на следващия ден да се появи нова поръчка и да трябват хора.
Единственото, което се изисква, е работодателят да направи подбор, ако има няколко работника на същата длъжност. За съжаление няма изискване този подбор да е в писмена форма или мотивите да са обявени пред работниците.
От там нататък е работа за адвокати и съд. Не зная доколко си заслужава.
Аз ползвам ведомост за личния труд, добавък към ведомоста за заплати на работниците
Личния труд най-често е с решениия на ОС - кой по колко и за какъв труд ще получава.
За получававето на парите съдружниците не издават нищо. Подпис на ведомоста, РКО или банковото бордеро са достатъчни (спорид начина на плащане)
Няма нищо нередно в начина на плащане. Добре е това да е описано в решението или договора за личния труд.
Най-лесно щеше да бъде, ако бяхте проверили в справките за задълженията и плащанията с КЕП или ПИК. Освен това два-три дни след плащането би трябвало да получите имейл за постъпили суми по данъчно-осигурителна сметка на задълженото лице.
Би трябвало БУЛСТАТА да е достатъчен.

ПП Преди десетина години /преди единната сметка/ около 5-6 месеца ползвах шаблон в онлайн банкирането с грешен ЕИК. Резултат - само за един месец сумите не бяха отразени като получени от НАП. Грешката хванахме случайно при едно удостоверение за задължения
Подава декларация за начало на дейност като СОЛ и избор на осиг.рискове . Щом е осигурено по ТД на максимума, реално не внася осигуровки като СОЛ.
1. Ако работите на 4 до 8 часа дневно, явно има някаква грешка. Дори да допуснем, че сте ползвали отпуска за 2017, имате поне 20 дни за 2018 и минимум 12 за 2019 (до края на м.07.). Това, че не сте подавали молба, може да се докаже по съдебен път. Поискайте да видите молбата, подписа и т.н. Може да сте подписали нещо без да четеге.
2. Може да ползвате неплатения след платения. Мисля, че не е обвързано с посещение на ясла, но изчакайте и друго мнение.
3. Може да напуснете ро взаимно съгласие,  ако работодателят е съгласен. Ако не е, можете да отправите предизвестие за прекратяване на договора. Това не могат да откажат. Може да отправите предизвестието докато сте в отпуск. Ноправете си сметка кога ще предизвестите работодателя,  така че предизвестието да изтече в края на отпуска и да напуснете без да ходите на работа.  Естествено, ако това целите
4. Ако сте назначена със срок на изпитване и този срок не е изтекал преди да излезете в майчинство  (болнични и отпуски не се броят!), могат да прекратят договора по чл.71 без да имате заклила
Здравейте,
Пропуснала съм да подам декларация образец 6 за  2017 година за регистриран земеделски производител.Моля, обяснете ми каква сума дължа за цялата данъчна година.Предварително благодаря за отговора!
Информацията не е достатъчна.
Отвореге си ГДД за 2017 и вижте какво сте попълнили в Таблици 1 и 2, какво сте приспадали като осиг.вноски.... Вижте си декларацията да начало на самоосигуряване - за какви рискове сте избрали да се осигурявате. В края на краищата съберете сумите от всички платежни нареждания, отнасящи се за периода 01.01.17 - 31.12.17 (независимо, че част от тях са платени през 2018), добавете сумите, които сте довнесли по ГДД (ако има такива) и попълнете Д6-13
Преполагам за работниците е подавана, затова, иначе за СОЛ си е годишна.
Тогава какво Ви притеснява?
Д6 нали е годишна и се попълва до 30.04. Става въпрос са СОЛ в ООД, тъй като сега гледах стари от 2016, при които са подавани за ЕТ Д1 и Д6 всеки месец. Кое е правилното да се изпраща само веднъж Д6 през годината или всеки месец?
Тези Д6 за ЕТто за СОЛа ли са или за работниците?
Доколкото знам, Д6 за осигуровките на СОЛ се подава веднъж годишно от самото  ЮЛ, а не от фирмата. И промените в Наредба Н8 в това отношение са значително преди 2016.
За по-сигурно: прочетете наредбата.
Един ден /и шефът на фирма Б да е готов за проверка/
Разбира се, ако отговаряте на всички условия за отпускане на помощта /предполагам имате предвид "обезщетение за безработица"/
Всъщност ако отговаряте на  всички условия и след напускане на фрма А може да получите обезщетение - 4 месеца по 9 лв на работен ден /около 200 лв месечно/
Нещо такова :)
 Текста е актуален. Месечното облекчение за ТЕЛК 50%  и над 50% при ТД е до месеца на валидност. При годишното изравняване  на данъка от работодателя  или чрез ГДД облекчението е за годината на валидност на ТЕЛКа.
Легалната процедура:
1. Не предоставяте идентификационни данни за фирмата си на трети лица
2. След като сте го допуснали, редно е да осчетоводите документа, да го отнесете към "лично потребление", да платите съответния данък по ЗКПО, да съставите ГФО, да подадете ГДД и т.н. ГФО, колко и да е елементарно, трябва да е съставен от лице, което има право да го прави и услугата да е заплатена.

На практика: може и да не осчетоводите тази фактура. Вероятността да Ви "хванат" е под 50:50. Имайте предвид, че при една евентуална проверка само с един клик нападжиите могат да получат списък с всички фактури, издадени към Вашата фирмата от  фирмите, регистрирани по ДДС.